Pressmeddelande

TCECUR bokslutskommuniké för januari – december 2019

20 February, 2020 kl 15:00 CET Regulatory

TCECUR har idag publicerat sin bokslutskommuniké för januari – december 2019.

 
Kommentar till fjärde kvartalet 2019
 

- Omsättningen uppgick till 59 803 tkr (61 991 tkr).
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 4 299 tkr* (2 975 tkr), vilket belastats med omstruktureringskostnader om 5 MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 224 tkr (595 tkr).
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 kr (0,16 kr).
 
Kommentar till helåret 2019
 

- Omsättningen uppgick till 204 219 tkr (189 369 tkr).
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 7 754* tkr (2 399 tkr), vilket belastats med omstruktureringskostnader om 5 MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till -4 750 tkr (-5 250 tkr).
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,11 kr (-1,45 kr).
 
*
Rubriceringseffekten av införandet av IFRS 16 uppgår till 4 823 tkr för helåret och 1 022 tkr för kvartal 4 2019.
 
VD har ordet
 

Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgår till 59,8 MSEK vilket är ca 2 MSEK lägre än föregående år, som förklaras av en planerad neddragning i TC Connect Norge. Omsättningen för helåret 2019 uppgår till 204,2 MSEK vilket är något högre än föregående år på 189,4 MSEK. Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgår till 7,6 MSEK, vilket ska nämnas har belastats med omstruktureringskostnader om 5 MSEK. Med högre avskrivningar enligt nya principer uppgår EBIT till -1,7 MSEK.
 
Omsättningen i Mysec, AWT och TC Connect Sverige ökar med drygt 20 %. Omsättningen i TC Connect Norge har däremot helt planenligt minskat med 20% från 98,8 MSEK till 79,1 MSEK.
 
Rörelseresultaten är positiva i Mysec, TC Connect Sverige och AWT medan TC Connect Norge har ett negativt resultat. Rörelse-kostnaderna ökar i tre bolag som en följd av uppbyggnad av organisationen för att hantera tillväxten, medan ett omfattande kostnadsrationaliseringsprogram har genomförts i Norge.
 
TC Connect Norge
 

Bolaget startade året med god orderingång från större projekt inom offshore och tunnlar, där första kvartalet visade en god utveckling medan nästa kvartal tappade i resultat som en följd av ökade kostnader i ett antal större projekt.
 
Vid halvårsskiftet togs därför beslutet om att avveckla alla större mer komplexa projekt, introducera en ny ledning och etablera en ny strategi fokuserad på det egna nätverket Diginet, service, egna produkter och mindre projekt vilket inkluderar försäljning av hårdvara. Affärsmodellen liknar den som visat sig hållbar i den svenska verksamheten inom säker kommunikation och radio.
 
Kostnaderna i Norge förväntas minska med ca 12 MSEK årligen då personalen reduceras och tre regionkontor avvecklas.
 
Harald Bergby, tidigare sälj- och marknadschef, med många år inom företaget och goda relationer med kunder och marknaden har nu övertagit rollen som VD. Orderingången för 2020 är enligt plan och utgörs numera av flera mindre projekt, abonnemang och service.
 
TC Connect Sverige
 

Med god orderingång från 2018 startade bolaget 2019 enligt plan, med nyanställningar under året avseende både säljresurser och tekniker. Utvecklingen av egna lösningar och produkter har intensifierats vilket skapar en god bas i försäljningen till höga marginaler.
 
Med vunna ramavtal med statliga myndigheter inom säker kommunikation och inomhustäckning har bolaget under året redovisat en stabil tillväxt. Nya säkerhetskrav från myndigheter som MSB, polis, regering m.fl. skapar högre aktivitet i marknaden. Med ökad fokus mot ett mindre antal kommuner och myndigheter har högre volym per kund och en mer långsiktig relation skapats. Försäljningen som helhet har ökat med ca 20 %, lönsamheten är god och en stark orderbok har etablerats inför 2020. TC Connect Sverige gör därmed sitt bästa år någonsin år 2019.
 
Mysec
 

Företaget, som i år firat 10-årsjubileum, visar fortsatt hög tillväxt och god lönsamhet.
 
Under året har Mysec arbetat med ett antal strategiska och fleråriga kontrakt med SISAB Stockholms skolor, Botkyrka kommun och Domstolsverket Attunda Tingsrätt.
 
Kvalitetskraven från dessa kunder är höga och kräver uppbyggnad av organisationen med fler kunniga tekniker och effektivisering av processer. Den egna portalen har en viktig roll i dessa avtal och alla andra kundrelationer då de skapar en mer långsiktig relation och abonnemangsintäkter.
 
Mysec har under året förvärvat Larmator, ett mindre säkerhetsföretag i Stockholmsregionen som integrerats och ökat både kundstock och leveranskapacitet.
 
AWT
 

Omsättningen har ökat under året med drygt 30 % och antalet anställda ökat, allt enligt planen att bygga en mer internationell organisation. Under året har AWT förvärvat ett mindre företag, Comex i Frankfurt, för att bättre kunna möta den växande efterfrågan på säkerhetssystem i en expansiv region. Bolaget har dessutom etablerat verksamhet i Finland, även där som en följd av strategin att följa de internationellt verksamma kunderna.
 
Den uppbyggnad och utveckling av kompetens i organisationen med internutbildning, effektivare processer som genomförts under året är ett krav för att kunna erbjuda multinationella projekt och installationer.
 
Ett antal strategiska och internationella projekt har genomförts med högt profilerade världsföretag. Med AWT:s kompetens inom avancerade och IT relaterade säkerhetssystem har ett antal viktiga kontrakt tecknats och under året har installationer genomförts i Asien, Europa, USA och Sydamerika.
 
Ägarförändring och finansiering
 

Den ursprungliga ägaren TPE, ägt av två internationella riskkapitalbolag, som noterade TCECUR 2017 sålde under året majoriteten av sitt innehav, ca 30 %, till investeringsbolagen Mertiva och Arbona. Samtidigt ökade ledningen sitt ägarengagemang till ca 26 %. Styrelsen har under året ombildats och de nya huvudägarna får en aktiv roll i bolagets skötsel.
 
Som en följd av ägarförändringen etablerar TCECUR dessutom en relation med Swedbank som ny huvudbank för koncernen, vilket skapar bättre förutsättningar för framtida finansieringsbehov.
 
Styrelsen beslutade nyligen om att söka listning av bolagets aktier på NGM Nordic Growth Market och avnotering från Nasdaq First North. Omregistreringen har skett i februari 2020 och anledningen är förutom tydliga kostnadsbesparingar att vi ser fördelar för ett litet företag att finnas till på en mer entreprenöriell börs med enklare arbetssätt och med ökad närhet till marknadsplatsen. Våra nya huvudägare har dessutom mycket goda erfarenheter av NGM.
 
Aktiens utveckling
 

Aktiekursen har haft en negativ utveckling under året, där handeln i aktien har varit svag delvis beroende på att två stora ägargrupper i princip inte köper eller säljer, Mertiva/Arbona respektive ledningen. Årets ekonomiska utveckling har präglats av osäkerhet i Norge och koncernledningen har behövt engagera sig i ett omfattande omstruktureringsprogram som först kommande år ger ekonomisk reveny. Övriga dotterbolag har utvecklats väl och med en mer transparent redovisning av portföljbolagen kommer dessa värden att bättre kunna presenteras.
 
2020 – fortsatt tillväxt under lönsamhet
 

Marknaden inom säkerhetssystem befinner sig i stark tillväxt både inom den offentliga och privata sektorn. Begränsningen för koncernens företag avseende tillväxt finns främst inom den egna organisationens förmåga att attrahera hög kompetens och leverera den högsta kvalitén i projekt och kundrelationer.
 

Koncernens ledning kommer att förändras under 2020 då jag som VD övergår till en tidigare roll som styrelsens ordförande. En ny ledning skall ge ny energi och aktivitet både inom portföljbolagen och framtida förvärv.
 

Med en lägre volym och säkrare affärsmodell i Norge förväntas samtliga bolag ha potential att generera god tillväxt och stabil lönsamhet.
 

Ole Oftedal,
VD och koncernchef TCECUR AB
  

 
OM TCECUR 
 

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.
 

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole@tcecur.se
 

Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 15:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: Bokslutskommuniké 2019