Pressmeddelande

TCECUR - delårsrapport 2

08 August, 2019 kl 13:00 CET Regulatory

TCECUR presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2019, 1 april - 30 juni.

 
Kommentarer
till första halvåret 1 januari - 30 juni
 
- Nettoomsättningen uppgick till 97 872 tkr (78 492tkr).
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 727 tkr (-3 006 tkr).
- Resultat efter skatt uppgick till -4 249 tkr (-5 312 tkr).
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,99 kr (-1,48 kr).
 
Kommentar till andra kvartalet 1 april - 30 juni 
 
- Nettoomsättningen uppgick till 45 617 tkr (42 793 tkr).
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 9 tkr (- 3 841 tkr).
- Resultat efter skatt uppgick till -2 381 tkr (-5 105 tkr).
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,51 kr (-1,42 kr).
 
 
VD har ordet
 
Delårsrapport januari-juni
 
Omsättningen för perioden uppgår till 97,9 MSEK en ökning mot föregående år med 25 %. Rörelseresultatet uppgår till 0,7 MSEK vilket är en förbättring från föregående års förlust på 3,0 MSEK.
 
Andra kvartalet
 
Omsättningen för perioden uppgår till 45,6 MSEK en ökning med 6,6 % jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten uppgår till cirka 5%.
 
Rörelseresultatet uppgår till 9 KSEK vilket är förbättring jämfört med föregående år redovisade förlust om -3,8 MSEK. Kvartalet är till stor del påverkat av röda dagar och ledigheter. Under perioden har kostnaderna ökat genom nyanställningar och investeringar i leverans av kundprojekt, helt enligt planerna. I TC Connect Norge har vissa projekt pressat koncernens totala resultat och initierade prishöjningar har ännu inte vunnit effekt för att kompensera nedgången.
 
Orderingången är relativt god i samtliga portföljbolag med en samlad orderstock vid periodens utgång på 36 MSEK, vilket är 5 % högre än föregående år.

Koncernens företag utvecklas i princip enligt plan
 
TC Connect Norge minskar i volym samt redovisar negativa resultat beroende på omstrukturering och lågmarginalprojekt. Ett antal långsiktiga kundrelationer håller volymen uppe och prisökningar i service och systemleveranser kommer successivt att förbättra lönsamheten. Vi bedömer dock att omvandlingen till ett mindre, mer fokuserat och lönsamt bolag i Norge kommer att pågå under hela året.
 
TC Connect Sverige redovisar stark tillväxt, 25 % jämfört med föregående år, och ett tillfredsställande resultat över koncernkraven på 10 %. Företaget har etablerat en god orderbok och utvecklar organisationen inom försäljning och produktutveckling. Ett antal strategiskt viktiga affärer med statliga verk och säkerhets-organisationer skapar stabilitet inför hösten.
 
AWT dubblar volymen under perioden jämfört med föregående år. En internationell streamingleverantör utgör en viktig kund med installationer i flera världsdelar. Ett systematiskt arbete med att bygga organisationen för högre leveranskapacitet drar planenligt ner resultatet för perioden. Med förvärv av Comex i Frankfurt etablerar sig AWT i en expanderande del av Europa med närvaro av många av företagets kunder.
 
Mysec fortsätter att leverera stabil och hög tillväxt, drygt 20 %, och en god lönsamhet klart över koncernens mål. Detta trots en betydande ökning av medarbetare och uppgradering av organisation och system. Ett antal viktiga nya och utvecklade affärer bidrar till en långsiktig ökning, bl.a. Sisab, Botkyrka kommun och Attunda Tingsrätt. Mysec förvärvar dessutom ett mindre säkerhetsbolag, Larmator, i syfte att ta hand om och ytterligare öka tillväxten.
 
I april fick TCECUR nya huvudägare då TPE AS sålde huvuddelen av sina aktier till Mertiva och Arbona, två noterade investeringsföretag, och till ledningen i TCECUR. Ledningen ökade sitt ägande, privat och via bolag, från ca 18 % till ca 26 %, Mertiva äger ca 19 % och Arbona ca 10 %.
 
En lång period med förhandlingar och presentationer med nya investerare är därmed över och den tidigare huvudägaren TPE, två internationella riskkapitalfonder, har i princip avvecklat sitt ägande.
 
På ordinarie bolagsstämma den 28 maj tillträdde en mindre och mer ägarledd styrelse, Tommy Lundqvist kvarstår som ordförande, Håkan Blomdahl och Martin Zetterström, från Mertiva AB respektive Arbona AB, blev nya ledamöter.
 
Framtid
 
En ny ägarkonstellation med finansiellt starka investerare och ledningens ytterligare engagemang skapar nya möjligheter till att genomföra tillväxtstrategin.
 
Vi utvärderar ett antal alternativ där kärnan i tillväxten utgör satsningar på koncernens bolag i produktutveckling, ökad säljkapacitet och mindre kompletterande förvärv.
 
Vi utvärderar dessutom större fristående säkerhetsbolag som kan utveckla koncernens struktur ytterligare. Vi söker företag med dokumenterad erfarenhet av lönsam tillväxt, unik position i marknaden, egna produkter och lösningar och en stark entreprenörsdriven ledning.
 
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR AB
 

OM TCECUR
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, innan förvärvet, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB samt Larmator AB.  
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se.  
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcecur.se  
 
Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2019 kl. 13:00 CET. 

Dokument och länkar

Ladda ner: Delårsrapport andra kvartalet 2019