Pressmeddelande

TCECUR delårsrapport tredje kvartalet 2023

06 November, 2023 kl 13:00 CET Regulatory

TCECUR presenterar bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2023.

TREDJE KVARTALET 2023

Nettoomsättningen uppgick till 124 267 TSEK (115 507).
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10 206 TSEK (8 714), motsvarande en marginal på 8,2% (7,5%).
Resultat efter skatt uppgick till 799 TSEK (160).
Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,08 kr (0,02 kr).
 
JANUARI - SEPTEMBER 2023
 ​​

Nettoomsättningen uppgick till 413 324 TSEK (321 731).
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 33 651 TSEK (27 582), motsvarande en marginal på 8,1% (8,6%).
Resultat efter skatt uppgick till 4 872 TSEK (5 264).
Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,51 kr (0,57 kr).
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

Sectragon i snabb internationell expansion – Förstärker organisationen och utser ny VD.
AWT erhåller ytterligare beställningar från en av världens ledande amerikanska biltillverkare och utökar leveransen till nya länder. Det totala ordervärdet uppgår till 8,6 MSEK.
AWT har erhållit beställningar från ett av världens ledande matleveransföretag. Det totala ordervärdet uppgår till drygt 5 MSEK varav 2 MSEK i Kv3 och 3 MSEK under 1H23, vilket avser leverans och installation av fysiskt säkerhetssystem för kontor och minimarknader i ett 10-tal länder runt om i Europa.
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
 

TCECUR har utsett Jacob Philipson till ny VD och koncernchef för TCECUR. Jacob tillträder den 8e januari 2024 och tar därmed över rollen från Ole Oftedal som har varit tillförordnad VD sedan den 16e maj år 2023. Ole återgår samtidigt som ordförande för TCECUR, varvid Håkan Blomdahl som varit tillförordnad ordförande under samma period, återgår till rollen som ordinarie styrelseledamot.
Mysec och Automatic Alarm går samman – Stärker positionen på marknaden för säkerhetslösningar.
 

VD har ordet

”Stark orderbok, operativ resultatförbättring, fusion Mysec/Automatic Alarm, Sectragon internationalisering, ny VD utsedd”

TREDJE KVARTALET 2023

Omsättningen uppgår till 124,3 MSEK vilket är 7,6% högre än 2022. Detta är i nivå med den organiska tillväxten då endast tilläggsförvärvet, Jocab, inkluderas som förvärv i Kv3.  Rörelseresultatet EBITDA uppgår till 10,2 MSEK (8,7) och EBIT på 2,8 MSEK (2,0), vilket är en ökning på 34,9%. Kvartalet belastades med omstruktureringskostnader på 0,1 M jämfört med 0,1 M i förvärvskostnader förra året. Under kvartal 3 2022 inkluderades även omvärdering av tilläggsköpeskilling på 1,1 MSEK. Justerat för dessa poster uppgick EBIT till 2,9 M (1,1), en ökning med 159,6%.

Orderingången under kvartalet uppgår till 136,3 MSEK (132,5).

JANUARI - SEPTEMBER 2023

Under de första nio månaderna uppgår omsättningen till 413,3 MSEK (321,7), en ökning med 28,5% varav 17,2% var organisk tillväxt. Rörelseresultatet EBITDA uppgår till 33,7 MSEK (27,6) och med en EBIT på 11,8 MSEK (9,5). Under året har koncernen omstruktureringskostnader på 4,2 MSEK medan 2022 års resultat belastades med förvärvskostnader på 1,3 MSEK. Resultatet har även påverkats av en intäkt på 1,7 MSEK (4,6) relaterat till omvärdering av tilläggsköpeskilling. Justerat för dessa poster uppgår EBIT till 14,3 MSEK (6,3), vilket är en ökning med 126,1%. 

Vid utgången av kvartalet har koncernen en rekordstor orderstock på 214,0 MSEK (205,1) med årliga avtalsbundna återkommande intäkter på 54,1 MSEK (49,6).

Orderingången uppgår till 438,4 MSEK (384,7) vilket är 14,0% högre än föregående år.

Vid kvartalets utgång uppgick likvida medel till 12,8 MSEK (33,7) och outnyttjade krediter uppgick till 28,5 MSEK (27,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 10,2 MSEK (10,7), inkluderat kapitalbindning på 12,1 MSEK (5,4) vilket beror på tajmingen i projekten. Koncernen har amorterat banklån på 11,5 MSEK under perioden.

VÅRA AFFÄRSSEGMENT

SÄKER KOMMUNIKATION

Säker kommunikation ökade orderingången i kvartalet med 35,6% till 43,0 MSEK (31,7). Efterfrågan i marknaden är fortsatt god och bolagen har tecknat ett antal viktiga affärer med myndigheter i Sverige och Norge.  Omsättningen på 32,3 MSEK (37,5) var något lägre än föregående år pga. större materialleveranser motsvarande period. Orderstocken vid kvartalets utgång var 85,7 MSEK (88,4), vilket inkluderar årliga avtalsbundna återkommande intäkter på 37,3 MSEK (33,3). Alla bolag har en stabil utveckling och fortsätter att leverera god lönsamhet.

GLOBALA SÄKERHETSSYSTEM

AWT följer upp den positiva utvecklingen från första halvåret 2023 med ett starkt kvartal. Omsättningen under kvartalet landade på 23,1 MSEK (13,9) vilket är en uppgång med 65,9%, där lönsamheten följer. AWT fortsätter sitt långsiktiga arbete med att teckna avtal med globala kunder. Under året har samarbetet med en av världens ledande matleveransföretag stärks. Under kvartalet har koncernen även startat ett nytt bolag, Sectragon International, där även Sectragon kommer följa med befintliga nyckelkunder i deras internationella expansion.

Kunden expanderar kraftigt och idag levererar AWT säkerhetssystem för kontor och minimarknader i ett 10-tal länder runt om i Europa till denna kund. AWT får även fortsatt förtroende från en av världens ledande amerikanska biltillverkare och utökar leveransen till nya länder. För ett år sedan öppnade AWT kontor i Norge för att följa denna kund, vilket har utvecklats väl.

Orderingången var 20,7 MSEK (28,0) och den samlade orderstocken uppgår till 22,3 MSEK (29,7).

NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

Omsättningen i kvartalet landade på 68,9 MSEK (64,1), vilket är en ökning med 7,6%. Till skillnad från föregående kvartal så är hela ökningen organisk, då de senaste förvärven genomfördes i Kv2 2022. Koncernen genomför flera åtgärder för att öka lönsamheten i segmentet, vilken är under den önskade nivån. Vi fortsätter att fokusera på lönsamhet i projekten och kostnadsreduceringar.

För att effektivisera och stärka verksamheten i Stockholmsregionen har vi under kvartalet fusionerat Automatic Alarm och Mysec, två kompletta säkerhetsbolag med digitala lösningar och liknande kundrelationer, historiskt långa kontrakt med kommuner och skolor, tex Stockholms stad. Såväl kunder som personal har mottagit fusionen positivt.

Effektivisering och utveckling av organisationen genomförs dessutom inom LåsTeam och Kungslås.

Genom bildandet av Sectragon International erbjuds de ursprungliga entreprenörerna nya utmaningar och en ny ledning i Sectragon Sverige har utsetts. Niklas Söderström med etablerad intern erfarenhet inom sälj och projekt blir ny VD och VVD har rekryterats från en större konkurrent.

Orderingången på 72,6 MSEK (72,8) var i nivå med föregående års kvartal och orderstocken landade på 106,0 MSEK (87,0). Marknaden är fortsatt god även om vi ser viss avmattning inom nybyggnation av bostäder och industri.

UTSIKTER

TCECUR befinner sig i marknader i stark utveckling och har flera välrenommerade, unika och starka bolag som utvecklas väl. Den organiska tillväxten är god med en rekordhög orderstock och strategin är fortsatt att även växa genom förvärv.

Resultatet i kvartalet utvecklas åt rätt håll, EBITDA 10,2 MSEK (8,7) är +17,1% jämfört med föregående år och vi ser ytterligare möjligheter till höjd lönsamhetsnivå.

Den 8:e januari 2024 tillträder Jacob Philipson som ny VD och koncernchef för TCECUR. Jacob har relevant erfarenhet som företagsledare från telecom, IT, teknikprodukter och tjänster med återkommande intäkter. Med Jacobs ledaregenskaper och gedigna erfarenheter ser vi fram emot att bygga TCECUR till nästa nivå.

OLE OFTEDAL
Tf.
VD  och koncernchef, TCECUR

TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av  en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.

  
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, tf. VD och koncernchef TCECUR
+46 70 592 75 99
ole@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
​​​​​​​Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2023 kl. 13.00.

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Delårsrapport 3 2023