Pressmeddelande

TCECUR förvärvar LåsTeam Sverige AB

16 August, 2021 kl 14:00 CET Regulatory

TCECUR Sweden AB (publ.) har idag den 2020-08-16 förvärvat samtliga aktier i LåsTeam Sverige AB (”Låsteam”).  LåsTeam är en ledande leverantör av integrerade säkerhetssystem, framför allt i västra Sverige men även i Stockholmsområdet. Bolaget startades 2000 av sex (6) tidigare kollegor och hade en vision att ta ett helhetsgrepp kring säkerhet omfattande lås, larm, brand och kameraövervakning i stället för separata delar. Bolaget har en fin historik och har idag vuxit till ca 90 MSEK i årsomsättning och finns med sina mycket kompetenta medarbetare på tre orter i Sverige: Borås – där huvudkontoret ligger, Stockholm och Skaraborg. Bland LåsTeams kunder finns bl a fastighetsutvecklare, logistik-, handels-, finansföretag, nöjesparker och kommunala verksamheter. Förvärvet kommer att ha en positiv inverkan på TCECURs resultat.

 
”Med LåsTeam gör vi ett strategiskt viktigt förvärv som ger oss en stark bas i västra Sverige att bygga vidare på. Ett av våra bolag har under flera år jobbat med LåsTeam som leverantör, så vi vet hur duktiga och professionella de är. Med ett bevisat bra entreprenörsdriv och tillväxt med engagemang, kreativitet och ansvar som värdegrund så passar LåsTeam jättebra in i TCECUR. Tillsammans kommer vi att kunna möta våra större kunders behov av rikstäckande helhetslösningar, utveckla ny teknik tillsammans och ser framemot en fortsatt tillväxt i en snabbt expanderande bransch.
”, säger Klas Zetterman, VD TCECUR.

 
”Vi välkomnar TCECUR som ny ägare av LåsTeam. Vi ser framemot att fortsätta att utveckla bolagets potential vidare genom att bearbeta nya marknader, få tillgång till ny teknik, nära samarbeten inom koncernen och en fortsatt expansion både organiskt och genom förvärv.”,
säger Klas Ingemarsson VD LåsTeam.

 
”Vi är stolta över att få bli en del av TCECUR och få fortsätta att verka som tidigare samtidigt som TCECURs enkla och entreprenörsdrivna struktur, fokus på medarbetaren, kunder, nytänkande och nya tekniska helhetslösningar är mycket tilltalande för oss”,
säger Björn Djupbäck Marknadschef LåsTeam.

 
Transaktionen i korthet och finansiella effekter

 
Förvärvet av LåsTeam är ett led i TCECURs tillväxtstrategi genom förvärv och adderar ett mycket kompetent team inom segmentet för nationella säkerhetssystem.

 
Bolagets omsättning uppgick under det senast fastställda räkenskapsåret till knappt 90 msek med god lönsamhet. Totalt har bolaget 57 anställda och är baserat i Borås med kontor i Stockholm och Skaraborg.

 
Med LåsTeam medräknat bedöms TCECUR-koncernens omsättning proforma till 337 MSEK och rörelseresultat (EBIT) till 22 MSEK räknat rullande tolv månader fram till den 30 juni 2021 i den nu befintliga koncernstrukturen med de övriga rörelsedrivande dotterbolagen (Mysec Sweden AB, Access World Technic AB Automatic Alarm i Stockholm AB, TC Connect Sweden AB, TC Connect AS och RF Coverage AB).

 
Affären bedöms få en positiv effekt på TCECUR-koncernens balansräkning, soliditet och vinst per aktie.

Köpeskillingen består av en kombination av en del 50 msek i kontanter, en del 15 msek motsvarande 345 081 nyemitterade aktier i TCECUR samt en kontant resultatbaserad tilläggsköpeskilling för räkenskapsåret 2021. Förvärvet finansieras med egna medel, banklån och genom en riktad emission av aktier till säljarna.
 
Teckningskursen per aktie uppgår till
43,47 SEK vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie på NGM Nordic SME under de tjugo (20) handelsdagar som föregick den 16 augusti 2021.

 
Efter registrering av emissionen uppgår aktiekapitalet i TCECUR Sweden AB till 1 733 665,75 SEK fördelat på totalt 6 934 663 aktier, 6 834 663 A-aktier och 100 000 B-aktier.


För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se

https://tcecur.com

 
TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av sju dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Lamport Sweden AB och RF Coverage AB.

 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021 kl. 14:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR PM LåsTeam 20210816