Hållbarhet

Vår miljöpolicy

TCECUR arbetar aktivt för att uppfylla kraven på miljövård och hälsoskydd. I enlighet med detta engagemang har vi tagit fasta på kraven i EU-direktiven avseende begränsning av användandet av vissa farliga ämnen i våra elektronikprodukter och arbetar på konstruktiva lösningar. Målet med direktiven är att på laglig grund vidta förebyggande åtgärder, eftersom antalet enheter av elektroniska produkter snabbt ökar, vilket medför att avfallshanteringen blir allt viktigare.

WEEE

WEEE betyder ”Waste Electrical and Electronic Equipment”. Syftet med direktivet är att förebygga uppkomsten av avfall i form av elektriska och elektroniska produkter samt att öka återanvändning och återvinning av dessa produkter. Det syftar också till att öka miljömedvetandet hos berörda aktörer som berörs under produkternas livscykel, t.ex. producenter, distributörer, konsumenter och framförallt de aktörer som är direkt berörda av behandling av avfall från sådana produkter. Produkter släppta på marknaden efter den 13 augusti 2005 skall vara tydligt märkta med tillverkarens namn, samt med en symbol bestående av en överkorsad soptunna på hjul.

EE-registret

Producenter som omfattas av WEEE- direktivet skall dessutom vara registrerade i naturvårdsverkets EE-register. TCECUR är registrerade i EEregistret och rapporterar den mängdelektronikutrustning som vi släpper ut på marknaden.