Pressmeddelande

Nytt förslag till beslut på årsstämma i TCECUR Sweden AB (publ.)

21 April, 2021 kl 15:00 CET Regulatory

Under punkt 11 - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden har det från bolagets största ägare, Arbona AB (publ), inkommit ett justerat förslag till beslut. Det nya förslaget lyder:
 
"
Styrelsearvode föreslås utgå med 200 000 kronor (2020: 150 000 kr) till ordförande och med 75 000 kronor (2020: 75 000 kr) till var och en av ledamöterna. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

 
En uppdaterad komplett kallelse återfinns i bifogat dokument.

 
TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB. 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com
 


 

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Kallelse till årsstämma 2021