Pressmeddelande

TCECUR – delårsrapport tredje kvartalet 2021

01 November, 2021 kl 13:00 CET Regulatory

TCECUR presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2021, 1 juli - 30 september.

TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 66 836 TSEK (38 972).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 153 TSEK (5 084), motsvarande en marginal på 7,7% (13,0%).
 • Resultat efter skatt uppgick till -351 TSEK (2 180).
 • Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (0,46 kr).

 
FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 191 116 TSEK (126 565).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14 575 TSEK (9 989), motsvarande en marginal på 7,6% (7,9%).
 • Resultat efter skatt uppgick till 879 TSEK (237).
 • Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,14 kr (0,05 kr).

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • TC Connect AS vinner ramavtal med Skanska för stort vattenförsörjningsprojekt i Oslo, värde 2-3 MNOK.
 • AWT har erhållit ytterligare beställningar från en av världens ledande amerikanska biltillverkare. Det totala ordervärdet uppgår till drygt 8 MSEK.
 • TCECUR förvärvar LåsTeam Sverige AB.
 • TC Connect Sweden AB har valts som leverantör till Skatteverket av Rakel produkter och tjänster. Avtalet löper på 2 år med option att förlängas upp till 4 år, och är initialt uppskattat till ca 2 MSEK .
 • AWT har erhållit ytterligare beställningar av säkerhetssystem för ett av världens ledande streamingföretag. Totala ordervärdet uppgår till ca 5 MSEK till Stockholm och Milano med leverans under andra halvan av 2021.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • TCECUR genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 55,5 MSEK, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2021. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser uppgående till 28,8 MSEK och garantiåtagande uppgående till 26,6 MSEK från Arbona
 • LåsTeam vinner affär på 2,7 MSEK till Borås Högskola. LåsTeam kommer att leverera en högsäkerhetsanläggning larm klass III (integrerat inbrottslarm, passagesystem & lås) till en helt ny skjuthall till Högskolans polisutbildning.
 • RF Coverage AB har ingått ett RAM-avtal med Trafikverket avseende Utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar. Det initiala avtalsvärdet uppskattas till drygt 34 MSEK och avser leverans av tjänster och utrustning under 2022 till 2027, med beställaroptioner på förlängningar t o m 2031.

 
VD HAR ORDET

 
TREDJE KVARTALET

 
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 66,8 MSEK (39,0), vilket är 71,5% högre än 2020 och med en organisk tillväxt på 12,7%. Koncernens omsättning från avtalsbundna återkommande intäkter (service och underhållsavtal) ökade under perioden med 24,0% till 45,7 MSEK (36,9) på årsbasis.

 
Utöver den mycket höga omsättningstillväxten, så hade koncernen en mycket stark orderingång på 89,7 MSEK (35,4) en ökning med 154% jämfört med samma period 2020.

 
Koncernens rörelseresultat EBITDA visar på en ökning på 1,3% till 5,2 MSEK (5,1). Resultatet för kvartalet har påverkats av förvärvsrelaterade engångskostnader på 0,6 MSEK.

 
Rörelseresultatet efter avskrivningar EBIT uppgår till 758 KSEK (2 590). I EBIT ingår 0,6 MSEK från nyligen förvärvade LåsTeam.  Avskrivningarna ökade med 0,5 MSEK med anledning av gjorda förvärv.

 
Vi gläds åt att efter årets första 3 kvartal ha levererat en omsättning på 191,1 MSEK med ett EBITDA resultat på 14,6 MSEK vilket är i nivå med hela året 2020 då omsättningen var 188,5 MSEK och EBITDA resultatet 14,9 MSEK och då har vi alltjämt det säsongsmässigt starkaste fjärde kvartalet framför oss - så ser vi framemot en bra avslutning på 2021.

 
Likviditeten är mycket god med 8,5 MSEK (9,7) i kassan plus outnyttjade checkkrediter på 15 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet var -3,1 MSEK (-4,8). Under kvartalet amorterades banklån på 2,1 MSEK.  

 
Bolagets nettoskuld i förhållande till EBITDA visar en tillfällig ökning till 4,1 under kvartalet vilket är över koncernens finansiella mål på 2,5. Denna ökning beror på förvärvet av LåsTeam där endast 1,5 månads försäljning och EBITDA ingår under kvartalet, samtidigt som förvärvslånet på 30 MSEK och brygglånet på 20 MSEK ingår i sin helhet. När brygglånet, i samband med den planerade företrädesemissionen, återbetalas under kvartal 4 så kommer koncernens skuldsättning åter vara lägre än koncernens uttalade finansiella mål.

 
Med förvärvet av LåsTeam levererar vi ännu en gång på vår tillväxtstrategi: att växa genom både organisk och förvärvsdriven tillväxt och vi adderar därigenom ett mycket kompetent team inom segmentet för nationella säkerhetssystem. 

 
VÅRA AFFÄRSSEGMENT

 
NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

 
Under kvartalet förvärvades LåsTeam och vi välkomnar varmt våra nya kollegor till TCECUR. Förvärvet av LåsTeam är vårt största förvärv hittills och gör segmentet till vårt största och ger oss nu en mer geografiskt täckande organisation än tidigare. Detta efterfrågas av kunder som är etablerade på fler orter i Sverige. LåsTeam har visat att man framgångsrikt kunnat etablera sig väl på nya orter som Stockholm och Skövde under de senaste åren. Under kvartal 3 ökade försäljningen för segmentet till 30,8 MSEK (10,9) och den organiska tillväxten var 4,7% (proforma). LåsTeam inkluderades i omsättningen från den 16 augusti.  Orderingången under kvartalet var stark på 42,6 MSEK och orderstocken växer till 47,8 MSEK (24,2). Generellt ser vi fortsatt en mycket bra aktivitet på marknaden och ett bra inflöde av nya förfrågningar. TCECUR har som ambition att fortsätta att vara aktiv i den konsolidering som pågår i branschen, där mindre specialiserade och regionala säkerhetsföretag går ihop med större rikstäckande företag, för att bättre kunna leverera tjänster till våra större nationella kunder i olika delar av landet. Under året har vi sett ett ökat intresse från fler säkerhetsföretag att diskutera en närmare relation med TCECUR.

 
INTERNATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

 
AWT hade en stark tillväxt på 17,5% till 15,1 MSEK (12,9) under kvartal 3 genom att leverera globala säkerhetslösningar till snabbt växande multinationella företag i bl a Europa, Asien och USA som sätter stort värde på hög säkerhet och övervakning. AWTs unika kompetenser och erfarenheter av avancerade tekniska lösningar som möter kundernas höga krav på samordnade globala säkerhetssystem, en global organisation med lokal närvaro i Norden, Europa och Asien bidrar starkt till möjligheten att vinna fler affärer till globala företags säkerhetslösningar. Under kvartalet har vi startat upp rekryteringsprocesser på flera av våra viktigaste marknader som Tyskland och Sverige för att bemöta efterfrågan och den snabba tillväxten.

SÄKER KOMMUNIKATION
 
Efter ett stabilt första halvår så ser vi en tydlig försäljningsökning under kvartal 3 till 20,9 MSEK (16,2) vilket är 29,1% högre än 2020 och 11,5% organiskt. Försäljningen har ökat tack vare flera nya affärer, vilka kommunicerats tidigare, till myndigheter och samhällskritiska verksamheter i både Sverige och Norge.  Även orderstocken växer rejält till 43,2 MSEK (33,2) varav ca 18% är organiskt. Detta gör att vi hoppas och tror på en stark avslutning av året. 

 
UTSIKTER

 
Utöver den starka tillväxten under kvartal 3, så har koncernen nu en rekordstor orderbok inför årets fjärde kvartal på totalt 117,8 MSEK (67,4), vilket är 74,6% högre än 2020 och 24,0% högre än vid kvartalets början. Nyförvärvade LåsTeam bidrar med en orderstock på 19 MSEK vid kvartalets slut.

 
Vi ser en fortsatt positiv utveckling med intressanta projekt och god efterfrågan från våra kunder inom samtliga affärssegment. Det finns dock en viss oro för den brist på elektroniska komponenter som råder i världen, och tack och lov har vi hittills inte påverkats nämnvärt av denna förutom att vi tagit förebyggande steg för att säkra materialförsörjningen tillsammans med våra huvudleverantörer, som verkligen ställer upp för koncernens bolag när det gäller.

Vi fortsätter arbetet med att höja den operationella effektiviteten i våra bolag och jobbar vidare med att höja vinstnivån för koncernen ytterligare.
 
Avslutningsvis vill vi passa på att tacka våra aktieägare för förtroendet särskilt inför den kommande företrädesemissionen, vilken kommer möjliggöra nästa steg på vår spännande tillväxtresa.

 
KLAS ZETTERMAN

VD och koncernchef, TCECUR Sweden AB
 
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar samt agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect AS i Norge, TC Connect Sweden AB, RF Coverage AB, LåsTeam Sverige AB, Mysec Sweden AB, Lamport Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB och Access World Technic AB.
  
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2021 kl. 13:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Delårsrapport 3 2021