PRESSMEDDELANDEN

Kommuniké från årsstämman i TCECUR Sweden AB (publ)

29 May, 2019 kl 09:30 CET Regulatory

Kommuniké från årsstämman i TCECUR Sweden AB (publ), 559102-0184, som hölls tisdagen den 28:e maj 2019 klockan 15.00 Plats: Scandic Victoria Tower Kista, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Ärenden
 
1. Öppnande av stämman
 
2. Val av ordförande vid stämman
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 
4. Godkännande av dagordning
 
5. Val av en eller två justeringspersoner
 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 
8. Beslut om: a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 
10. Val av styrelse samt revisorer
 
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
 
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman har föreslagits att Tommy Lundqvist föreslås till ordförande vid stämman.  
 
Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden:
 
Styrelsearvode föreslås utgå med 150 000 kronor till ordförande och med 75 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.
 
Punkt 10 - Val av styrelse samt revisorer

Omval skedde av Tommy Lundqvist som fortsatt styrelseledamot. Tommy Lundqvist beslutades utses fortsatt till styrelsens ordförande.
 
Nyval skedde av sytelseledamot Håkan Blomdahl styrelseordförande i Mertiva AB och Arbona AB, samt Martin Zetterström VD i Arbona AB beslutades.
 
Som suppleant till styrelsen beslutades Ole Oftedal VD i Tcecur AB.
 
Till revisor beslutades omval av Finnhammars Revisionsbyrå AB med Jonas Forsberg som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2019.  
 
Punkt 11 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
 
Bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier vid företagsförvärv alternativt riktad emission. Emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av företag samt anskaffning av kapital för finansiering av företagsförvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden och emissioner inom ramen för bemyndigandet ska högst få ske med aktier motsvarande ett marknadsvärde om 40 000 000 SEK.
 
Stockholm i maj 2019
 
Styrelsen

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.  
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se.  
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta: 
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR 
+ 46 70 592 75 99  
ole.oftedal@tcecur.se 

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser