Pressmeddelande

TCECUR bokslutskommuniké 2020

22 February, 2021 kl 12:00 CET Regulatory

TCECUR har idag den 22 februari 2021 publicerat sin bokslutskommuniké för 2020.

FJÄRDE KVARTALET 2020
Nettoomsättningen uppgick till 61 961 TSEK (59 217).
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 908 TSEK (4 465), motsvarande en marginal på 7,9% (7,5%).
Resultat efter skatt uppgick till 848 TSEK (294).
Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,15 kr (0,06 kr).

 
HELÅRET 2020

Nettoomsättningen uppgick till 188 526 TSEK (202 705).
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14 897 TSEK (7 920), motsvarande en marginal på 7,9% (3,9%).
Resultat efter skatt uppgick till 1 085 TSEK (-4 680).
Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,21 kr (-1,09 kr).
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
TCECUR förvärvar Automatic Alarm i Stockholm.
Koncernen genomför en kraftigt övertecknad nyemission och tillförs 26,2 MSEK. Refinansiering av ett tidigare förvärvslån tillsammans med Swedbank.
AWT startar dotterbolag i Asien, och vinner sin första affär där.
AWT tecknar avtal med en ledande amerikansk biltillverkare i Tyskland, med ett uppskattat ordervärde på 20 MSEK.
  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
Mysec vinner en order på 6 MSEK från ett större transportföretag i Stockholm.
AWT erhåller ytterligare beställningar från ett av världens ledande streamingföretag värda ca 5 MSEK.
 
 
VD har ordet
 
FJÄRDE KVARTALET
Nettoomsättningen under det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet uppgick till 62,0 MSEK (59,2), vilket är 4,6% högre än 2019 och koncernens högsta omsättning sedan starten. Av omsättningen under kvartal 4 stod nyförvärvet Automatic Alarm för 12,6 MSEK.
 
Utöver den fina omsättningstillväxten, så hade koncernen en mycket stark orderingång på 79,3 MSEK (55,6) en ökning med 43% jämfört med samma period 2019.
 
Koncernens rörelseresultat EBITDA visar på en fortsatt ökning på 9,9% till 4,9 MSEK (4,5). Rörelseresultatet efter avskrivningar EBIT uppgår till 1,3 MSEK (2,1), vilket är lägre än föregående år främst på grund av att ett tidigare större utvecklingsprojekt i Norge nu skrivits av helt.
 
Kassalikviditeten är mycket god med 21,4 MSEK i kassan. Kassaflödet från den löpande verksamheten var stark under kvartalet med ett positivt inflöde på 10,8 MSEK (1,1).
 
HELÅRET 2020
Under 2020 har koncernen slutfört omställningen av verksamheten till ett finansiellt stabilt företag med god lönsamhet och goda utsikter att växa under de kommande åren i en snabbt expanderande bransch. Det är främst genom omstruktureringen i Norge, där vi avvecklat olönsamma affärssegment och nu fokuserar på lönsamma sådana, samtidigt som övriga bolag utvecklas väl med god lönsamhet, som bolaget gjort vändningen. Även om koncernen varit relativt lite påverkad av pandemin, så har den påverkat vissa av våra kunder och det är naturligtvis svårt att säga hur mycket bättre 2020 kunde ha varit utan pandemin. Det är särskilt glädjande att se den starka avslutningen på 2020.
 
För helåret 2020 landade nettoomsättningen på 188,5 MSEK (202,7), vilket är något lägre än 2019.
 
Samtliga bolag visar positiva resultat för året och helårsresultatet EBITDA landade på 14,9 MSEK (7,9), vilket är nära en fördubbling (+88%) jämfört med 2019. 2020 års resultat inkluderar även planerade engångskostnader på 2,0 MSEK i Norge p.g.a. omställningen där. Rörelseresultatet efter avskrivningar EBIT landade på 4,3 MSEK (-1,3).
 
BOLAGEN
 
Access World Technic (AWT) - AWT har under året fortsatt sin globala tillväxtresa med en fin tillväxt på över 40% genom att leverera globala säkerhetslösningar till snabbt växande multinationella företag som sätter stort värde på hög säkerhet och övervakning. Ny teknik, ett etablerat nätverk av lokala partners, och AWT unika kompetenser inom integrerade säkerhetssystem har gjort det möjligt att växa internationellt trots de reserestriktioner som just nu råder i världen.
 
Under året har försäljningen i Tyskland utvecklats väl och bolaget har med kundprojekt startat upp i Asien. Årets avslutades starkt med att ta hem bolagets hittills största order på uppskattningsvis 20 MSEK från en amerikansk biltillverkare i Tyskland.
 
Mysec - Under året så har Mysec fortsatt att arbeta nära bolagets viktigaste kunder, som bl.a. SISAB – skolor i Stockholm, Botkyrka kommun och ICA. Framförallt under andra halvåret så har Mysec redovisat en stark orderingång, med flera fina nya affärer och nya kunder. Tack vare dessa så är nu orderboken, vid utgången av 2020, välfylld och mer än 50% högre än för ett år sedan. Detta ger en bra start på 2021.
 
Mysecs helautomatiska larmförmedlingstjänst – larmportalen – har nu börjat säljas utanför Mysecs historiska hemmamarknad i Stockholm och fått stort intresse från flera kommuner och företag i hela Sverige.
 
Automatic Alarm - Nyförvärvade Automatic Alarm rivstartade sin tillvaro i koncernen jättestarkt och levererade den högsta försäljningen på 12,6 MSEK någonsin under ett kvartal. Under året har bolaget erhållit affärer från nya stora kunder, samtidigt som aktivitetsnivån och servicenivån till bolagets etablerade kundbas varit fortsatt hög. Integrationen av bolaget har gått väl och samarbetet mellan säkerhetsbolagen i koncernen stärker kunderbjudandet.
 
TC Connect Sweden -  Efter det säsongsmässigt svagare 3:e kvartalet, så avslutade TC Connect Sweden året starkt med betydligt högre försäljning och en bra orderingång under kvartal 4. Inför 2021 är orderboken mer än 70% högre än inför 2020.
 
Bolagets huvudverksamhet är idag inriktad på säker kommunikation inom det s.k. Rakel nätverket. På grund av behovet av ett nytt, utvecklat och säkert kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer, drivet av den digitala utvecklingen och säkerhetspolitiska förutsättningar, så har MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) föreslagit till regeringen att ta fram ett nytt system - Rakel G2 för att på så vis få ett modernare system som förutom tal kan hantera realtidsöverföring av större mängder data och rörliga bilder, t.ex. från en insats av räddningstjänsten.  TC Connect Sweden jobbar sedan många år nära de samhällskritiska myndigheterna och med bolagets nyckelleverantörer för att dels hitta övergångslösningar innan det nya systemet är på plats, dels så är bolaget är väl förberett genom egen utveckling och anpassning av både produktportfölj och tjänsteutbud för det kommande teknikskiftet, som skapar ny efterfrågan och tillväxt på marknaden för säker kommunikation.
 
TC Connect Norge - TC Connect Norge avslutade året starkt, med en ökande försäljning och orderingång under kvartal 4. Verksamheten har nästan halverats sedan 2019 och fokuserats på lönsamma kundsegment inom säker kommunikation. Den tidigare verksamheten med stora projekt inom off-shore segmentet har nu avvecklats. Bolaget levererar ett positivt resultat EBITDA på 6% för helåret 2020 inklusive de planerade omställningskostnaderna på 2 MNOK under det första halvåret 2020 som tidigare redovisats.
 
Under 2020 erhöll bolaget ett större ramavtal med den norska sjukvården genom HDO och efter projektering beräknas försäljningen till olika sjukhus komma igång under kvartal 1 2021.  För övrigt har bolaget vunnit ett flertal nya affärer till norska myndigheter, som t.ex. Statens Vegvesen och Sporveien.
 
UTSIKTER
 
Med en välfylld orderbok på 80,7 MSEK (57,0), vilket är 42% högre än ifjol, varav 32% organiskt, så har vi en mycket god utgångspunkt att leverera en bra och lönsam tillväxt under 2021. Marknaden för säkerhetslösningar befinner sig fortsatt i stark tillväxt, och kanske kommer vi att se lite extra ”boost” därutöver, om och när världen återgår till någon form av normalläge under 2021. Marknaden för säker kommunikation är fortsatt stabil och genererar god intjäning.
 
För övrigt ser vi att förbättringar i vår operationella effektivitet genom samverkan mellan våra bolag och sänkningen av våra finansiella kostnader kommer att bidra till lönsamhetsutvecklingen under 2021.
 
Klas Zetterman
VD och Koncernchef TCECUR Sweden AB
 
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.
  
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021 kl. 12:00 CET.

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Bokslutskommuniké 2020