Pressmeddelande

TCECUR delårsrapport andra kvartalet 2023

21 August, 2023 kl 12:30 CET Regulatory

TCECUR presenterar bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2023.

 
ANDRA KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 140 671 TSEK (114 911).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 379 TSEK (12 199), motsvarande en marginal på 5,2% (10,6%).
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 094 TSEK (4 275).
 • Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (0,46 kr).

FÖRSTA HALVÅRET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 289 057 TSEK (206 224).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23 446 TSEK (18 868), motsvarande en marginal på 8,1% (9,1%).
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 073 TSEK  (5 105).
 • Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,43 kr (0,56 kr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • TC Connect Norge sluter avtal med Holmenkollen som sträcker sig över tre år med option på ytterligare två år och har ett värde på ca 0,5 MNOK årligen.
 • Styrelsen har beslutat om att genomföra en riktad emission, för betalning av tilläggsköpeskilling i förvärvet av Sectragon AB, som är villkorad av efterföljande godkännande från bolagstämman.
 • TC Connect AS och Sporveien ingår avtal värt 20 MNOK som löper över tre år plus årlig automatisk förlängning.
 • Klas Zetterman lämnar VD- och koncernchefsrollen i TCECUR med omedelbar verkan. Styrelseordföranden Ole Oftedal övertar tillfälligt rollen som t.f. VD och Håkan Blomdahl, har under denna period utsetts till styrelseordförande.
 • TC Connect har slutit avtal med Statens Vegvesen i Norge. Avtalet har ett värde om 3,5 MNOK och levereras under fjärde kvartalet, 2023.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Sectragon tecknar två avtal med Bostadsbolaget (Göteborgs stads Bostadsaktiebolag) avseende passersystem & brytskydd i Södra Biskopsgården & Hammarkullen där kontraktssummorna uppgår till ca 6,7 MSEK och förväntas att levereras under hösten år 2023.

VD har ordet

Koncernen levererar fortsatt stabil utveckling av affärer samtidigt som potentialen till förbättring av lönsamheten i vissa delar åtgärdas.

ANDRA KVARTALET 2023

Omsättningen uppgår till 140,7 MSEK vilket är 22,4% högre än 2022, med en organisk tillväxt på 14,3%. Rörelseresultatet EBITDA uppgår till 7,4 MSEK (12,2) medan EBIT redovisar ett resultat på 0 MSEK (6,2). Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader på 4,1 MSEK, förra året belastades resultatet med förvärvskostnader på 1,3 MSEK. I kvartalet ingår en intäkt på 1,7 MSEK relaterat till omvärdering av en tilläggsköpeskilling. Orderingången i kvartalet uppgår till 131,3 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,7 MSEK (-1,4) i kvartalet.


FÖRSTA HALVÅRET 2023

Under det första halvåret uppgår omsättningen till 289,1 MSEK vilket är 40,2% högre än 2022, med en organisk tillväxt på 22,9%. Rörelseresultatet EBITDA uppgår till 23,4 MSEK (18,9) och med en EBIT på 9,0 MSEK (7,5). I 2023 har koncernen omstruktureringskostnader på 4,1 MSEK medan 2022 belastades resultatet med förvärvskostnader på 1,3 MSEK. Resultatet har även påverkats av en intäkt på 1,7 MSEK (3,5) relaterat till omvärdering av tilläggsköpeskilling.

Orderingången uppgår till 301,5 MSEK vilket är 19,5% högre än föregående år. Den samlade orderstocken uppgår till 201,3 MSEK (188,1). Kassalikviditeten är fortsatt god med 18,7 MSEK i kassan samt outnyttjade krediter på 31,0 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12,0 MSEK (9,3).

VD Klas Zetterman lämnade koncernen i maj och ersattes tillfälligt av styrelseordföranden Ole Oftedal. Bakgrunden var att utvecklingen och lönsamheten i vissa delar av koncernen inte var tillfredsställande. Efter ett stort antal förvärv på kort tid ser vi att arbetet med den operativa effektiviteten blivit eftersatt främst inom segmentet Nationell Säkerhet. Inom området ingår fem fristående bolag och vi genomför nu åtgärder för att höja resultatgenereringen.

Vi ser möjligheter till samordning mellan bolag av projektleverans med koncernens samlade resurser. Vi ser möjligheter till lägre inköpspriser och lagernivåer med tydligare styrning och samarbeten med grossister. Vi blir tydligare med lönsamhetskrav i offerter och projektleverans för att säkerställa lönsamhetskraven. Styrning och utvärdering av projekt är grundstommen till lönsamhet.


VÅRA AFFÄRSSEGMENT


SÄKER KOMMUNIKATION

Under kvartalet fortsatte den goda utvecklingen inom segmentet. Omsättningen på 44,2 MSEK ökade med 51,9% med fortsatt god orderingång, den samlade orderstocken uppgår nu till 75,0 MSEK. Samtliga bolag visar hög tillväxt och stabil lönsamhet. Nya affärer har tecknats med inriktning på projekt inom samhällets infrastruktur med installation och löpande service.

Vi ser även en stark efterfrågan inom segmentet drivet av ny teknik inom radio/telecom. Den nya 5G tekniken använder ett bredare spektrum av trådlösa radiovågor, inklusive högre frekvensband som kan överföra stora mängder data i mycket höga hastigheter. Efterfrågan på snabbare och stabilare trådlös uppkoppling mot internet i fastigheter ökar. Detta skapar nya affärsmöjligheter och våra dotterbolag är väl positionerade och har en etablerad kompetens för att utvecklas med den nya tekniken.

GLOBALA SÄKERHETSSYSTEM

AWT fortsätter den positiva trenden från årets första kvartal med en stark tillväxt även i andra kvartalet. Omsättningen uppgår till 21,1 MSEK en ökning med 35,1%. Affärerna i Australien, Finland och Norge utvecklas väl.

Orderingången är fortsatt god med ett antal strategiska kontrakt tecknade med internationell leverans.  Orderingången var 18,2 MSEK i kvartalet en ökning med 16,0% mot föregående år och den samlade orderstocken uppgår till 24,5 MSEK (15,6).

NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

Omsättningen under perioden uppgår till 75,4 MSEK vilket är en ökning på 7,4% jämfört med föregående år, medan resultatet är under den förväntade nivån. Åtgärder i form av projektuppföljning, kostnadsreduceringar och samordning av leveranskapacitet har initierats och genomförs i kommande kvartal.

Orderingången uppgår till 76,4 MSEK en minskning med 24,4% jämfört med föregående år. Orderstocken uppgår till 101,8 MSEK (78,2). Efterfrågan i marknaden är fortsatt god även om vi ser en avmattning i antal projekt inom nybyggnation av bostäder och industri. De fem bolagen inom segmentet uppvisar stora skillnader i lönsamhet vilket tydliggör vilka åtgärder och förändringar som skall genomföras.

 
UTSIKTER


 
TCECUR är en entreprenörsdriven säkerhetskoncern i tillväxt som verkar i branscher under stark utveckling. Relationerna till våra kunder är ofta långa och en betydande del av intäkterna är repetitiva. Tillväxten drivs både organiskt och genom förvärv av lönsamma företag med erfarna ledningar. Värdeskapande sker genom organisk tillväxt, unika tekniska lösningar och effektivitet i leverans.

Projekt inom säkerhet upphandlas ofta genom offentliga anbud där lägsta pris, unika lösningar, kvalitet och erfarenhet värderas.

Förvärvsagendan har under året levt ett lugnare liv, men vi kommer under hösten att selektivt aktivera insatserna till nya förvärv.

Rekryteringen av ny VD pågår intensivt och styrelsen arbetar under denna period närmare verksamheten.


Ole Oftedal
Tf. VD och koncernchef, TCECUR
 
 

TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.
 
För ytterligare information kontakta:
T.f VD och koncernchef Ole Oftedal
Tel: 070-592 75 99
Mail: ole@tcecur.se
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2023 kl. 12.30.

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Delårsrapport 2 2023