Pressmeddelande

TCECUR delårsrapport tredje kvartalet 2022

07 November, 2022 kl 13:00 CET Regulatory

TCECUR presenterar bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022.

TREDJE KVARTALET 2022

Nettoomsättningen uppgick till 115 507 TSEK (66 836).
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 714 TSEK (5 153), motsvarande en marginal på 7,5% (7,7%).
Resultat efter skatt uppgick till 160 TSEK (-351).
Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,02 kr  (-0,05 kr).
  

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2022

Nettoomsättningen uppgick till 321 731 TSEK (191 116).
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 27 582 TSEK (14 575), motsvarande en marginal på 8,6% (7,6%).
Resultat efter skatt uppgick till 5 264 TSEK (879).
Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,57 kr (0,14 kr).
  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
  ​​​​​

TC Connect AS vinner order till norska Frivillige Organisasjoners
Redningsfaglige Forum (FORF) värt 6,6 MNOK.
Sectragon AB har fått order på 15,9 MSEK till en av Nordens största satsningar 2022 inom logistikfastigheter.
Vestia Construction Group AB väljer LåsTeam Sverige som leverantör av säkerhetssystem till sin entreprenad Parkhus-04 i Mölndal till ett värde av 2,3 MSEK.
TC Connect Sweden AB har den 12 september 2022 skrivit avtal att förvärva samtliga aktier i Jörevall & Olsson Communication AB (JOCAB). Tillträde är planerat till den 3 oktober 2022.
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
  ​​​​​

AWT startar bolag i Norge. I samband med etableringen erhåller AWT nya order till ett värde på drygt 7 miljoner norska kronor från en av världens ledande amerikanska biltillverkare.
LåsTeam tecknar ramavtal med Västfastigheter värt 54 MSEK.
Mysec tecknar nytt ramavtal med Botkyrka kommun värt ca 100 MSEK.
 


VD har ordet 
 
TREDJE KVARTALET 2022

 
Under det tredje kvartalet nådde vi en rekordhög omsättning på 115,5 MSEK (66,8) vilket är 72,8% högre än motsvarande period 2021 och med en organisk tillväxt på 31,0%. Detta är särskilt glädjande då det tredje kvartalet normalt är säsongsmässigt svagt. Hittills i år (9M) uppgår den organiska tillväxten nu till 16,3% och den organiska proforma tillväxten inklusive förvärv uppgår till 26,0%. Koncernens årliga avtalsbundna återkommande intäkter (service och underhållsavtal) ökade med 8,5% och var vid periodens slut 49,6 MSEK (45,7). Orderingången under kvartalet var fortsatt mycket god och ökade med 47,7% till 132,5 MSEK (89,7).
 
Koncernens rörelseresultat EBITDA ökade med 69,1% till 8,7 MSEK (5,2). Rörelseresultatet efter avskrivningar EBIT uppgår till 2,0 MSEK (0,8). Det är värt att notera att  under kvartalet var bruttomarginalen lägre än normalt främst beroende på ovanligt stora materialleveranser av engångskaraktär till flera pågående större kundprojekt.
 
Kassalikviditeten är mycket god med 37,7 MSEK (8,5) i kassan plus outnyttjade checkkrediter på totalt 27,2 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,4 MSEK (-3,1).

 
VÅRA AFFÄRSSEGMENT

 
GLOBALA SÄKERHETSSYSTEM

 
Efter AWTs höga tillväxt under andra kvartalet med 29,7% så minskade omsättningen under tredje kvartalet något med 7,9% och landade på 13,9 MSEK (15,1). Nedgången förklaras främst av lägre  kundaktivitet under sommarmånaderna jämfört med föregående år samt leveransförseningar av viktiga komponenter för att slutföra ett par större projekt. Orderingången för kvartalet landade på 28,0 MSEK (26,6) och orderstocken vid kvartalets utgång var 29,7 MSEK (26,7) vilket tyder på en fortsatt bra utveckling för AWT. AWTs internationella tillväxtresa fortsätter med nya affärer och förfrågningar under kvartalet i Norden, Tyskland, Asien och Australien. Störst förändring har dock skett i Norden där en av företagets största kunder nu expanderar kraftigt. Detta har bidragit  till att vi beslutat, efter kvartalets utgång, att starta upp AWT även i Norge.

 
SÄKER KOMMUNIKATION

 
Under det tredje kvartalet växte segmentet inom säker kommunikation med 79,2% till 37,5 MSEK (20,9). Orderingången landade på 31,7 MSEK (20,5). Den höga tillväxten kommer främst från större projekt gällande inomhustäckning till samhällskritiska myndigheter och verk i Sverige och i Norge. Dessutom hade vi ett par större materialleveranser under kvartalet. Leveranserna till Trafikverket genom RF Coverage hur nu kommit igång i viss omfattning och vi jobbar nära våra leverantörer för att korta ner de för närvarande relativt långa ledtiderna. Vi gläder oss även åt tilläggsförvärvet av Jocab, som kommer att fusioneras med TC Connect Sweden vid årsskiftet. Jocab kommer att bidra till att vi höjer vår egen leveranskapacitet för att möta den stigande efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.  Orderstocken vid kvartalets utgång var 88,4 MSEK (43,3).
 

NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

Segmentet för nationella säkerhetssystem växte under tredje kvartalet rejält med hela 108,1% till 64,1 MSEK (30,8) och den organiska tillväxten landade på 17,3%. De under andra kvartalet förvärvade bolagen Sectragon och Kungslås omsatte tillsammans 20,6 MSEK. Genom goda samarbeten mellan bolagen i koncernen och tillsammans med våra leverantörer har vi nu säkrat upp leveranser av flertalet systemkritiska komponenter för att kunna möta den ökande efterfrågan. Vi gläds åt ha landat flera större affärer under och efter kvartalets slut. Orderingången under kvartalet var mycket god med 72,8 MSEK (42,6) och orderstocken var 87,0 MSEK (47,9) vid kvartalets utgång.

Nya ordrar i samband med de nyligen vunna ramavtalen, efter kvartalets utgång, till Västfastigheter och Botkyrka kommun kommer öka orderstocken ytterligare under kommande kvartal. 

UTSIKTER
 
TCECUR är en entreprenörsdriven säkerhetskoncern med hög tillväxt som verkar i en snabbt växande och konjunkturokänslig bransch. Relationerna till kunderna är oftast långa och en betydande del av intäkterna är repetitiva. Tillväxten drivs både organiskt och genom förvärv av handplockade, stabila och lönsamma bolag med erfaren ledning. Värdeskapande sker genom lönsam tillväxt, effektiv korsbefruktning och skalfördelar mellan koncernens bolag.
 
Våra dotterbolag drivs med stor självständighet för att behålla entreprenörskraften. Vi utvärderar löpande potentiella bolagsköp med fokus på nya digitala lösningar och samt en fortsatt geografisk expansion både i Norden och globalt. Våra bolag är väl positionerade på en fortsatt växande marknad. Med stabila finanser, god lönsamhet och positiva kassaflöden har vi en attraktiv långsiktig och värdeskapande tillväxtstrategi för våra anställda och ägare.
 
Trots att vi nu troligtvis är på väg in i en lågkonjunktur med osäkerheter kring samhällsekonomin i största allmänhet, så ser vi än så länge inga tecken på att efterfrågan på våra produkter och tjänster mattas av. Tvärtom, så ser vi genom nyligen vunna affärer och ramavtal att vår tillväxtresa kommer att fortsätta under kommande kvartal och under 2023. Samtidigt är vi väl medvetna om att det kan komma överraskningar från marknaden under det kommande året. För att förebygga dessa har vi fullt fokus den närmaste tiden på organisk tillväxt, effektivitet, prishöjningar och kassaflöden i alla bolagen och har som målsättning att upprätthålla ett högt förhållande mellan kassaflödet från de operativa verksamheterna och vårt resultat, EBITDA. Under den senaste 12 månaders perioden ligger detta förhållande på 91%.
 
Med en rekordhög orderstock på totalt 205,1 MSEK (117,8), vilket är 74,1% högre än i fjol inför det fjärde kvartalet, som historiskt är vårt starkaste, så ser vi med tillförsikt fram emot en bra avslutning på 2022 och känner att vi har en bra bas att bygga vidare på inför 2023.
 
Behovet av säkerhet och trygghet är kanske viktigare idag än på länge och våra bolag jobbar dagligen med att hjälpa våra kunder med hitta nya, innovativa och effektiva helhetslösningar inom säkerhet och säker kommunikation. Vårt erbjudande av en väl sammansatt portfölj av bolag inom nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation är unik på marknaden.
 
Klas Zetterman
VD och koncernchef,
TCECUR
 
 

Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR 
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se 
https://tcecur.com   
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 kl. 13:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Delårsrapport 3 2022