Pressmeddelande

Kommuniké från TCECUR Sweden ABs (publ.) årsstämma 2022

09 May, 2022 kl 11:45 CET Regulatory

TCECUR Sweden AB (publ.), 559102-0184, höll idag måndagen den 9:e maj 2022 årsstämma, varvid följande beslut togs:

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Därtill beslutade årsstämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Årsstämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

Styrelsearvode fastställdes till 540 000 kronor, varav 270 000 kronor till ordförande och 90 000 kronor till var och en av ledamöterna. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Årsstämman beslutade om omval av Ole Oftedal, Håkan Blomdahl, Martin Zetterström och Tommy Lundqvist till styrelseledamöter. Som styrelsens ordförande omvaldes Ole Oftedal.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och om ett teckningsoptionsprogram genom emission av teckningsoptioner enligt förslaget i kallelsen till årsstämman 2022.

 
TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

Dokument och länkar

Ladda ner: Kommuniké från årsstämma 2022