Pressmeddelande

TCECUR bokslutskommuniké 2021

21 February, 2022 kl 07:30 CET Regulatory

TCECUR presenterar bolagets bokslutskommuniké för 2021.
 
Perioden 1 oktober - 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 106 924 TSEK (61 961).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14 430 TSEK (4 908), motsvarande en marginal på 13,5% (7,9%).
 • Resultat efter skatt uppgick till 5 963 TSEK (848).
 • Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,81 kr (0,15 kr).

Perioden 1 januari - 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 298 040 TSEK (188 526).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 006 TSEK (14 897), motsvarande en marginal på 9,7% (7,9%).
 • Resultat efter skatt uppgick till 6 843 TSEK (1 085).
 • Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 1,03 kr (0,21 kr).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • LåsTeam förvärvar Sustainion Groups dotterbolag Vindico Securitys verksamhet inom kamerabevakning genom en inkråmsaffär avseende kundstocken och medarbetare inom kameradelen av Vindico
 • AWT etablerar bolag i Australien.
 • RF Coverage AB har ingått ett RAM-avtal med Trafikverket som uppskattas till drygt 34 MSEK. Under kvartalet har även en order mottagits på totalt 22 MSEK med planerade leveranser under det första halvåret 2022.
 • TCECUR genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 55,5 MSEK.
 • LåsTeam vinner affär på 2,7 MSEK till Borås Högskola. LåsTeam kommer att leverera en högsäkerhetsanläggning larm klass III (integrerat inbrottslarm, passagesystem & lås) till en helt ny skjuthall till Högskolans polisutbildning.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Automatic Alarm har vunnit en större upphandling till Huddinge Samhällsfastigheter. Avtalet beträffar primärt tillsyn och avhjälpande underhåll av Huddinge kommuns ca 130 anläggningar för brand- och utrymningslarm som Huddinge Samhällsfastigheter förvaltar. Avtalet bedöms vara värt ca 18,5 MSEK och löper på 2 år med förlängning på maximalt ytterligare 1 plus 1 år.

 
VD har ordet

 
FJÄRDE KVARTALET 2021

 
Nettoomsättningen under det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet uppgick till 106,9 MSEK (62,0) vilket är 73% högre än motsvarande period 2020 och koncernens historiskt högsta omsättning under ett kvartal. Av omsättningen under kvartalet stod de under året nyförvärvade bolagen LåsTeam och RF Coverage för 30,9 MSEK medan övriga koncernenen växte organiskt med 23%. Koncernens årliga avtalsbundna återkommande intäkter (service och underhållsavtal) ökade med 20,5% var vid periodens slut 46,4 MSEK (38,5). Orderingången under kvartalet var mycket stark och ökade med 63% till 129,5 MSEK (79,3).

 
Koncernens rörelseresultat EBITDA visar på en ökning med 194% till 14,4 MSEK (4,9). Rörelseresultatet efter avskrivningar EBIT uppgår till 9,0 MSEK (1,3).

 
Kassalikviditeten är mycket god med 57,2 MSEK (21,4) i kassan plus outnyttjade checkkrediter på 25,2 MSEK. Under kvartalet tillfördes bolaget 52,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader genom en kraftigt övertecknad företrädesemission (176%) samt ytterligare 7,1 MSEK genom full teckning av aktier till ledande befattningshavare från 2018 års options program. Kassaflödet från den löpande verksamheten var tack vare det fina resultatet stark med 27,7 MSEK (10,8).  Koncernen amorterade banklån och minskade utnyttjad checkkredit med totalt 32,1 MSEK.

 
Under kvartalet förvärvade LåsTeam Vindicos verksamhet inom kameraövervakning och är ett bra exempel på tilläggsförvärv, vilket nu möjliggör en fortsatt snabb expansion för LåsTeam i Göteborgsområdet.

 
HELÅRET 2021

 
Under 2021 har koncernen fortsatt att utvecklas mycket positivt med en total tillväxt på 58% till 298 MSEK. Den organiska tillväxten proforma med de bolag som nu ingår i koncernen landade på 12,1% till 361,9 MSEK vilket är högre än koncernens organiska tillväxtmål på 10%.

 
Under året gjordes tre mycket spännande förvärv som RF Coverage, LåsTeam och Vindicos kameraverksamhet. Dessa tillförde koncernen en årlig omsättning på ca 120 MSEK.

 
Under året har koncernen haft en positiv resultatutveckling och EBITDA landade på 29,0 MSEK  (14,9), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 9,7%.  Detta är andra året i rad som koncernens resultat är nära en fördubbling jämfört föregående år. Rörelseresultatet EBIT efter avskrivningar landade på 13,0 MSEK (4,3).

 
VÅRA AFFÄRSSEGMENT

 
NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

 
Efter förvärvet av LåsTeam under kvartal 3 så har integrationen in i TCECUR koncernen gått mycket bra. I december förvärvade LåsTeam Vindicos kameraverksamhet i Göteborg genom en inkråmsaffär, vilken skapar en bra plattform med ett erfaret och kompetent team för den fortsatta geografiska tillväxtresan som LåsTeam står inför. Vi har även tillsammans med koncernens övriga bolag slutit ett par strategiskt viktiga avtal med några av koncernens huvudleverantörer. På kundsidan samverkar våra bolag inom segmentet för att ge rikstäckande kunder bl a inom detaljhandeln och logistikföretag bästa möjliga kunderfarenheter och service.  Ett bra exempel på detta är vår helautomatiska Larmportal – Lamport®, en unik SaaS-tjänst, som för närvarande håller på rullas ut till våra bolags viktigaste kunder. 
 

Under kvartalet så ökade försäljningen i segmentet proforma inklusive LåsTeam, Mysec och Automatic Alarm med 9,9% till 55,6 MSEK (50,6) och för helåret med 9,7% till 197,4 MSEK (180,0). Orderingången under det fjärde kvartalet var stark med 60,7 MSEK (39,4) i nyvunna ordrar och orderstocken var 53,0 MSEK (36,2) vid kvartalets utgång.
 
GLOBALA SÄKERHETSSYSTEM

 
AWT fortsatte sin enormt starka tillväxt under kvartalet med hela 64,3% till 22,7 MSEK (13,8) och under helåret växte AWT med 42,8% till 62,6 MSEK (43,8). Orderingången för kvartalet landade på 13,3 MSEK (16,5) och orderstocken vid kvartalets utgång var 17,3 MSEK (12,1). Starkaste tillväxtmarknaden var 2021 i Tyskland, mycket tack vare den stora ordern från en amerikansk elbilstillverkare som AWT vann i slutet på 2020. Det är mycket glädjande att se att AWT nu växer vidare både genom nya kunder och med befintliga och nyvunna storkunder. Under kvartalet har AWT nyanställt ett flertal mycket kompetenta medarbetare inom sälj, projektledning och säkerhetstekniker för att bemästra den kraftiga tillväxten inför kommande år.  I december togs beslut att fortsätta den globala expansionen, genom att starta bolag i Australien och därigenom följa våra kunders globala närvaro. AWT har nu etableringar i Sverige, Finland, Tyskland, Singapore och Australien.

 
SÄKER KOMMUNIKATION

 
Under det fjärde kvartalet växte segmentet för säker kommunikation proforma med 17,4% till 28,7 MSEK (24,4) och för helåret med 2,8% till 101,9 MSEK (99,1). Den ökande aktiviteten på marknaden som vi såg under kvartal 3 har fortsatt även under kvartal 4. Orderingången var väldigt stark med 55,5 MSEK (23,4) delvis beroende på den stora ordern på 22 MSEK som RF Coverage erhöll från Trafikverket, men även tack vare god orderingång till TC Connect bolagen i Sverige och i Norge. Orderstocken vid kvartalets utgång var 70,1 MSEK (32,4). Vår bedömning är att behovet att uppgradera befintliga system till nya samt en orolig omvärld bidrar till en god tillväxt för säker kommunikation också under 2022.

 
UTSIKTER

 
Med en välfylld orderbok på totalt 140,4 MSEK (80,7) vilket är 74% högre än ifjol, så har vi goda förutsättningar att leverera en fortsatt lönsam tillväxt under 2022. Vårt erbjudande av en väl sammansatt portfölj av bolag inom nationella- och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation är unik på marknaden. Vi ser goda möjligheter till ytterligare samarbeten och ny teknikutveckling inom koncernen.

 
Vi gläder oss åt att vår lönsamhet nu ökat för tredje året i rad och att vi snart är ett av dom mest lönsamma publika säkerhetsföretagen på den svenska marknaden. Under 2022 kommer vi arbeta vidare med att höja den operationella effektiviteten för att höja vinstnivån i koncernen ytterligare. Under 2021 levererade samtliga av koncernens bolag positiva resultat. 

 
2022 kommer vi att publicera koncernens långsiktiga hållbarhetsstrategi som täcker in viktiga områden som medarbetare, miljö och lönsam tillväxt. Vi kommer att publicera denna på vår hemsida www.tcecur.com inom kort.

 
Jag vill välkomna nya och befintliga aktieägare till ett spännande år 2022 för TCECUR. 
I slutet på 2021 hade vi totalt 775 aktieägare vilket är en fin ökning med 23% sen i slutet på 2020.
 
Till sist, ett särskilt tack till våra aktieägare som till imponerande 98,4% tecknade aktier i förträdesemissionen i november. Fantastiskt kul och vi tackar för förtroendet. Tack vare er och vårt starka operativa kassaflöde står vi nu väl rustade inför kommande förvärv och tillväxt under 2022.


 
Klas Zetterman

VD och Koncernchef TCECUR Sweden AB
  
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2022 kl. 07:30 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Bokslutskommunike 2021