Pressmeddelande

Kommuniké från TCECUR Sweden ABs (publ.) årsstämma 2024

14 May, 2024 kl 11:33 CET Regulatory

TCECUR Sweden AB (publ.), 559102-0184, höll måndagen den 13:e maj 2024 årsstämma, varvid följande beslut togs:

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Därtill beslutade årsstämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Årsstämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

Styrelsearvode fastställdes till följande belopp:

  • Ole Oftedal, ordförande, 400 000 kronor
  • Jan Troadec-Karlsson, styrelseledamot, 150 000 kronor
  • Jonas Arvidsson, styrelseledamot, 150 000 kronor
  • Håkan Blomdahl, styrelseledamot, 100 000 kronor
  • Martin Zetterström, styrelseledamot, 100 000 kronor.

Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Årsstämman beslutade om omval av Ole Oftedal, Håkan Blomdahl, Martin Zetterström och Jonas Arvidsson till styrelseledamöter samt nyval av Jan Troadec-Karlsson. Som styrelsens ordförande omvaldes Ole Oftedal.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och om ett teckningsoptionsprogram genom emission av teckningsoptioner enligt förslaget i kallelsen till årsstämman 2024.
 
För ytterligare information, kontakta:
Jacob Philipson, VD och koncernchef TCECUR
+46 70 389 5155
Jacob@tcecur.se