PRESSMEDDELANDEN

Kommuniké från årsstämma 2018 i TC Connect AB (publ)

22 May, 2018 kl 12:00 CET Regulatory

Vid årsstämman i TC Connect AB (publ) den 9 maj 2018 beslöts att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant. Stämman omvalde Petter Lundgren, Ole Oftedal och Malin Jonsson som styrelseledamöter. Vidare valdes Lars Wennberg och Tommy Lundqvist till kommande stytelsemöter. Tommy Lundqvist valdes till styrelsens ordförande.
 
Stämman beslutade att att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier vid företagsförvärv. Emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av företag samt anskaffning av kapital för finansiering av företagsförvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden och emissioner inom ramen för bemyndigandet ska högst få ske med aktier motsvarande ett marknadsvärde om 30 000 000 SEK.
 
Stämman beslutade om att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.
 
Styrelsearvode beslutades att arvode ska utgå med 300 000 kronor till ordförande och med 100 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.
 
Stämman beslutade om inrättande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner och åtföljande teckning av nya aktier i TC Connect AB (publ) enligt styrelsens förslag.
 
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i form av bolagets firma och verksamhetsmål.
 
Protokollet är bilagt i detta pressmeddelande.
 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:   
Ole Oftedal VD och koncernchef TC Connect
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcconnect.se
 
 
Om TC Connect           
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.
 
 
Viktig information:
Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 Maj 2018 kl. 12.00 CET.

Dokument och länkar

Ladda ner: Protokoll fört vid årsstämma i TC Connect AB (publ)Fler pressreleaser