Pressmeddelande

TCECUR - delårsrapport första kvartalet 2021

03 May, 2021 kl 12:30 CET Regulatory

TCECUR presenterar delårsrapport för första kvartalet 2021, 1 januari - 31 mars.

FÖRSTA KVARTALET 2021
 

•Nettoomsättningen uppgicktill 58 411 TSEK (44 975). 
•Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 623 TSEK (1 528), motsvarande en marginal på 6,2% (3,4%).
•Resultat efter skatt uppgick till -291 TSEK (-2 619).
 •Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,56 kr).
 
Väsentliga händelser under kvartalet

Mysec erhåller en order på 6 MSEK från ett större transportföretag utanför Stockholm. 
  
AWT erhåller ytterligare beställningar från ett av världens ledande streamingföretag på drygt 5 MSEK för installationer i Stockholm, Mumbai och Miami. 
 
TCECUR beslutar om en riktad nyemission av aktier som betalning för den första tilläggsköpeskillingen om 5 MSEK för förvärvet av Automatic Alarm i Stockholm AB. 

Väsentliga händelser efter kvartalet
 

Mysec har vunnit ett avtal att leverera ett större kamerasystem för övervakning till Svea hovrätt på drygt 2 MSEK. Utöver grundinstallationen tillkommer serviceavtal och optioner. 
 
Styrelsen föreslår till årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier till ett marknadsvärde om högst 75 MSEK för att möjliggöra ytterligare förvärv. 
 
 
VD har ordet


FÖRSTA KVARTALET
 

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 58,4 MSEK (45,0), vilket är 30% högre än 2020 och med en organisk tillväxt på 8%. Koncernens omsättning från avtalsbundna återkommande intäkter (service och underhållsavtal) ökade under perioden med 33% till 11,5 MSEK (8,6). 
 

Utöver den fina omsättningstillväxten, så hade koncernen en mycket stark orderingång på 62,9 MSEK (30,0) en ökning med 109% jämfört med samma period 2020. Koncernens rörelseresultat EBITDA visar på en fortsatt ökning på 137% till 3,6 MSEK (1,5). Rörelseresultatet efter avskrivningar EBIT uppgår till 0,7 MSEK (-0,8). 
 

 Kassalikviditeten är mycket god med 15,8 MSEK (13,7) i kassan. Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet var -2,4 MSEK (2,2). 

VÅRA AFFÄRSSEGMENT
 

Koncernen har idag 3 affärssegment: nationella säkerhetssystem, internationella säkerhetssystem och säker kommunikation. Från och med denna kvartalsrapport och i takt med att koncernen växer, så kommer vi att rapportera utvecklingen av dessa 3 segment. Se fördelningen i bifogad rapport.
 
SÄKER KOMMUNIKATION
 

TC Connect bolagen inom segmentet för säker kommunikation fortsätter att utvecklas väl i en stabil marknadssituation. Försäljningen minskade något under kvartalet till 20,0 MSEK (23,4) främst beroende på den planerade fokuseringen av den norska verksamheten, medan försäljningen i Sverige var i nivå med föregående år. Orderstocken för segmentet var vid utgången av kvartal 1 i nivå med föregående år, vilket indikerar att den nedåtgående trenden i Norge nu planat ut och vänder till att åter växa organiskt. TC Connect bolagen jobbar fortsatt nära våra viktigaste kunder inom statliga myndigheter, kommuner, energi-och transportföretag som har behov av säker kommunikation. Under kvartalet har vi förstärkt både i Norge och Sverige med sälj-och tekniska resurser för att fortsätta att växa och möta våra kunders behov av större projekt inom inomhusteckning, säker kommunikation i särskilda miljöer och den förestående teknikutvecklingen mot Rakel G2 i Sverige. Dessa är alla bra exempel på faktorer som driver tillväxten av segmentet. 
 
NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

Under kvartal 1 ökade försäljningen med 15% organiskt till 25,7 MSEK (13,9) tack vare en solid efterfrågan från våra viktigaste kunder som ICA, ett större transportföretag och flertalet större kommuner i Stockholmsområdet. Det är glädjande att vi även fått in flera nya kunder som bostadsrättsföreningar, fastighets-och byggföretag under kvartalet. Generellt ser vi en mycket bra aktivitet på marknaden med ett bra inflöde av nya förfrågningar. För att möta den ökande efterfrågan har vi nyanställt tekniker i bolagen, vilket påverkat kostnaderna något under kvartalet och ger resultat under kommande kvartal. 

INTERNATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM
 

AWT fortsatte sin globala tillväxtresa med en stark tillväxt på 66% till 12,7 MSEK (7,7) genom att leverera globala säkerhetslösningar till snabbt växande multinationella företag som sätter stort värde på hög säkerhet och övervakning. Under kvartalet har leveranser av den stora ordern till ett ledande amerikanskt bilföretag i Tyskland startats, i Singapore har leveransen av vårt första större projekt genomförts väl. Vi ser en stadigt inkommande ström av förfrågningar och serviceuppdrag. För att möta den ökande efterfrågan fortsätter vi expansionsplanerna att bygga vårt globala team vidare och professionella leveranser med höga kvalitetskrav. 
 
UTSIKTER

Utöver den starka tillväxten under kvartal 1, så gläds vi även åt en välfylld orderbok inför årets andra kvartal på 84,8 MSEK (56,0), vilket är 51% högre än 2020 och högre än vid årets början. Vi ser en fortsatt positiv utveckling med intressanta projekt och god efterfrågan från våra kunder inom samtliga affärssegment. 

De förstärkningar av organisationen som gjorts under det första kvartalet, tillsammans med förbättringar i vår operationella effektivitet genom samverkan mellan våra bolag, kommer bidra till en fortsatt gynnsam utveckling för koncernen. Förutom en stark tillväxt, förbättringar och investeringar i våra portföljbolag, så arbetar vi aktivt med förvärv. Med en stabil finansiell position, nära samarbete med vår huvudbank och huvudägare föreslår styrelsen till årsstämman att bemyndigas att besluta om nyemission av aktier till ett marknadsvärde om högst 75 MSEK för att möjliggöra ytterligare förvärv. 
 
Klas Zetterman
VD och Koncernchef TCECUR Sweden AB 
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com
 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl. 12:30 CET.  
 

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Delårsrapport 1 2021