PRESSMEDDELANDEN

TCECUR genomför en riktad kvittningsemission på 1,75 MSEK som en följd av avveckling av brygglån

22 October, 2018 kl 16:40 CET Regulatory

TCECUR AB meddelar idag att Bolagets styrelse har, med stöd av det bemyndigande som gavs av årstämma den 9 maj 2018, beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission om 76 087 aktier till en teckningskurs om 23 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 1,75 MSEK kronor före emissionskostnader.
 

Som en del av förhandlingen om avveckling av brygglån på 20 MSEK, som tecknades i samband med förvärv av Mysec AB, har 1,75 MSEK omvandlats till aktier via en riktad kvittningsemission. 
 
Teckningskursen har fastställts genom en volymvägd kurs utifrån den senaste veckans snittkurs och motsvarar en rabatt om ca 10 procent. Tecknare i den riktade kvittningsemissionen är ett begränsat antal långsiktiga kvalificerade investerare.
 
För befintliga aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om cirka 2 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 3 785 208 aktier till totalt 3 861 295 aktier. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 19 021,75  SEK från 946 000 SEK till 965 021,75 SEK.
 
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sverige, AW Technic AB och Mysec Sweden AB.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcecur.se
 
 
Viktig information: 
 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 Oktober 2018 kl. 16.40 CET. 

Dokument och länkar

Ladda ner: ReleaseFler pressreleaser