Pressmeddelande

TCECUR bokslutskommuniké 2022

27 February, 2023 kl 10:30 CET Regulatory

TCECUR presenterar bolagets bokslutskommuniké för år 2022.

FJÄRDE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 177 604 TSEK (106 924).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24 611 TSEK (14 430), motsvarande en marginal på 13,9% (13,5%).
 • Resultat efter skatt uppgick till 12 398 TSEK (5 963).
 • Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 1,31 kr (0,81 kr).

HELÅR 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 499 335 TSEK (298 040).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 52 193 TSEK (29 006), motsvarande en marginal på 10,5% (9,7%).
 • Resultat efter skatt uppgick till 17 662 TSEK (6 843).
 • Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 1,91 kr (1,03 kr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • AWT startar bolag i Norge. I samband med etableringen erhåller AWT nya order till ett värde på drygt 7 MNOK från en av världens ledande amerikanska biltillverkare.
 • LåsTeam tecknar ramavtal med Västfastigheter värt 54 MSEK.
 • Mysec tecknar nytt ramavtal med Botkyrka kommun värt ca 100 MSEK.
 • Mysec tecknar ramavtal med Stockholms Hamnar värt ca 2 MSEK årligen.
 • Mysec tar ny order på drygt 4 MSEK från Moelven Bygg AB, till Ensta vård och omsorgsboende i Botkyrka kommun.
 • Sectragon tecknar avtal med Domstolsverket, värde av ca 5 MSEK.
 • AWT har erhållit en större beställning av säkerhetssystem till en av världens största internationella revisionsorganisationer. Ordern uppgår till drygt 7 MSEK.
 • Sectragon tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) avseende service och installation av säkerhetsteknik på 29 anläggningar. Uppskattad årsvolym är ca 3 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • LåsTeam tecknar ramavtal med Västfastigheter värt ca 6 MSEK.
 • LåsTeam Sverige AB har fått fortsatt förtroendet att leverera säkerhet till ett IT-företag. Avtalet är värt 4 MSEK.
 • NEA Public Value förvärvar 10% av aktierna i TCECUR.
 • Mysec tar nya ordrar till ett värde om 6,1 miljoner kronor till Björkhagaskolan i Tumba.

VD har ordet

FJÄRDE KVARTALET 2022

Vi levererade ett starkt avslut på ett bra 2022. Utveckling och resultat var genomgående bra för samtliga bolag i koncernen. Under det fjärde kvartalet var den organiska tillväxten 32% och inkluderar vi de under året förvärvade bolagen så var den organiska tillväxten 28% (proforma). Omsättningen landade på 177,6 MSEK (106,9), vilket är 66% högre än motsvarande period 2021. Koncernens årliga avtalsbundna återkommande intäkter (service, underhåll och hostingavtal) ökade med 9% och var vid periodens slut 50,5 MSEK. Orderingången under kvartalet ökade med 23% till 159,7 MSEK (129,5). 

Rörelseresultatet (EBITDA) under det fjärde kvartalet följde den kraftiga tillväxten och ökade med 71% till 24,6 MSEK (14,4) och EBIT ökade med 95% till 17,5 MSEK (9,0). Därmed landande vinstmarginalerna EBITDA på 13,9% en ökning med 40 punkter och EBIT på 9,9% en ökning med 150 punkter.

Kassalikviditeten är fortsatt mycket god med 31,5 MSEK (57,2) i kassan plus outnyttjade checkkrediter på totalt 25,0 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 13,3 MSEK (27,7), vilket var något lägre än 2021. Anledningen till detta var stora förskottsbetalningar till RF Coverage från Trafikverket under förra året. Värt att notera är att fjolårets kassa inkluderade 52,3 MSEK som tillfördes genom en emission. Koncernen amorterade skulder och minskade utnyttjad checkkredit med totalt 8,8 MSEK.

HELÅRET 2022

Under 2022, ett år präglat av många utmaningar som hög osäkerhet i vår omvärld, leveransförseningar från våra leverantörer och inflation med prishöjningar på materialinköp, så levererade vi en organisk tillväxt på 20%, vilket är betydligt över vårt finansiella mål på 10% för andra året i rad. Vi nådde en rekordhög nettoomsättning på 499,3 MSEK (298,0) en ökning med 68%. Nettoomsättningen proforma inklusive de under året förvärvade bolagen Kungslås, Sectragon och Jocab landade på 531,5 MSEK (432,5) motsvarande en organisk tillväxt på 23%. De spännande och lönsamma förvärven tillförde koncernen en årlig omsättning på totalt 102 MSEK med god lönsamhet.

Den positiva resultatutvecklingen fortsatte även den under 2022. EBITDA ökade med 80% till 52,2 MSEK (29,0) och EBIT ökade 108% till 27,0 MSEK (13,0). Vinstmarginalerna EBITDA landade på 10,5% (9,7%) en ökning med 80 punkter och EBIT på 5,4% (4,4%) en ökning med 100 punkter. EBITDA justerat för engångsposter relaterat till förvärven var 49,2 MSEK (28,1) eller 9,9% (9,4%). Det är tredje året i rad med nära en fördubbling av våra resultat. 

VÅRA AFFÄRSSEGMENT

SÄKER KOMMUNIKATION

Under det fjärde kvartalet fortsatte den starka tillväxten inom segmentet med 84% till 52,8 MSEK (28,7). Orderingången minskade med 26% och landade på 40,9 MSEK (55,5). Den lägre orderingången jämfört med föregående år förklaras främst av den stora ordern under fjärde kvartalet 2021 till RF Coverage från Trafikverket på 22 MSEK. På grund av leveransförseningar från en av våra större leverantörer har leveranserna till Trafikverket delvis flyttats fram till början på 2023. Vi jobbar för fullt med leveranserna till Trafikverket och ser att vårt åtagande växer, vilket medför ett fördjupat samarbete med kunden. För övrigt ser vi en fortsatt god efterfrågan framförallt från större projekt gällande inomhustäckning till samhällskritiska myndigheter och verk i Sverige och i Norge. Tilläggsförvärvet av Jocab har vid årsskiftet fusionerats med TC Connect Sweden och personalen har framgångsrikt integrerats och bidrar till att vår leveranskapacitet ökar betydligt för att möta den stigande efterfrågan från våra viktigaste kunder. Orderstocken vid kvartalets utgång var 76,6 MSEK (70,1).

GLOBALA SÄKERHETSSYSTEM

Efter ett tufft tredje kvartal har AWT visat en bra återhämtning under det fjärde kvartalet. Omsättningen ökade med 3% till 23,3 MSEK (22,7). Särskilt glädjande var orderingången på 21,3 MSEK (13,3) - en ökning med 60%. Under kvartalet så har vi startat upp AWT i Norge och vi startar nu även startar bolag i Finland per 1 februari 2023 där vi tidigare haft en filial till AWT i Sverige. Etableringarna motiveras främst av en stor expansion av en av våra större kunder, en amerikansk biltillverkare, som kommer expandera kraftigt på den nordiska marknaden de kommande åren. Med en stor orderstock vid kvartalets utgång på 27,6 MSEK (17,3) så ser vi med tillförsikt fram emot en bra start på 2023 för AWT.

NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

Segmentet för nationella säkerhetssystem växte under fjärde kvartalet med 83% till 101,5 MSEK (55,6) och den organiska tillväxten landade på 20%. De förvärvade bolagen Sectragon och Kungslås omsatte tillsammans 33,7 MSEK under kvartalet. Orderingången under kvartalet var mycket god med 97,6 MSEK (60,7). Vi gläds åt ett starkt momentum i segmentet under kvartalet genom ramavtalen med bland annat Botkyrka, Västfastigheter, Stockholms hamnar, Stockholm Vatten och Avfall som utgör en bra bas att bygga vidare på under 2023 och kommande år. Vidare har införsäljningen av Lamport kommit igång bra och vi inväntar beslut från flera större organisationer i början på 2023. Orderstocken var 83,0 MSEK (53,0) vid kvartalets utgång.

UTSIKTER

TCECUR är en entreprenörsdriven säkerhetskoncern med hög tillväxt som verkar i en snabbt växande och konjunkturokänslig bransch. Relationerna till kunderna är oftast långa och en betydande del av intäkterna är repetitiva. Tillväxten drivs både organiskt och genom förvärv av handplockade, stabila och lönsamma bolag med erfarna ledningar. Värdeskapande sker genom lönsam tillväxt, effektiv korsbefruktning och skalfördelar mellan koncernens bolag.

Våra dotterbolag drivs med stor självständighet för att behålla entreprenörskraften. Vi utvärderar löpande potentiella bolagsköp med fokus på nya digitala lösningar och samt en fortsatt geografisk expansion både i Norden och globalt. Våra bolag är väl positionerade på en fortsatt växande marknad. Med stabila finanser, god lönsamhet och positiva kassaflöden har vi en attraktiv långsiktig och värdeskapande tillväxtstrategi för våra anställda och ägare.

2022 blev ett bra år. Där vi genom ett starkt engagemang med fokus på våra kunder, kreativitet och professionell service lyckades prestera ett starkt resultat, trots en utmanande omvärld. Jag är både stolt och tacksam över vad vi medarbetare tillsammans levererat och presterat under 2022. 

Tittar vi framåt på 2023, så finns det fortsatt många osäkerheter kring oss med en nedåtgående konjunktur och det allmänna världspolitiska läget. I skrivande stund, ett par månader in på 2023, så ser vi dock inga tecken på en avmattning i vår verksamhet, utan snarare tvärtom har vi en fortsatt stark orderingång i början på året. Samtidigt är vi väl medvetna om att marknaden kan svänga snabbt och därför har vi fullt fokus på organisk tillväxt, effektivitetsförbättringar och kassaflöden i alla våra bolag.  Med en hög orderstock på totalt 187,2 MSEK (140,4), så ser vi med tillförsikt fram emot ännu ett bra år.

Behovet av säkerhet och trygghet är kanske viktigare idag än tidigare och våra bolag jobbar dagligen med att hjälpa våra kunder med hitta nya, innovativa och effektiva helhetslösningar inom säkerhet och säker kommunikation. Vårt erbjudande av en väl sammansatt portfölj av bolag inom nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation är unik på marknaden.

Klas Zetterman,
VD och koncernchef
TCECUR

Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

För ytterligare information, kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com

Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2023 kl. 10.30

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Bokslutskommuniké 2022