TCECUR är en koncern inom avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation vars vision är att utveckla en grupp av teknikorienterade företag inom säkerhet och kommunikation där varje företag har en unik position på en utvald del av marknaden.

Koncernens strategier utgår ifrån tre kompletterande områden. Vår grundsyn är att alla företag kan utvecklas, bli effektivare, höja sin lönsamhet och skapa tillväxt.

Strategisk tillväxt – Att bygga ledande positioner med unika lösningar i specialiserade nischer med nära och långvariga relationer med kunder, skapade med hög leveranskvalitet. Detta möjliggörs av motiverade medarbetare samt ett effektivt sälj- och marknadsföringsarbete. Marknaden har en stark underliggande tillväxt vilket underlättar denna strategi.

Operationell effektivitet – Med en decentraliserad affärsmodell som stödjer idén att ansvar för utveckling och lönsamhet finns hos varje företagsledning och att beslut fattas nära kunden. Med nära och långvariga relationer med de tekniskt mest framstående leverantörerna skapas konkurrensfördelar, med unika lösningar och mervärden för kunden. Fokus på högre förädlingsvärden och egna produkter och lösningar höjer marginalen.

Förvärvsdriven tillväxt – vi söker lönsamma företag med en stabil marknadsposition, med goda kundrelationer, som drivs av starka entreprenörer och som med större finansiella resurser kan skapa en accelererad tillväxt. Vi söker säkerhetsrelaterade företag inom nya teknikområden, på nya geografiska marknader och även som komplement till nuvarande koncernbolag.

Affärsmodell och mål

En decentraliserad struktur där varje dotterbolag utvecklar sin verksamhet utifrån Koncernens målsättningar.

Finansiella mål över en konjunkturcykel:

  • 10 % Organisk tillväxt
  • 10 % EBITA-marginal
  • Stark marknadsposition skapat av nära och långvariga kundrelationer med hög leveranskvalitet.
  • Hög tekniknivå som ger kunden ett mervärde.
  • Höga förädlingsvärden med egna och andra producenters produkter och lösningar.
  • Utvecklade leverantörsrelationer med världsledande tillverkare.
  • Tillgång till koncernens finansiella resurser, nätverk och management-support

Organisk tillväxt

Bygga en ledande position i specialiserade nischer genom nära kundrelationer med hög leveranskvalitet Inom befintliga teknikområden

Bredda kunderbjudande, service, produkter, efterförsäljning

Geografisk expansion
Utnyttja Koncernens position, närvaro, affärsrelationer och finansiella resurser

Lönsamhet
Fokus på högre förädlingsvärden med egna produkter och lösningar

Tydlig prisstrategi och betalningsmodell Intern effektivitet avseende kostnader, processer, inköp m.m.

Utveckla nära leverantörsrelationer

Medarbetare gör skillnad

Förvärvsdriven tillväxt
Kompetent ledning

Beprövad affärsmodell

Lönsamma företag med stabil marknadsposition

Tillväxtpotential

Fristående förvärv i nya områden

Komplement till koncernbolag

Självständighet
VD har kontroll över helheten

Eget företagsnamn

Affärsmodell / organisation

Frihet under ansvar

Strategi
Utveckling av medarbetare

Utveckling av affärer, skapa tillväxt

Utveckling av lönsamhet

Kultur
Entreprenörer

Affärsmannaskap

Enkelhet skapar effektivitet

Internrekrytering

Incitamentssystem

Varje företag utvecklas med egna förutsättningar och med egen ledning,

koncernen stödjer med resurser och fokus på lönsam tillväxt.