PRESSMEDDELANDEN

(R) Delårsrapport första kvartalet 2018

09 May, 2018 kl 09:08 CET Regulatory

TC Connect presenterar delårsrapport för första kvartalet 2018

 Kommentarer till fjärde kvartalet och delårsperioden:

Första kvartalet:               

  •  Nettoomsättningen uppgick till 35 699 tkr.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 835 tkr.
  •  Resultat efter skatt uppgick till -207 tkr.
  •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 kr.
  •  Koncernen bildades den 1 april 2017, varför några jämförelsetal inte lämnas.

Väsentliga händelser under kvartalet

  •  Den 1 mars 2018 förvärvades 100 % av aktierna i Mysec Sweden AB. Förvärvskostnaden uppgår till 35 656 tkr, vilken slutligen ska fastställas. Se not 3 för ytterligare information kring företagsförvärvet.

  
VD har ordet  
Resultatet under första kvartalet följer den plan som innebär en fokusering på marginaler och kostnader, snarare än volym och nya affärer vilket visar sig genom att samtliga dotterbolag redovisar en positiv resultatutveckling. Årets första kvartal är traditionellt det svagaste avseende omsättning och resultat, till del beroende på att fjärde kvartalet normalt innehåller slutleverans av många projekt. Mot denna bakgrund är vi relativt nöjda med utvecklingen under kvartal 1, resultatet på EBITDA 835 tkr är väsentligt bättre än för jämförbara enheter föregående år. Orderingången har varit god, inte minst inom oljeindustrin för vårt norska dotterbolag som skall leverera stora projekt under en kommande treårsperiod. Omsättningen under kvartalet om 35 699 tkr är på samma nivå som föregående år.  
 
Viktiga händelser  
Vid mitt tillträde som VD, från att tidigare varit styrelseordförande, fastställde vi ett strategiskt skifte med en ny styrform för TC Connect. Detta arbete har nu börjat bära frukt och vi kan för Q1 presentera positiva siffror för koncernen med ett resultat om ca 1 MSEK, vilket kan jämföras mot -3 MSEK föregående år. Samtliga dotterbolag visar nu positiva resultat och följer den plan som vi tidigare utarbetat.  
 
Vi har anställt en CFO och vice VD, Henrik Nordin, och tackar därmed Kjell-Åke som förtjänstfullt agerat interim CFO. Henrik har en lång yrkesbana bakom sig och har bland annat arbetat inom business control, finansiering, redovisning samt med företagsförvärv. Henrik har alltså gedigen och rätt erfarenhet för att strategiskt kunna bidra till vår resa för att nå koncernens långsiktiga mål om 10 % tillväxt och 10 % EBITA över en konjunkturcykel.  
 
Vi har under Q1 med glädje kunnat presentera och välkomna Mysec Sweden AB till koncernen. Mysec arbetar liksom AW Technic med avancerade säkerhetssystem och har dessutom utvecklat en unik och mycket spännande produkt för digitaliserade larmtjänster. Mysec har visat en stabil tillväxt under de senaste tre åren på drygt 25 % och levererat en hög lönsamhet. 2018 ser mycket lovande ut för Mysec som har en stark ledning i tre duktiga entrepenörer som fortsätter som ledning och med en god orderingång.  
 
AW Technic  
AW Technic har utvecklats väl, med leverans av ett antal spännande stora projekt i Europa till multinationella företag och har skapat en helt ny bas för fortsatt utveckling.  Under Q1 erhölls en viktig affär avseende installation av passersystem, inbrottslarm och kameraövervakning från Spotifys kontor i Göteborg och Amsterdam. Spotify är en av AW Technics viktigaste kunder och det är mycket glädjande att de har fortsatt förtroende för AW Technic.  
 
TC Connect Norge  
Problem uppstod under hösten i det Norska dotterbolaget vilket främst härrörde ur dubbla stabsfunktioner, externa konsultinsatser och uppbyggnad av en organisation för fortsatt tillväxt, medan marknaden främst inom oil & gas visade en avvaktande utveckling. Denna trend är nu bruten och vi ser större investeringar inom oljeindustrin i Norge, vilket resulterat i en god orderingång med leverans främst under Q4 och 2019. Dessa projekt innebär till sin natur mycket långsiktiga installationer och fakturering som pågår under ett antal år.  

Norge har med en ny ledning förstärkt fokus på marginal snarare än volym och reducerat kostnader i enlighet med plan.  
 
Diginet, bolagets egna Tetra nätverk, utvecklades väl med nya produkter och mobila lösningar under utveckling.  
 
TC Connect Sverige  
TC Connect Sverige har med ny ledning och marknadsfokus levererat väl i linje med en ambitiös plan.  
Viktiga affärer tecknades under Q1 med statliga myndigheter avseende inomhustäckning och utvecklingen av egenutvecklade dispatchprodukter överträffar plan. Två erfarna säljare och ekonomichef har rekryterats under perioden.  
 
Framtid  
Vi arbetar på en expanderande marknad där vi har starka teknikorienterade företag i portföljen som med långvariga kundrelationer och med duktiga ledare levererar både tillväxt och god lönsamhet.  
 Ledningen ser med tillförsikt inför 2018, vilket vi markerat genom att under Q1 ha utökat våra aktieinnehav i bolaget. Ledning och styrelse har gått från 3,5 % ägande till att nu äga 12 % av utestående aktier.  
 
TCECUR  
Som en naturlig konsekvens av att vi blir fler företag med olika inriktning på marknaden har vi beslutat om att byta namn på koncernen från TC Connect AB till TCECUR. Med det nya namnet vill vi tydliggöra vad vi är, en börsnoterad och framtidsinriktad koncern med internationell profil, som byggs med ingredienserna teknik och säkerhet. På börsen kommer vi att handlas under TCECUR som ticker.   Ole Oftedal, VD och koncernchef TC Connect AB       Om TC Connect       
 
 
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.        
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:   
Ole Oftedal VD och koncernchef TC Connect
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcconnect.se

Dokument och länkar

Ladda ner: Läs fullständig kvartalsrapportFler pressreleaser