Pressmeddelande

TCECUR bokslutskommuniké 2023

26 February, 2024 kl 15:00 CET Regulatory

TCECUR presenterar bolagets bokslutskommuniké för år 2023.

FJÄRDE KVARTALET 2023
  ​​

• Nettoomsättningen uppgick till 173 265 TSEK (177 604).
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21 472 TSEK (24 611), motsvarande en marginal på 12,4% (13,9%).
• Resultat efter skatt uppgick till 8 291 TSEK (12 398).
• Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,86 kr (1,31 kr).
  ​​​​​

HELÅR 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 586 589 TSEK (499 335).
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 55 121 TSEK (52 193), motsvarande en marginal på 9,4% (10,5%).
• Resultat efter skatt uppgick till 13 162 TSEK (17 662).
• Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 1,38 kr (1,91 kr).
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 ​​​​​

• TCECUR har utsett Jacob Philipson till ny VD och koncernchef för TCECUR. Jacob tillträder den 8 januari 2024 och tar därmed över rollen från Ole Oftedal som har varit tillförordnad VD sedan den 16 maj år 2023. Ole återgår samtidigt som ordförande för TCECUR, varvid Håkan Blomdahl som varit tillförordnad ordförande under samma period, återgår till rollen som ordinarie styrelseledamot.
• Mysec och Automatic Alarm går samman – Stärker positionen på marknaden för säkerhetslösningar. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
 

• Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalet.


 
VD HAR ORDET

  
INTRODUKTION

Jag tar här tillfället i akt och börjar med att presentera mig själv en dryg månad in i VD och koncernchefsrollen för TCECUR. I mina tidigare yrkesverksamma år har jag främst varit verksam i teknikorienterade bolag, där de flesta har varit mjukvaru och SaaS (Software as a Service) företag. Bland mina tidigare arbetsgivare återfinns bolag som Oracle, Ericsson Hewlett-Packard, Datscha, QBank och Stronghold Invest. Jag kommer från sälj- och marknadssidan och har varit VD ett antal gånger samt suttit i ett flertal styrelser för fastighetsnära teknikbolag – inklusive start-up bolag inom digitala lås och passersystem.

När jag först introducerades till TCECUR och VD rollen var det några specifika aspekter som gjorde att jag fastnade för möjligheten. De var:

• Efterfrågan för integrerade lösningar på säkerhetsmarknaden verkar i dagsläget vara obegränsad. Kombinationen av A) den omvärld vi lever i ökad nationell brottslighet, krig, cyberhot) med B) den teknikutveckling (IP, Video, AI, IoT, osv) med C) de regulatoriska krav som appliceras för svenska företag och offentliga organisationer utgör en fortsatt mycket stark grogrund för en redan välmående marknad.

• TCECURs bolag är etablerade och välmående företag med lovande resultat och framtidsplaner. Jag kan också konstatera att ledningen och personalen i samtliga bolag är entusiastiska, kompetenta och har hjärtat på rätt plats både vad det gäller deras individuella verksamheter och TCECUR-koncernen som helhet.

• Jag tror på TCECUR-modellen att driva decentraliserade bolag med fortsatt entreprenörskap, driv och affärsansvar. Erfarna och drivna företagsledare som byggt bolag verkar bäst när de får det ansvar och den handlingsfrihet de behöver. Det blir på så sätt också en direkt avgörande faktor för att attrahera nya bolag och behålla ledningar.

FJÄRDE KVARTALET 2023

Fjärde kvartalet var liksom föregående år TCECURs starkaste kvartal även om omsättning och resultat landade lägre än motsvarande kvartal föregående år. Omsättningen Kv4 2023 når 173,3 M (177,6) och EBIT 13,5 M (17,5) vilket innebär en minskning på 2,4% respektive en EBIT minskning om 22,7%. De enskilda bolagens EBIT för kvartalet varierar signifikant.

De jämförelsevis lägre siffrorna 2023 Kv4 mot 2022 Kv4 härleds framför allt till:

1) Minskad omsättning inom säker kommunikation där RF Coverage hade ovanligt stora leveranser till Trafikverket under Kv4 2022 samt Kv1 2023 vilket man inte hade Kv4 2023.

2) Resursbrist inom framförallt Nationella Säkerhetssystem (speciellt brand) som påverkar både omsättningen och följaktligen marginalen negativt, särskilt då det blev tvunget att använda underleverantörer i större utsträckning för vissa projekt.

3) Några specifika projekt som landar över kalkyl, vilket innebär att även om sådana projekt är lönsamma, så har retroaktiv vinstavräkning behövts justerats ner och slår på Kv4.
 

4) Vi har under året och framförallt Kv4 investerat i två nya områden (tot ca 1,5 MSEK). Ett av dessa områden är ett produktområde inom Nationella Säkerhetssystem och det andra är ett nytt bolag inom Globala Säkerhetssystem.

Vi går in i 2024 med tillförsikt då orderstocken vid utgången av 2023 är 186,6 M (187,2) där återkommande avtal som licenser, hosting, drift och serviceavtal står för 60,1 M (50,5).

HELÅRET 2023

Omsättningen ökade med 17,5% under året till 586,6 MS (499,3), varav den organiska tillväxten var 10,5%. EBIT landade på 25,3 M (27,0), en minskning på 6,4%. Koncernen belastades under året med omstruktureringskostnader om 4,7 M, relaterat till VD-byte och fusionen mellan Mysec och Automatic Alarm, medan förgående år belastades resultatet av förvärvskostnader om 1,4 M. Resultatet har även påverkats av en intäkt på 1,7 M (4,6) relaterat till omvärdering av tilläggsköpeskilling. Justerat för dessa poster uppgår EBIT till 28,4 M (23,9), en ökning med 18,9%.

Under 2023 genomförde TCECUR inga förvärv utan fokus har legat på interna och operativa förbättringar med förstärkt bolagsstyrning, kostnadssynergier, sammanslagning av Mysec och Automatic Alarm, ny VD i koncernen och i tre av dotterbolagen och uppstart av två nya initiativ.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

Nationella Säkerhetssystem är vårt största affärsområde och står för 328,1 M (281,8) av årsomsättningen och 104,4 M för Kv4 (101,5). Samtidigt som vi har ett av vårt mest lönsamma bolag inom detta segment har vi även det minst lönsamma. Utgående orderstock 2023 landar på 83,1 M (83,0).

Under Kv4 påbörjade vi fusionering av Mysec och Automatic Alarm vilken slutfördes den 12 februari och samlas under varumärket Mysec. Anledningen till sammanslagningen är att de två bolagen har nära och långa kundrelationer i Stockholm med kommuner, skolor, större företag och med liknande erbjudande. I en gemensam organisation ser vi utöver kostnads och ledningssynergier även effektiviseringsmöjligheter vad det gäller kompetens och resurshantering. Vi förväntar oss ett bättre resultat för de fusionerade verksamheterna än summan av dem enskilt.

Som tidigare nämnt har vi börjat investera i en unik produkt som riktar sig mot larmmarknaden och det hål som skapas när telekomoperatörerna släcker ner 2G och 3G näten under 2024-2025.

GLOBALA SÄKERHETSSYSTEM

Under 2023 har Globala Säkerhetssystem, som under året bestod av AWT gruppen, vuxit och utgör en betydande del av koncernens omsättning och lönsamhet. Omsättningen växte till 91,7 M (67,8) under helåret och tillika 24,5 M (23,3) för Kv4. Orderstocken vid utgången av 2023 ligger på 15,1 M (27,6) vilket är en minskning, men beror på att en rad projekt är under slutförande och behöver slutföras innan kunderna ifråga tar nästa steg i utrullningen.

Vi har stort förtroende för detta växande affärsområde är ett utmärkt exempel på när vi jobbat med långsiktiga kunder och stora projekt. Vi expanderade i den andan med nya lokala AWT-kontor i Norge och Finland under 2023.

Vidare har vi investerat i och startat ett nytt bolag Sectragon International som drivs av tidigare grundarna och entreprenörerna från Sectragon. Sectragon International planerar att liksom AWT, följa stora globala nyckelkunder internationellt som en certifierad säkerhetspartner.
 
SÄKER KOMMUNIKATION

Säker Kommunikation växte under året, men minskade i omsättning under Kv4. Omsättning för helåret landar på 166,8 M (149,8) och tillika 44,3 M (52,8) för Kv4. Som förklarat ovan så har minskningen i Kv4 att göra med att RF Coverage hade stora engångsprojekt och poster i Kv4 2022. Utgående orderstock 2023 landar på 88,3 M (76,6).

UTSIKTER

Trots den osäkra konjunkturen och det rådande makroklimatet tror vi att efterfrågan för våra bolag är fortsatt solid och vi startar 2024 med tillförsikt och starka orderböcker. Oberoende analytiker pekar även på en fortsätt hälsosam tillväxt inom våra marknader. Det finns även goda möjligheter för att öka våra koncernsynergier, dela ”best practices” mellan bolagen och ökad projektstyrning.

Koncernens resultat för 2023 är i princip i linje med föregående rekordår trots resursbrist, några projekt som går sämre än kalkyl, VD byten (i TCECUR såväl som i tre av dotterbolagen), och att RF Coverage hade ett rekordkvartal/projekt (Trafikverket) 2022. Med växande efterfrågan från marknaden, starka orderstockar, förbättrad projektstyrning, VD’ar på plats i samtliga bolag, sammanslagningen av Mysec och Automatic Alarm genomförd, inte minst de två nya initiativen och ytterligare synergier att utvärdera, känner jag tillförsikt och framtidstro för TCECUR.

Slutligen, vi har även nyligen välkomnat Hannes Thorén Sadek till TCECUR. Med erfarenhet från managementkonsulting på Capgemini Invent, till förvärv och affärsutveckling inom Volati och Bokusgruppen kommer Hannes stödja våra befintliga bolag med analyser och strategier, samt identifiera nya förvärvsmöjligheter.
 
Jacob Philipson
VD och koncernchef TCECUR
 
För ytterligare information, kontakta:
Jacob Philipson, VD och koncernchef TCECUR
+46 70 389 5155
Jacob@tcecur.se
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2024 kl. 15:00.

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Bokslutskommuniké 2023