Pressmeddelande

TCECUR delårsrapport första kvartalet 2024

13 May, 2024 kl 08:00 CET Regulatory

TCECUR presenterar delårsrapport för första kvartalet år 2024.

Första kvartalet 2024

• Nettoomsättningen uppgick till 157 604 TSEK (148 386).
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 941 TSEK (16 067), motsvarande en marginal på 5,7% (10,8%).
• Resultat efter skatt uppgick till -533 TSEK (5 167).
• Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (0,55 kr).
 
Väsentliga händelser under kvartalet

• Mysec tecknar ramavtal med Upplands-Bro kommun värt upp till 6,5 MSEK.
• LåsTeam Sverige AB tilldelas ramavtal värt 12 MSEK med Högskolan i Borås.
 
Väsentliga händelser efter kvartalet
 

• Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalet.
 
VD har ordet - åtta av våra tio bolag växer och når ”all-time-high” Kv1 omsättning 

 
FÖRSTA KVARTALET 2024

 
Trots en överlag något långsammare marknad än tidigare, ser vi en fortsatt stark efterfrågan för våra erbjudande och startar 2024 med växande omsättning. Åtta av våra tio bolag växer och når ”all-time-high” Kv1 omsättning och koncernens totala nettoomsättning landar på 157,6 M (148,4) tillika 6,2% organisk tillväxt mot Kv1 2023. EBIT landar på 1,3 M (9,0) vilket är lägre än Kv1 föregående år. Anledningen till det är:

• AWT har relativt få men stora och globala kunder och under början på 2024 har en av deras största kunder, förhoppningsvis tillfälligt, kraftigt minskat sina projekt. Detta har medfört att AWT haft en svagare orderingång och omsättning vilket också slår på sista raden.
 
• RF Coverage hade ovanligt stora slutleveranser till Trafikverket Kv1 2023 (liksom Kv4 2022) som gav en skjuts på sista raden för RF Coverage, vilket inte var fallet under Kv1 2024.
 
• Hösten 2023 gjorde vi en hel del organisatoriska ändringar och nyrekryteringar i några av dotterbolagen. Innan vi får ut full effekt av de ändringarna och rekryteringarna har bolagen tillfälligt större beroende av, och högre kostnader för, underentreprenörer.
 
• Vi har en del engångskostnader t.ex. en strategistudie med en extern management-konsultfirma, vilket påverkar Kv1 isolerat med drygt 1 M.
 
• Vi fortsätter att investera i Sectragon International. De har tagit sina första affärer samtidigt som deras pipeline växer bra, men det ligger i affärsbyggandets natur att kostnadskurvan för sälj och marknad i början kommer före intäkterna.
 
Återkommande intäkter vilket är ett av våra viktigare fokusområden växer till 64,7 M. Motsvarande siffra Kv1 2023 var 51,6 M och vid utgången av 2023 var den 60,1 M. Orderstocken landar på 184,2 M vilket är i linje med utgången av 2023 (186,6) men lägre än rekordet Kv1 2023 (210,7). Denna sänkning kan till stor del kopplas till AWT enligt ovan.

 
VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN
 
NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

Nettoomsättningen för Kv1 2024 landar på 84,4 M (79,4) vilket innebär 6,3% tillväxt. Integrationen av Mysec och Automatic har fallit väl ut och fungerar nu som ett lönsamt starkare bolag. Utsikterna inom Nationell Säkerhet är fortsatt goda och vi är i en position att kunna kapitalisera på det framåt vad det gäller ytterligare förvärv, synergier mellan bolagen, ”best practice” osv.
 
Orderstocken vid utgången av Kv1 är 79,7 M (100,8), vilket är lägre än motsvarande kvartal 2023 men i linje med utgången av Kv4 2023 (83,1). Återkommande årsavtal landar på 23,2 M vilket är en betydande ökning mot såväl Kv1 2023 (12,7) såväl som Kv4 2023 (17,3).

GLOBALA SÄKERHETSSYSTEM
 
Vårt nystartade bolag Sectragon International har många järn i elden och har tagit sin första internationella affär med FN i Afrika. Utöver det har bolaget en växande prospektlista i Europa med kunder som man tidigare jobbat med i Sverige. Vi ser med framförsikt och spänning på att börja konvertera denna till konkreta affärer.
 
Som beskrivet ovan så har AWT sett en minskad orderingång och omsättning under Kv1. Våra globala säkerhetsbolag har färre kunder än de nationella säkerhetsbolagen vilket medför att orderingången blir något mer volatil. Vi ser dock inget underliggande trendskift i behovsbilden utan tror att den fina orderingången som AWT tidigare haft kommer tillbaka. 

Sammanfattningsvis var nettoomsättningen för Kv1 21,3 M (23,0) vilket är en minskning med 7,6% från föregående år. Orderstocken (AWT) var vid utgången av Kv1 9,2. Motsvarande siffra Kv1 2023 var 27,5 M och Kv4 2023 15,1 M.
 
SÄKER KOMMUNIKATION

 
Inom Säker Kommunikation har alla våra tre bolag fortsatt fin utveckling med ökande orderingång, omsättning och lönsamhet på en marknad som fortsätter att växa. Det är generellt färre aktörer (konkurrenter) och mer specialisering inom Säker Kommunikation än på våra andra affärsområden.
 
Nettoomsättningen i Kv1 landar på 52,0 M (46,0) vilket är en ökning med 13,0%. Orderstocken ökar till 95,3 M (82,5) och återkommande årsavtal landar på 36,6 M vilket är något högre än Kv1 2023 (35,0) men något lägre än Kv4 2023 (38,2).

 
UTSIKTER

 
Marknaderna vi verkar på fortsätter att gynnas av en orolig omvärld, nya och ökande regelkrav och ny teknologi (inkl AI). Det är möjligt att vissa kunder har hållit lite hårdare i plånboken och orderhäftet under inledningen av året, men den underliggande trenden är tydlig och stark.
 
Vi har en grupp med bra och relevanta bolag som riktar in sig mot större kunder med komplexa behov. Alla bolagen är självgående med bra ledningar. Vi har nyligen gjort en kundundersökning med våra större och långsiktiga kunder och vi får fina vitsord vad det gäller kompetens, service och upplevd leveransnivå. Vi jobbar även med och investerar i en ny spännande produkt som i larmsammanhang riktar in sig mot övergången från 2G/3G till 4G/5G och vilken vi förväntar oss bli klara med senare i år.
 
Vi har ökat vårt team på koncernkontoret från två till tre personer för att vara mer framåtlutade och vi har nyligen gjort en strategiöversikt där vi ser att det finns potential i att vara dels mer fokuserade via våra dotterbolag, utvinna mer synergier och fortsätta bygga återkommande intäkter i samtliga bolag.
 
Så trots att vissa nyckeltal är lägre än för motsvarande kvartal 2023 som var ett rekordkvartal, kan jag inte annat än att se på framtiden med tillförsikt. Vi har i grunden fina och lönsamma bolag på en växande marknad och vi har många bra nya initiativ på gång. Ett drygt kvartal in i rollen som VD och koncernchef ser jag fram emot att utveckla koncernen framåt och exekvera enligt vår uppdaterade strategi.
 

Jacob Philipson
VD och koncernchef, TCECUR
 
TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av  en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.
 
För ytterligare information kontakta:
Jacob Philipson, VD och koncernchef TCECUR
+46 70 389 5155
Jacob@tcecur.se
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2024 kl. 08:00.

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Delårsrapport 1 2024