PRESSMEDDELANDEN

Delårsrapport 1 juli - 30 september 2018 TCECUR AB (publ)

19 October, 2018 kl 11:36 CET Regulatory

TCECUR presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2018.

- Nettoomsättningen uppgick till 47 615 tkr (33 620 tkr)
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 431 tkr (-951 tkr)
- Resultat efter skatt uppgick till -531 tkr (-1 682 tkr) 
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 kr (-0,49 kr)
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 
- Hög aktivitet i samtliga bolag under kvartalet, där Mysec och AW Technic redovisar goda resultat. TC Connect Norge har levererat ett antal större projekt och kommit åter till plan för året.
- Orderingången är god inom samtliga bolag och en utveckling utöver plan redovisas i AW Technic och Mysec.
- Långsiktig förvärvskredit om 20 MSEK har tecknats till avsevärt bättre villkor och ersätter nuvarande brygglån.
 
VD har ordet

Tredje kvartalet
 
Försäljningen uppgår till 47,6 MSEK vilket är drygt 41 % högre än föregående år. Rensat från förvärv uppgår den organiska tillväxten till 24 %.
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2,4 MSEK en förbättring med drygt 3 MSEK.
 
Samtliga företag i koncernen utvecklas väl under kvartalet och det nyförvärvade Mysec redovisar en utveckling bättre än förväntat.
 
Utvecklingen av egna produkter och tjänster fortsätter inom koncernen. Egna produkter utvecklat från nya kundbehov ger oss en enklare försäljningsprocess, repetetiva intäkter och högre marginaler.
 
Vi skapar unikitet och nya konkurrensfördelar i marknaden. Under 2018 har vi hittills investerat mer än 5MSEK i produktutveckling.
 
Orderingången följer plan och koncernen har en god orderbok inför kvartal 4, årets viktigaste period med högre aktivitet bland våra kunder.
 
Mysec Sweden
 
Det nya kontraktet med Botkyrka kommun och två större svenska detaljhandelskedjor har utmärkt periodens installationer.
 
Ett unikt projekt med installation och driftsättning av ett större kamerasystem med högkvalitativa kameror till samtliga arenor med representationslag i Svenska Hockey Ligan (SHL) har utförts under perioden. Projektet kan komma att utvecklas till fotbollsarenor och andra evenemangsarenor med höga säkerhetskrav. 
  
Utvecklingen av Mysecs unika larmportal fortsätter  och är en viktig del av framgången i försäljningen. Portalen är till stor del branschoberoende och kan komma att användas av samtliga företag i koncernen.
 
Mysec bygger organisationen för ökad volym samtidigt som företagets entreprenörsdrivna kultur bevaras och användas som magnet i en marknad med stark efterfrågan på tekniker och leveranskapacitet.
 
TC Connect Norge
 
Marknaden inom offshore utvecklas starkt i takt med ökande oljepris och nya investeringar över hela nordsjön. Viktiga affärer har tecknats med Equinor och stora internationella oljeproducenter. Orderingången följer plan och stora projekt skall installeras och driftsättas under kvartal 4.
 
I kombination med det egna nätverket Diginet, utvecklar företaget med ny teknik egna produkter inom Tetra och radio för säker kommunikation. Radiomarknaden utvecklas som bärare av tal även till att omfatta data och bildöverföring, vilket ger nya affärsmöjligheter.
 
Dessa produkter utvecklas i samarbete med, och kommer även att säljas av, det svenska systerbolaget.

TC Connect Sverige
 
Utvecklingen i Sverige följer plan, där fokus nu ligger på intensifierade säljinsatser av egna produkter.
 
Försäljningen under kvartalet har utvecklats med affärer till publika organisationer i och med sommarens extra ordinära händelser. Inomhustäckning till statliga myndigheter har fortsatt framgångsrikt levererats under perioden. Vidare har produktutvecklingsarbete skapat ett antal spännande egna produkter inom navigering, positionering och styrning inom ramen av det statliga Rakel-nätverket.
 
AW Technic
 
Perioden har utmärkts av leveranser av säkerhetssystem till globala företag i Europa och i Stockholm, samt en fortsatt uppbyggnad av organisationen för att ta tillvara på den tillväxt som bolaget ser både i Sverige och Europa.
 
AW Technics affärsmodell att utveckla och installera globala, världsomspännande säkerhetssystem, integrerade med  GSOC kontrollrum (Global Security Operations Centers), IT och administrativa system, skapar konkurrensfördelar även i Europa.
 
Den nya satsningen på molntjänster och Enterpriselösningar för globala, multinationella kunder är bevis på företagets unika vision och förmåga att ligga i framkant när det gäller att erbjudande de allra senaste tekniska lösning-arna.
 
Förvärv och marknad
 
Vi studerar ett antal intressanta förvärv med kravbilden, lång erfarenhet, stabila kundrelationer, god lönsamhet och unik position i marknaden och i tekniknivå.
 
Konsolideringen av säkerhetsmarknaden pågår i hela norden och nya konstellationer ger nya möjligheter.
 
Inom koncernens företag utvärderas även tilläggsförvärv för att stödja tillväxt och utveckling på nya marknader.
 
Finansiering och ägarfrågan
 
Under oktober har en långsiktig förvärvsfinansiering på 20 MSEK tecknats, vilket även innebär lägre finansieringskostnader då nuvarande brygglån avvecklas.
 
Ett antal möten med potentiella investerare har genomförts då TPE huvudägaren har som ambition att under ordnade former inom det närmaste året avveckla sitt engagemang.
 
Styrelsen har dessutom ett mandat att genomföra en riktad emission på kvarvarande utrymme om 17,25 MSEK, som ytterligare möjlighet till finansiering. Under kvartalet har ett antal mindre banklån tecknats för rörelsekapitalbehov inom dotterbolagen.
 
Förvärv är en central del av vår strategi för att skapa värde och finansieringen är nära kopplad till ägarbasen varför vi ser positivt på denna utveckling.
 
 
Ole Oftedal
VD TCECUR
 

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.            
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@TCECUR.se

Dokument och länkar

Ladda ner: Läs fullständig delårsrapport Q3-18Fler pressreleaser