Pressmeddelande

TCECUR delårsrapport första kvartalet 2022

09 May, 2022 kl 12:00 CET Regulatory

TCECUR presenterar bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022.
 

Första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 91 314 TSEK (58 411).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 670 TSEK (3 623), motsvarande en marginal på 7.3% (6,2%).
  • Resultat efter skatt uppgick till 830 TSEK (-291).
  • Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,09 kr  (-0,05 kr).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • RF Coverage AB har i sitt RAM-avtal med Trafikverket avseende Utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar mottagit ytterligare ordrar på 7 MSEK. Leverans kommer att ske under 2022.
  • Automatic Alarm har vunnit en större upphandling till Huddinge Samhällsfastigheter. Avtalet beträffar primärt tillsyn och avhjälpande underhåll av Huddinge kommuns ca 130 anläggningar för brand- och utrymningslarm som Huddinge Samhällsfastigheter förvaltar. Avtalet bedöms vara värt ca 18,5 MSEK och löper på 2 år med förlängning på maximalt ytterligare 1 plus 1 år.

Väsentliga händelser efter kvartalet

  • RF Coverage AB har i sitt RAM-avtal med Trafikverket avseende Utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar mottagit ytterligare ordrar om 5 MSEK. Leverans kommer att ske under 2022.
  • TCECUR förvärvar Kungslås AB , ett av Stockholms mest välrenommerade och väletablerade låsföretag med en årlig omsättning på 20 MSEK med hög lönsamhet.
  • TCECUR förvärvar Sectragon AB, ett av Sveriges snabbast växande och framgångsrika säkerhetsföretag med en årlig omsättning på över 50 MSEK med god lönsamhet.

VD har ordet 
 
FÖRSTA KVARTALET 2022

 
Efter rekordhög omsättning under det fjärde kvartalet 2022 blev nettoomsättningen under det första kvartalet 91,3 MSEK (58,4) vilket är 56,3% högre än motsvarande period 2021 och med en organisk tillväxt på 10,9%. Koncernens årliga avtalsbundna återkommande intäkter (service och underhållsavtal) ökade med 17,7% var vid periodens slut 47,5 MSEK (40,4). Orderingången under kvartalet var mycket god och ökade med 53,1% till 96,3 MSEK (62,9).

 
Koncernens rörelseresultat EBITDA visar på en ökning med 84,1% till 6,7 MSEK (3,6). Rörelseresultatet efter avskrivningar EBIT uppgår till 1,3 MSEK (0,7).

 
Kassalikviditeten är mycket god med 61,8 MSEK (15,8) i kassan plus outnyttjade checkkrediter på 25,4 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 10,7 MSEK (-2,4). Koncernen amorterade banklån under kvartalet med 3,6 MSEK.

 
VÅRA AFFÄRSSEGMENT

 
GLOBALA SÄKERHETSSYSTEM

 
AWT fortsatte sin starka tillväxt under kvartalet och växte med 17,2% till 14,9 MSEK (12,7). Orderingången för kvartalet landade på 13,1 MSEK (16,6) medan orderstocken vid kvartalets utgång var 15,5 MSEK (14,2). AWTs tillväxtssatsningar i Tyskland och Asien fortsatte att bära frukt. Under kvartalet har AWT fokuserat på att ta ombord nya medarbetare och att bygga vidare på det globala säljteamet samt att en Group Controller nu anställts. Dessa förstärkningar av organisationen är nödvändiga för att kunna fortsätta den globala tillväxtresan. Ett flertal större nya  kundprojekt är i startgroparna för uppstart inom  de kommande månaderna.

 
SÄKER KOMMUNIKATION

 
Under det första kvartalet växte segmentet inom säker kommunikation med 52,0% till 30,4 MSEK (20,0) och organiskt proforma inklusive RF Coverage var tillväxten 18,7%. Orderingången var stark och landade på 42,9 MSEK (18,7). Det är värt att notera att tillväxten för segmentet under kvartalet uppnåddes redan innan leveranserna till Trafikverket genom RF Coverage kommit i gång i någon större omfattning p g a ökade ledtider från bolagets leverantörer. Orderstocken vid kvartalets utgång var 84,2 MSEK (30,7). TC Connect Norge visade en stark tillväxt på 34,7% främst tack vare hög aktivitet hos bolagets nyckelkunder. Vår bedömning är att behovet att uppgradera befintliga system inom säker kommunikation kommer fortsätta även under kommande kvartal.

 
NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

 
Totalt ökade försäljningen under kvartalet i segmentet för nationella säkerhetssystem med 79,1% till 46,0 MSEK (25,7) medan den organiska tillväxten proforma under kvartalet var negativ med -10,6% främst på grund av ovanligt hög sjukfrånvaro  (Covid) i flera av bolagen i segmentet under kvartalets början. Utöver detta så har leveranstiderna för vissa systemkomponenter framförallt inom brand- och passersystem gjort att ett antal större kundprojekt ej kunnat slutfaktureras innan kvartalets slut. Orderingången under det första kvartalet var mycket god med 40,4 MSEK (27,6) i nyvunna ordrar och orderstocken var 47,4 MSEK (39,8) vid kvartalets utgång. Vi har under kvartalet sett en fortsatt stark efterfrågan från våra kunder vilket indikerar en fortsatt bra organisk tillväxt under kommande kvartal.

 
UTSIKTER

 
Med en rekordhög orderbok på totalt 147,1 MSEK (84,8) vilket är 73,6% högre än ifjol, så ser vi med tillförsikt fram emot en fortsatt tillväxt under 2022. 

 
Genom våra fina nyförvärvade bolag: Sectragon och Kungslås har vi nu dessutom en ännu större, starkare och lönsammare plattform av bolag att växa från. Vi välkomnar varmt medarbetarna i dessa bolag till TCECUR och till vår gemensamma och spännande tillväxtresa. Vi ser nu goda möjligheter till ytterligare samarbeten och gemensam affärsutveckling inom koncernen.

 
I bokslutskommunikén för 2021 nämndes att vi inom kort kommer att publicera koncernens långsiktiga hållbarhetsstrategi som täcker in viktiga områden som medarbetare, miljö och lönsam tillväxt. Denna finns nu publicerad på vår hemsida  (www.tcecur.com) och den finns även beskriven på sidorna 8 i kvartalsrapporten.

 
Konflikten i Ukraina har skapat en allmän orolighet i världen och hur omfattande effekterna blir är i nuläget ovisst.  Behovet av säkerhet och trygghet är dock kanske viktigare idag än på länge och våra bolag jobbar dagligen med att hjälpa våra kunder med hitta nya, innovativa och effektiva helhetslösningar inom säkerhet och säker kommunikation.

 
Vårt erbjudande av en väl sammansatt portfölj av bolag inom nationella- och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation är unik på marknaden.

  
Klas Zetterman

VD och Koncernchef TCECUR Sweden AB
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com
 
TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
  
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022 kl. 12:00 CET. 

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Delårsrapport 1 2022