PRESSMEDDELANDEN

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 TCECUR AB (publ)

31 August, 2018 kl 08:50 CET Regulatory

TCECUR presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Andra kvartalet:
 
- Nettoomsättningen uppgick till 42 793 tkr
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 841 tkr
- Resultat efter skatt uppgick till -5 105 tkr
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,42 kr
- Koncernen bildades den 1 april 2017, varför några jämförelsetal inte lämnas

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 
- TCECUR hade sin första bolagsstämma i maj där en ny styrelse och en ny valdes. Styrelsen består av Ole Oftedal, Malin Jonsson, Petter Lundgren, Lars Wennberg och Tommy Lundqvist som valdes till styrelsens orförande. Stämman beslutade dessutom att ge styrelsen mandat att kunna använda aktier motsvarande ett värde om 30 MSEK för finansiering av förvärv.
 
- Förvärvet av Mysec AB slutförs efter sedvanlig due diligence och som delbetalning erläggs aktier genom en riktad nyemission till ett värde om 10 MSEK.
 
- Orderingången har varit god inom samtliga enheter medan aktiviteterna för leverans förskjutits något till senare delen av året.
 
- Koncernen har under kvartalet bytt namn till TCECUR. Detta för att tydligare positionera sig i marknadskommunikationen. Koncernen arbetar med multipla varumärken och för att understryka att säkerhet är ett stort fokusområde har det nya namnet valts för koncernen. Därutöver medför bytet en distinktion emot de operativa dotterbolagen som verkar under TC Connect namnet (Norge och Sverige).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT
 
- Dotterbolaget AW Technic vinner strategiska affärer med internationella koncerner inom finans och detaljhandel. Installation av säkerhetssystem pågår inom datahallar, kontor och produktionsanläggningar i Sverige och Europa.
 
VD har ordet
 
Andra kvartalet
Tillväxten under kvartalet är drygt 25 % och följer plan. Resultatet för perioden är lägre än väntat beroende på att TC connect Norge haft en lägre fakturering än förväntat samt engångskostnader om totalt 2,8 MSEK.
 
Verksamheten avseende leverans och fakturering under sommarmånaderna är traditionellt något lägre än under årets senare.
 
Det nyförvärvade bolaget Mysec Sweden har däremot utvecklats väl under perioden.
 
Orderingången har varit god inom samtliga bolag med ett antal strategiska affärer som kommer att kunna utvecklas under flera år framöver. Säkerhetsmarknaden har en stark underliggande efterfrågan vilket stödjer utvecklingen för främst AW Technic och Mysec. Ett flertal av dessa projekt kommer att levereras först under Q4 2018.
 
Vi utvecklar och bygger en teknikorienterad koncern inom säkerhet och kommunikation, ett arbete som följer en uttalad strategi och vi ser positivt på att koncernen kommer att utvecklas väl både avseende försäljning och resultat för hela 2018.
 
Mysec Sweden
Mysec har haft en mycket god orderingång under perioden. Botkyrka kommun, med ett helhetsansvar för säkerhetssystem, har tecknat ett 4-årskontrakt motsvarande 15-20 MSEK årligen, vilket ger bolaget en stabil plattform för fortsatt tillväxt. Dessutom har viktiga affärer tecknats med internationella detaljhandelskedjor och ett antal mindre företag i Stockholmsregionen. Mysecs egenutvecklade larmportal har i dessa affärer varit en viktig komponent.
 
TC Connect Norge
TC Connect Norge har en god orderbok med strategiska affärer inom främst offshore och leveranser av Tetra system till två av marknadens viktigaste produktionsprojekt Johan Castberg och Johan Sverdrup. Detta kommer att generera intäkter under ett antal år framöver. Dessutom har en relation med marknadens näst största operatör på den norska sockeln skapats, vilket är av stor strategisk vikt. Kostnaderna i Norge är lägre än föregående år och följer plan, däremot är periodens fakturering något lägre än förväntat.
 
TC Connect Sverige
TC Connect Sverige har vunnit ett antal större upphandlingar med statliga myndigheter avseende installation av säkerhetssystem baserade på Tetra nätverket. Genom egen utveckling av mindre kontrollrumslösningar har en ny nisch utvecklats och ett antal affärer tecknats. I samband med den senaste tidens bränder i Sverige har utrustning och system till säkerhetstjänsten levererats även efter periodens slut.

  AW Technic
AW Technic fortsätter att utvecklas väl och uppvisar en tillväxt om ca 50 % för perioden. Större affärer tecknades under kvartalet med stora internationella koncerner avseende leveranser både i Sverige och i Europa. Uppbyggnaden av organisationen följer plan vilket ökar löpande kostnaderna och därmed också påverkar periodens resultat negativt.
 
Aktien
Intresset för bolaget har ökat under kvartalet med ett antal kontakter med finansiärer och potentiella aktieägare. Den nuvarande huvudägaren TPE har ett uttalat intresse att minska sitt ägande från nuvarande 59% under 2018/19.
 
Utvecklingen av kursen har varit god under perioden med en ökning med ca 30 %.
 
Antal aktier utökades från 3 400 000 till 3 785 208 i samband med en riktad emission motsvarande 10MSEK som delbetalning av Mysec förvärvet.
  
Framtid
TCECUR har en uttalad målbild och en strategi som innebär organisk tillväxt inom samtliga bolag och fortsatt förvärvsverksamhet i syfte att bygga ett större och mer komplett säkerhetsbolag. Den organiska tillväxten stöds av en stark marknadsefterfrågan. Vi fortsätter att leta förvärv vilka kan agera både som komplement till nuvarande koncernbolag och som fristående större lönsamma bolag.
 
Genom den pågående konsolideringen av säkerhetsindustrin ser vi tydliga möjligheter att finna lämpliga förvärv. Ägarfrågan är kopplad till finansiering av denna strategi och vi arbetar just nu med ett antal olika alternativ för att kunna lösa detta under hösten.
 
Vi inom koncernen ser med tillförsikt inför TCECURs framtid vilket vi även markerat genom att ledning och styrelse ökat våra innehav, idag äger ledning och styrelse ca 21 % av utestående aktier.
 
 
Ole Oftedal
VD TCECUR
 

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.          
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:   
Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@TCECUR.se

Dokument och länkar

Ladda ner: Läs fullständig delårsrapport Q2-18Fler pressreleaser