Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019 TCECUR AB (publ)

28 May, 2019 kl 08:50 CET Regulatory

TCECUR presenterar delårsrapport för första kvartalet 2019.

- Nettoomsättningen uppgick till 52 255 tkr (35 699 tkr)
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 719 tkr (835 tkr)
- Resultat efter skatt uppgick till -1 868 tkr (-207 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,44 kr (-0,06 kr)
 
Orderingången i kvartalet är fortsatt god och uppgår till ca 40 MSEK, vilket är ca 10 % högre än föregående år. Inneliggande orderstock och serviceavtal uppgår till ca 60 MSEK.
 
VD har ordet
 
Första kvartalet 
 
Omsättningen för perioden uppgår till 52,6 MSEK, en ökning med 46 % jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten uppgår till drygt 21 %.
 
Rörelseresultatet uppgår till 0,7 MSEK vilket är i nivå med föregående år och något lägre än plan. Under perioden har kostnaderna ökat genom nyanställningar och investeringar i leverans av kundprojekt, helt enligt planerna. Kostnaderna har ökat med 20 % jämfört med föregående år, vilket påverkar periodens resultat negativt men ger god effekt när projekten levererats och slutförts.
 
Kvartal 1 präglades av en lyckad nyemission om 18,25 MSEK för att investera i förvärv och nya projekt.
 
TC Connect Norge
 
Norge har en god orderingång inom offshore från avtal främst med Equinor och leverans av radiosystem till Johan Castberg fältet. En ny ledning kommer med en justerad strategi och högre effektivitet skapa en ny plattform för ökad lönsamhet, men med lägre volym. En mer fokuserad strategi på färre kundsegment och produktområden, och en ökad satsning på Diginet, kopplat till nya resurser internt, skall ge resultat under senare delen av 2019.
 
Mysec
 
Mysec anställer fler tekniker och utvecklar arbetsmodeller för att kunna leverera en ökad volym under 2019.
 
Perioden präglas även för Mysec av analys av kundbehov för uppdatering och nyinstallation av säkerhetslösningar för centrala kunder som Botkyrka kommun och SISAB. Senare under året kommer detta genomföras genom projekt som skall skapa en god tillväxt i omsättning och resultat.
 
TC Connect Sverige 
 
Sverige redovisar ett bra kvartal med god orderingång och leverans av ett antal projekt inom inomhustäckning till myndigheter. Anställning av ny säljkapacitet och fortsatt utveckling av egna kontrollrumslösningar har mottagits väl av marknaden.
 
Marknaden i Sverige utvecklas med nya myndighetskrav från MSB, polisen, riksdag och regering på ökad säkerhet vilket skapar mer aktivitet inom säkerhetssektorn och som gynnar TC Connect Sverige.
 
AWT 
 
AWT har fokuserat på uppbyggnad av organisationen med ett antal nyanställningar, internutbildning och utveckling av interna processer vilket har utmärkt perioden. Med ökad volym och med en mer uttalad internationell närvaro är detta på kort sikt kostsamt men skapar långsiktigt värde.
 
En global streamingleverantör har tecknat ett strategiskt viktigt avtal med AWT om internationell utrullning av säkerhetssystem, installation och integration med befintliga system, vilket kommer leda till god tillväxt.
 
Framtid 
 
Efter en lång tids osäkerhet med en huvudägare som har sökt avyttra sitt innehav under 2018 så har vi nu lyckats finna en långsiktig lösning på ägarfrågan. En ny huvudägare i de noterade investeringsbolagen Mertiva och Arbona har tillsammans med ledningen förvärvat 29 % respektive 26 % av aktierna i TCECUR
 
Med en finansiellt stark ägargruppering som stödjer företagets planer för vidareutveckling av portföljbolagen och förvärv kommer ledningen nu att kunna fokusera på företagsutveckling, snarare än finansiering och ägarfrågor som har konsumerat mycket tid och resurser.
 
Vi söker nu en mer samlad finansiering i form av banklån och ett effektivare utnyttjande av kapitalet. Vi söker mindre egenfinansierade förvärv som komplement till portföljbolagen och fokuserar på att leverera ambitiösa planer inom samtliga enheter. Finansieringen underlättas av en tydlig och stark ägarkonstellation.
 
Vi är verksamma i en starkt expanderande marknad med ökad efterfrågan på säkerhet och teknik i samhället. Vi är en grupp om fyra stabila fristående företag alla med potential till ökad tillväxt och ökad lönsamhet. Konsolideringen i säkerhetsmarknaden skapar möjligheter då även förvärv är en central del av vår strategi. Orderingången i kvartalet är fortsatt god och uppgår till ca 40 MSEK, vilket är ca 10 % högre än föregående år. Inneliggande orderstock och serviceavtal uppgår till ca 60 MSEK.
 
Det har varit en intensiv period för alla i ledningen och vi är glada för att nu kunna fokusera ännu mer på värdeskapande i portföljbolagen.
 
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR AB
 
 
OM TCECUR
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.  
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se.      
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcecur.se
 
Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019 kl. 08.50 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: Release