PRESSMEDDELANDEN

TCECUR genomför en riktad emission om 18,25 MSEK

06 February, 2019 kl 08:00 CET Regulatory

TCECUR AB meddelar idag att Bolagets styrelse, med stöd av det bemyndigande som gavs av årsstämma den 9 maj 2018, har beslutat att genomföra en riktad emission om 829.545 aktier till en teckningskurs om 22 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 18.250.000 SEK före emissionskostnader.
 
Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om 14,5 procent jämfört med de senaste 20 handelsdagarnas volymvägda snittkurs och en rabatt om 18,5 procent jämfört med stängningskursen 5 februari. Tecknare i den riktade emissionen är ett begränsat antal nya finansiella och industriella investerare.
 
För befintliga aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om 17,7 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 3.861.295 aktier till totalt 4.690.840 aktier. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 207.386 SEK från 965.022 SEK till 1.172.408 SEK.

 ”Säkerhetsbranschen upplever en stark tillväxt som vi vill ta tillvara på genom att växa både organiskt och via förvärv. Vi har genomfört två mycket lyckade bolagsköp, AWT och Mysec, som båda visar på stark tillväxt och har utvecklats mycket positivt sedan de förvärvats. Vi söker kontinuerligt efter bolag inom vår bransch med krav på god lönsamhet, en stabil marknadsposition, en unik kompetens/affärsmodell och en affärsdriven ledning. Emissionslikviden kommer att användas till förvärv och andra tillväxtinitiativ.
 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen med nya professionella investerare. Som tidigare aviserat arbetar vi kontinuerligt med ägarbilden i bolaget, denna emission är ett steg i ledet för att uppnå en god ägarspridning av aktien. TPE som äger ca 50% av bolaget kommer med denna emission att minska sitt ägande till ca 41%.”, säger Ole Oftedal VD på TCECUR.
 
Partner Fondkommission har varit finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå har varit legal rådgivare i transaktionen.
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, AWT och Mysec Sweden AB.
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99  
ole.oftedal@tcecur.se
 
 
Viktig information:
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 08:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser