Hållbarhet

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

TCECUR bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål

sustainable-development-goals_icons-04-1

SDG 4 – God utbildning

Våra medarbetare drar nytta av kompetensutveckling, karriärutveckling och en stabil arbetsplats.

sustainable-development-goals_icons-05-1

SDG 5 – Jämställdhet

TCECUR tillåter inte diskriminering eller trakasserier i någon form.

sustainable-development-goals_icons-07-1

SDG 7– Hållbar energi för alla

TCECUR ska bedriva ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska energianvändningen i våra verksamheter, produkter och processer och öka andelen förnybar energi.

sustainable-development-goals_icons-08-1

SDG 8– Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ekonomisk stabilitet och styrka är en grundförutsättning för att kunna investera i hållbar affärsutveckling. TCECUR strävar efter att vara en respekterad arbetsgivare där medarbetarna trivs och utvecklas.

sustainable-development-goals_icons-09-1

SDG 9– Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Varje dotterbolag förväntas ligga väl framme och utveckla verksamheten i sin delbransch. Utvecklingsfrågor kan röra ny teknik, nya produkter, förbättrade arbetsprocesser, nya IT-system m.m.

sustainable-development-goals_icons-12-1

SDG 12– Hållbar konsumtion och produktion

Vi arbetar ständigt med att minska vårt resursutnyttjande och att agera ansvarsfullt.

SDG 4 – God utbildning

Våra medarbetare drar nytta av kompetensutveckling, karriärutveckling och en stabil arbetsplats.

SDG 5 – Jämställdhet

TCECUR tillåter inte diskriminering eller trakasserier i någon form.

SDG 7– Hållbar energi för alla

TCECUR ska bedriva ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska energianvändningen i våra verksamheter, produkter och processer och öka andelen förnybar energi.

SDG 8– Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ekonomisk stabilitet och styrka är en grundförutsättning för att kunna investera i hållbar affärsutveckling. TCECUR strävar efter att vara en respekterad arbetsgivare där medarbetarna trivs och utvecklas.

SDG 9– Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Varje dotterbolag förväntas ligga väl framme och utveckla verksamheten i sin delbransch. Utvecklingsfrågor kan röra ny teknik, nya produkter, förbättrade arbetsprocesser, nya IT-system m.m.

SDG 12– Hållbar konsumtion och produktion

Vi arbetar ständigt med att minska vårt resursutnyttjande och att agera ansvarsfullt.

TCECURs styrelse, genom koncernledningen, är ytterst ansvarig för koncernens hållbarhetsarbete.

Koncernledningen beslutar om långsiktiga övergripande mål inom viktiga områden inkluderande hållbarhetsarbete, som målsätts och följs  upp i varje bolag med fokus på respektive förutsättningar. Varje bolag tar årligen fram en affärsplan för kommande 4 år. Där målsätts verksamheten och uppföljning sker sedan under året.

Eftersom vi ställer höga krav på integritet och etik i våra egna verksamheter är det naturligt att påverka även leverantörer och kunder. Verksamheten bygger på nära och långsiktiga relationer till affärspartners. Vi fäster därför stor vikt vid att de agerar professionellt, ärligt och etiskt korrekt. Vi arbetar kontinuerligt med att fördjupa våra leverantörsrelationer och säkerställa att våra leverantörer lever upp till vår förväntade nivå gentemot sina anställda, samhället och miljön

TCECURs Hållbarhetsstrategi

TCECUR har tagit fram en hållbarhetsstrategi och långsiktiga hållbarhetsmål för 2025 som kommer att främja koncernens affärsmöjligheter, driva hållbar lönsam tillväxt och stödja FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Hållbarhetsvisionen bygger på TCECURs gemensamma åtagande att dotterbolagen inom koncernen ständigt ska utvecklas och förbättras på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt. Målen bygger på tre huvudområden: våra medarbetare, miljö och lönsam tillväxt. För att uppnå målen till 2025 kommer TCECUR att använda följande mätbara nyckeltal som årligen utvärderas och följs upp:

Fokusområde

KPI:er, mål och resultat

Medarbetare

Allvarliga arbetsolyckor
KPI: frekvens av arbetsrelaterade olyckor, mätt som antalet skador per 100 000 arbetade arbetstimmar

2021: 0,0
2022: 0,3
2023: 0,0
Mål 2025: 0,0

KPI och tal föregående år
KPI: sjukfrånvaro (kort- och långtidsfrånvaro), mätt som sjukfrånvaro/total arbetstid

2021: 2,9%
2022:4,0%
2023: 3,6%
Mål 2025: 3,0%

Medarbetares nöjdhet
KPI: Personalomsättning

2021: 10%
2022: 15,8%
2023: 20,3%
Mål 2025: 10%

Medarbetare engagemang
KPI: andel av dotterbolagen som mäter medarbetarnas nöjdhet och engagemang

2021: 29 %
2022: 100%
2023: 100%
Mål 2025: 100 %

Medarbetares utveckling
KPI: genomsnittligt antal utbildningstimmar/ heltidsanställd

2021: 11,2
2022: 12,4
2023: 11,6
Mål 2025: 15,0

Miljö

Minskade CO2-utsläpp
KPI: minska CO2-utsläpp från bolagets fordonsflotta, mätt som andel fordon som drivs alternativa drivmedel än fossila

2021: 29%
2022: 34,8%
2023: 50,6%
Mål 2025: 80%

Miljöcertifiering
KPI: öka antalet bolag som är certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande.

Idag: Öka kunskapen på miljöområdet genom att erhålla certifieringar och fortsatt  utbilda personal inom miljöpåverkan.

2021: 29 %
2022: 22,2%
2023: 22,2%
Mål 2025: 100 %

Lönsam tillväxt

Kundnöjdhet
KPI: andel av dotterbolagen som mäter kundnöjdhet

2021: 43 %
2022: 22,2%
2023: 11,1%
Mål 2025: 100 %

Medarbetare

Allvarliga arbetsolyckor
KPI: frekvens av arbetsrelaterade olyckor, mätt som antalet skador per 100 000 arbetade arbetstimmar

2021: 0,0
2022: 0,3
2023: 0,0
Mål 2025: 0,0

KPI och tal föregående år
KPI: sjukfrånvaro (kort- och långtidsfrånvaro), mätt som sjukfrånvaro/total arbetstid

2021: 2,9%
2022:4,0%
2023: 3,6%
Mål 2025: 3,0%

Medarbetares nöjdhet
KPI: Personalomsättning

2021: 10%
2022: 15,8%
2023: 20,3%
Mål 2025: 10%

Medarbetare engagemang
KPI: andel av dotterbolagen som mäter medarbetarnas nöjdhet och engagemang

2021: 29 %
2022: 100%
2023: 100%
Mål 2025: 100 %

Medarbetares utveckling
KPI: genomsnittligt antal utbildningstimmar/ heltidsanställd

2021: 11,2
2022: 12,4
2023: 11,6
Mål 2025: 15,0

Miljö

Minskade CO2-utsläpp
KPI: minska CO2-utsläpp från bolagets fordonsflotta, mätt som andel fordon som drivs alternativa drivmedel än fossila

2021: 29%
2022: 34,8%
2023: 50,6%
Mål 2025: 80%

Miljöcertifiering
KPI: öka antalet bolag som är certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande.

Idag: Öka kunskapen på miljöområdet genom att erhålla certifieringar och fortsatt  utbilda personal inom miljöpåverkan.

2021: 29 %
2022: 22,2%
2023: 22,2%
Mål 2025: 100 %

Lönsam tillväxt

Kundnöjdhet
KPI: andel av dotterbolagen som mäter kundnöjdhet

2021: 43 %
2022: 22,2%
2023: 11,1%
Mål 2025: 100 %

Hållbarhetsrisker

På högsta nivå utvärderar styrelsen var de framtida strategiska möjligheterna och riskerna finns, samt bistår i utformningen av koncernens strategi. Att hantera risker på ett balanserat och fokuserat sätt är nödvändigt för att TCECUR ska kunna fullfölja sina strategier och uppnå sina företagsmål. Övergripande riskhantering utgör en integrerad del av TCECURs verksamhet. Riskbedömning är en dynamisk process som syftar till att identifiera och analysera risker i relation till TCECURs mål. Den utgör basen utifrån vilken riskhanteringsåtgärder tas fram efter att de kontroller som finns på plats utvärderats. Hållbarhetsrisker hanteras på samma sätt. Våra största hållbarhetsrisker beskrivs nedan.

Arbetsförhållanden

Beskrivning

Risk för att arbetsförhållanden, rätten att organisera sig, mänskliga rättigheter och icke-diskriminering inte respekteras.

Konsekvenser

Licenser för att bedriva säkerhetsverksamhet kan förloras, vilket leder till förlorade affärer, negativa ekonomiska följder och försämrat anseende. Det kan också leda till svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

TCECURs bolag har policyer och solida processer för att säkerställa att vi efterlever alla legala krav inklusive lokala och regionala lagar och regler.

Hälsa och arbetsmiljö

Beskrivning

Risk för att medarbetare kan skadas på grund av olämpliga hälsorutiner, eller bli smittade under en pandemi.

Konsekvenser

Bristfälliga hälsorutiner som utsätter våra medarbetare för risk kan leda till försämrat anseende och varumärke, förlorade affärer och svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

Medarbetarna fortbildas löpande för att säkerställa att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. De måste också förses med lämplig utrustning där så krävs.

Kompetensförhöjning

Beskrivning

Risk för att vi inte kan attrahera och behålla rätt kompetens för att förbli ledande inom utvecklingen av säkerhetsbranschen.

Konsekvenser

Att inte kunna uppfylla kundernas krav kan leda till förlorade affärer och ställning på marknaden.

Förebyggande åtgärder

Vi måste kontinuerligt förbättra processerna för rekrytering och introduktion, kompetensförsörjning och utbildning, och använda moderna verktyg för utbyte av kunskap och bästa praxis.

Utbildning

Beskrivning

Risk för att våra medarbetare inte har rätt kompetens för uppdragen eller för att utveckla nya tjänster och verksamheten.

Konsekvenser

Att inte uppfylla kundernas behov på oss som leverantör av professionella säkerhetstjänster av hög kvalitet kan leda till förlorade affärer och svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

TCECURs medarbetare utbildas kontinuerligt genom grundläggande och specialiserad utbildning , inklusive kompetens som stödjer strategin med datadriven innovation och digitalisering.

Värderingar och etik

Beskrivning

Risk för att medarbetare eller affärspartners inte följer TCECURs värderingar och etik och koncernens grundläggande värderingar.

Konsekvenser

Licenser kan förloras, vilket leder till förlorade affärer, negativa ekonomiska följder samt försämrat varumärke. Det kan också leda till svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

TCECURs bolag har policyer och solida processer för att säkerställa att vi efterlever alla legala krav inklusive lokala och regionala lagar och regler.

Etiska affärsstandarder

Beskrivning

TCECURs bolag har policyer och solida processer för att säkerställa att vi efterlever alla legala krav inklusive lokala och regionala lagar och regler.

Konsekvenser

Licenser för att bedriva säkerhetsverksamhet kan förloras, vilket leder till förlorade affärer, negativa ekonomiska följder och försämrat anseende. Det kan också leda till svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

TCECURs bolag har policyer och solida processer för att säkerställa att vi efterlever alla legala krav inklusive lokala och regionala lagar och regler.

Skydd av data

Beskrivning

Risk för att medarbetare kan skadas på grund av olämpliga hälsorutiner, eller bli smittade under en pandemi.

Konsekvenser

Bristfälliga hälsorutiner som utsätter våra medarbetare för risk kan leda till försämrat anseende och varumärke, förlorade affärer och svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

Medarbetarna fortbildas löpande för att säkerställa att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. De måste också förses med lämplig utrustning där så krävs.

Kundrelationer

Beskrivning

Risk för att vi inte kan attrahera och behålla rätt kompetens för att förbli ledande inom utvecklingen av säkerhetsbranschen.

Konsekvenser

Att inte kunna uppfylla kundernas krav kan leda till förlorade affärer och ställning på marknaden.

Förebyggande åtgärder

Vi måste kontinuerligt förbättra processerna för rekrytering och introduktion, kompetensförsörjning och utbildning, och använda moderna verktyg för utbyte av kunskap och bästa praxis.

Utförande av säkerhetstjänster

Beskrivning

Risk för att våra medarbetare inte har rätt kompetens för uppdragen eller för att utveckla nya tjänster och verksamheten.

Konsekvenser

Att inte uppfylla kundernas behov på oss som leverantör av professionella säkerhetstjänster av hög kvalitet kan leda till förlorade affärer och svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

TCECURs medarbetare utbildas kontinuerligt genom grundläggande och specialiserad utbildning , inklusive kompetens som stödjer strategin med datadriven innovation och digitalisering.

Miljö

Beskrivning

Risk för att medarbetare eller affärspartners inte följer TCECURs värderingar och etik och koncernens grundläggande värderingar.

Konsekvenser

Licenser kan förloras, vilket leder till förlorade affärer, negativa ekonomiska följder samt försämrat varumärke. Det kan också leda till svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

TCECURs bolag har policyer och solida processer för att säkerställa att vi efterlever alla legala krav inklusive lokala och regionala lagar och regler.

Arbetsförhållanden

Beskrivning

Risk för att arbetsförhållanden, rätten att organisera sig, mänskliga rättigheter och icke-diskriminering inte respekteras.

Konsekvenser

Licenser för att bedriva säkerhetsverksamhet kan förloras, vilket leder till förlorade affärer, negativa ekonomiska följder och försämrat anseende. Det kan också leda till svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

TCECURs bolag har policyer och solida processer för att säkerställa att vi efterlever alla legala krav inklusive lokala och regionala lagar och regler.

Hälsa och arbetsmiljö

Beskrivning

Risk för att medarbetare kan skadas på grund av olämpliga hälsorutiner, eller bli smittade under en pandemi.

Konsekvenser

Bristfälliga hälsorutiner som utsätter våra medarbetare för risk kan leda till försämrat anseende och varumärke, förlorade affärer och svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

Medarbetarna fortbildas löpande för att säkerställa att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. De måste också förses med lämplig utrustning där så krävs.

Kompetensförhöjning

Beskrivning

Risk för att vi inte kan attrahera och behålla rätt kompetens för att förbli ledande inom utvecklingen av säkerhetsbranschen.

Konsekvenser

Att inte kunna uppfylla kundernas krav kan leda till förlorade affärer och ställning på marknaden.

Förebyggande åtgärder

Vi måste kontinuerligt förbättra processerna för rekrytering och introduktion, kompetensförsörjning och utbildning, och använda moderna verktyg för utbyte av kunskap och bästa praxis.

Utbildning

Beskrivning

Risk för att våra medarbetare inte har rätt kompetens för uppdragen eller för att utveckla nya tjänster och verksamheten.

Konsekvenser

Att inte uppfylla kundernas behov på oss som leverantör av professionella säkerhetstjänster av hög kvalitet kan leda till förlorade affärer och svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

TCECURs medarbetare utbildas kontinuerligt genom grundläggande och specialiserad utbildning , inklusive kompetens som stödjer strategin med datadriven innovation och digitalisering.

Värderingar och etik

Beskrivning

Risk för att medarbetare eller affärspartners inte följer TCECURs värderingar och etik och koncernens grundläggande värderingar.

Konsekvenser

Licenser kan förloras, vilket leder till förlorade affärer, negativa ekonomiska följder samt försämrat varumärke. Det kan också leda till svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

TCECURs bolag har policyer och solida processer för att säkerställa att vi efterlever alla legala krav inklusive lokala och regionala lagar och regler.

Etiska affärsstandarder

Beskrivning

TCECURs bolag har policyer och solida processer för att säkerställa att vi efterlever alla legala krav inklusive lokala och regionala lagar och regler.

Konsekvenser

Licenser för att bedriva säkerhetsverksamhet kan förloras, vilket leder till förlorade affärer, negativa ekonomiska följder och försämrat anseende. Det kan också leda till svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

TCECURs bolag har policyer och solida processer för att säkerställa att vi efterlever alla legala krav inklusive lokala och regionala lagar och regler.

Skydd av data

Beskrivning

Risk för att medarbetare kan skadas på grund av olämpliga hälsorutiner, eller bli smittade under en pandemi.

Konsekvenser

Bristfälliga hälsorutiner som utsätter våra medarbetare för risk kan leda till försämrat anseende och varumärke, förlorade affärer och svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

Medarbetarna fortbildas löpande för att säkerställa att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. De måste också förses med lämplig utrustning där så krävs.

Kundrelationer

Beskrivning

Risk för att vi inte kan attrahera och behålla rätt kompetens för att förbli ledande inom utvecklingen av säkerhetsbranschen.

Konsekvenser

Att inte kunna uppfylla kundernas krav kan leda till förlorade affärer och ställning på marknaden.

Förebyggande åtgärder

Vi måste kontinuerligt förbättra processerna för rekrytering och introduktion, kompetensförsörjning och utbildning, och använda moderna verktyg för utbyte av kunskap och bästa praxis.

Utförande av säkerhetstjänster

Beskrivning

Risk för att våra medarbetare inte har rätt kompetens för uppdragen eller för att utveckla nya tjänster och verksamheten.

Konsekvenser

Att inte uppfylla kundernas behov på oss som leverantör av professionella säkerhetstjänster av hög kvalitet kan leda till förlorade affärer och svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

TCECURs medarbetare utbildas kontinuerligt genom grundläggande och specialiserad utbildning , inklusive kompetens som stödjer strategin med datadriven innovation och digitalisering.

Miljö

Beskrivning

Risk för att medarbetare eller affärspartners inte följer TCECURs värderingar och etik och koncernens grundläggande värderingar.

Konsekvenser

Licenser kan förloras, vilket leder till förlorade affärer, negativa ekonomiska följder samt försämrat varumärke. Det kan också leda till svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Förebyggande åtgärder

TCECURs bolag har policyer och solida processer för att säkerställa att vi efterlever alla legala krav inklusive lokala och regionala lagar och regler.