Pressmeddelande

TCECUR delårsrapport för första kvartalet 2020

08 May, 2020 kl 14:30 CET Regulatory

TCECUR presenterar delårsrapport för första kvartalet 2020, 1 januari – 31 mars.

 
Kommentar till första kvartalet

- Omsättningen uppgick till 45 498 tkr (52 560 tkr).
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 528 tkr (798 tkr), vilket
belastats med omstruktureringskostnader om 1,3 MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till -2 619 tkr (-1 868 tkr).
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,56 kr (-0,40 kr).

 
 
VD har ordet

 
Första kvartalet

 
Marknadsläget för våra bolag var under det första kvartalet 2020 fortsatt bra och omsättningen landade på 45.5 MSEK. Detta är något lägre än samma period 2019 och beror främst på den anpassade verksamheten i Norge där omsättningen planenligt minskade med 8.6 MSEK. Orderingången uppgick till 30 MSEK vilket är lägre än 2019, och förklaras av fokuseringen på färre, men lönsammare affärer i Norge vilket bidrog till en en minskning om 9,2 MSEK. Samtidigt är det glädjande att koncernens strategi att öka fokus på service och underhållsavtal (SoU) ger resultat, dessa ökar med 20 % jämfört med motsvarande period till ca 37 MSEK på årsbasis.
 
Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgår till 1,5 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 0,8 MSEK, eller 112 %, jämfört med samma period 2019. EBIT uppgår till -0,8 MSEK vilket är en ökning med 0,7 MSEK. Resultatet har påverkats av planerade engångskostnader om 1,3 MSEK, som en följd av avveckling av hyresavtal och vissa personalkostnader i Norge som inte kunde tas föregående år. Kassalikviditeten är fortsatt god med 13.7 MSEK i kassan vid kvartalets slut.   

 
Bolagen

 
TC Connect Norge har haft en god orderingång från framförallt norska myndigheter. Under första kvartalet så levererade Norge ett positivt rörelseresultat, vilket är mycket glädjande efter lönsamhetsproblemen under 2019, vilket är ett bevis på att omställningen till ett mindre, mer fokuserat och lönsamt bolag ser ut att lyckas.
 
TC Connect Sverige utvecklas väl i en marknad med högre behov av säker kommunikation. Utökade affärer med främst statliga myndigheter innebär att bolaget visar tvåsiffrig tillväxt under kvartalet.
 
Mysec har fortsatt god orderingång från våra större kunder såsom SISAB (Skolfastigheter i Stockholm), Botkyrka kommun, ICA, fastighets-bolag samt löpande service och underhållsarbete. Bolaget känner dock av en viss avmattning i efterfrågan från privata företag p.g.a. rådande läge. Men Mysec visar en stabilitet och långsiktighet genom en god nivå på service, portal och underhållsavtal.
 
Utöver bra efterfrågan från våra svenska kunder, så har AWT under kvartalet fortsatt sin internationella expansion med nya projekt i bl.a. USA och Asien. Markus Bucher, med lång erfarenhet inom den globala säkerhetsbranschen, har anställts som säljansvarig COO vid AWT Comex i Tyskland. Med Markus hjälp kommer AWT nu att bygga upp en stark hub i Europa för vidare expansion i EMEA. AWT erbjuder nu även globala serviceavtal, vilket medför en markant ökning av återkommande serviceintäkter från existerande kunder.

 
Utsikter

 
Koncernen påverkas, liksom det övriga samhället, av den pågående pandemin. Våra anställda jobbar till stor del hemifrån sedan mitten på mars, och många av våra kunder likaså. Vi ser nu att behovet av säker kommunikation i både Sverige och Norge ökar och detta påverkar framförallt TC Connect-bolagen positivt. Sammanfattningsvis är läget för koncernen stabilt, och vi ser framemot den dagen när pandemin och effekterna av densamma äntligen klingar av då behovet av uppdaterade säkerhetslösningar i samhället alltjämt ökar. 
 
Det ökande behovet av säker kommunikation och säkerhetssystem ger tillväxt både inom den offentliga och privata sektorn. TCECURs nytänkande och utveckling skapar nya säker-hetslösningar där mobila lösningar, molnet, kameraövervakning och integration är några av de viktigaste trenderna som vi jobbar med. Jag ser därför med tillförsikt att tillsammans med våra kunder och leverantörer fortsätta bidra med säkerhetslösningar i världsklass.
 
Klas Zetterman
VD och koncernchef TCECUR

 
 
Om TCECUR

 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.  
 
Bolagets aktie är listad på NGM Nordic SME.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta: 
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR 
+ 46 739 830402
klas@tcecur.se 

 
Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 14:30 CET.  


Dokument och länkar

Ladda ner: Delårsrapport.Q1-20