Pressmeddelande

Kommuniké från TCECUR Sweden ABs (publ.) årsstämma 2021

03 May, 2021 kl 15:30 CET Regulatory

TCECUR Sweden AB (publ.), 559102-0184, höll idag måndagen den 3:e maj 2021 årsstämma, varvid följande beslut togs:
 
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Därtill beslutade årsstämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

 
Årsstämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

 
Styrelsearvode fastställdes till 425 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordförande och 75 000 kronor till var och en av ledamöterna. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

 
Årsstämman beslutade om omval av Ole Oftedal, Håkan Blomdahl, Martin Zetterström och Tommy Lundqvist till styrelseledamöter. Som styrelsens ordförande omvaldes Ole Oftedal.

 
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och om ett teckningsoptionsprogram genom emission av teckningsoptioner enligt förslaget i kallelsen till årsstämman 2021.


TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

  

Dokument och länkar

Ladda ner: Kommuniké från årsstämma 2021