Pressmeddelande

TCECUR delårsrapport andra kvartalet 2022

15 August, 2022 kl 15:10 CET Regulatory

TCECUR presenterar bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022.

ANDRA KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 114 911 TSEK (65 869).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 199 TSEK (5 799), motsvarande en marginal på 10,6% (8,8%).
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 275 TSEK (1 521).
 • Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,46 kr (0,24 kr). 

FÖRSTA HALVÅRET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 206 224 TSEK (124 280).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 18 868 TSEK (9 422), motsvarande en marginal på 9,1% (7,6%).
 • Resultat efter skatt uppgick till 5 105 TSEK (1 230).
 • Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,56 kr (0,20 kr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • RF Coverage AB har i sitt RAM-avtal med Trafikverket mottagit ytterligare ordrar om 5 MSEK.
 • TCECUR förvärvar Kungslås AB, med en årlig omsättning på 20 MSEK med hög lönsamhet.
 • TCECUR förvärvar Sectragon AB, med en årlig omsättning på över 50 MSEK med god lönsamhet.
 • AWT har erhållit beställningar av säkerhetsinstallationer från en utländsk ambassad om ca 2 MSEK.
 • AWT har erhållit beställningar från en av världens ledande amerikanska biltillverkare om ca 7 MSEK.
 • Automatic Alarm vinner ramavtal med Lidingö Kommun värt ca 37,5 MSEK.
 • TC Connect AS vinner ramavtal med norska Polisen värt 16 MNOK.
 • Sectragon AB vinner order på 5,2 MSEK till en av Sveriges större fastighetsutvecklare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • TC Connect AS vinner order till norska Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) värt 6,6 MNOK.

VD har ordet
 
ANDRA KVARTALET 2022

 
Under det andra kvartalet nådde vi en rekordhög omsättning på 114,9 MSEK (65,9) vilket är 74,5% högre än motsvarande period 2021 och med en organisk tillväxt proforma på 27,0%. De under kvartalet förvärvade bolagen Sectragon och Kungslås bidrog positivt med 14,5 MSEK av omsättningen under den tid som de nu ingått i koncernen. Koncernens årliga avtalsbundna återkommande intäkter (service och underhållsavtal) ökade med 7,8% och var vid periodens slut 48,9 MSEK (45,3). Orderingången under kvartalet var fortsatt mycket god och ökade med 110,2% till 155,9 MSEK (74,2).

 
Koncernens rörelseresultat EBITDA mer än dubblerades och visar på en ökning med 110,4% till 12,2 MSEK (5,8). Rörelseresultatet efter avskrivningar EBIT uppgår till 6,2 MSEK (2,6). I resultaten ovan ingår engångskostnader för förvärv på 1,3 MSEK.

 
Kassalikviditeten är mycket god med 39,6 MSEK (6,9) i kassan plus outnyttjade checkkrediter på totalt 24,5 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,4 MSEK (2,2). Under kvartalet förvärvades Sectragon och Kungslås vilket påverkade kassaflödet med -53,2 MSEK. Koncernen refinansierade även upptagna förvärvslån till bättre villkor.

 
VÅRA AFFÄRSSEGMENT

 
GLOBALA SÄKERHETSSYSTEM

 
AWT fortsatte under kvartalet sin starka tillväxt och växte med 29,7% till 15,6 MSEK (12,0). Orderingången för kvartalet landade på 15,7 MSEK (11,3) och orderstocken vid kvartalets utgång var 15,6 MSEK (15,2). AWTs har under kvartalet vunnit ett flertal större affärer och tillväxtssatsningarna i Europa och Asien fortsatte att utvecklas väl. Med hjälp av AWTs globala organisation ser vi nu att våra framgångsrika rekryteringar samt gjorda effektivitetsförbättringar skapat en utmärkt plattform för den fortsatta globala tillväxten för bolaget.

 
SÄKER KOMMUNIKATION

 
Under det andra kvartalet växte segmentet inom säker kommunikation med 24,9% till 29,1 MSEK (23,3). Orderingången var stark och landade på 39,2 MSEK (36,2). Det är värt att notera att tillväxten för segmentet även under det andra kvartalet uppnåddes redan innan leveranserna till Trafikverket genom RF Coverage kommit i gång i någon större omfattning p g a ökade ledtider från bolagets leverantörer. Vår bedömning är nu att leveranserna till Trafikverket kommer igång under de kommande månaderna. Orderstocken vid kvartalets utgång var 94,3 MSEK (43,8). Det oroliga omvärldsläget bidrar till att efterfrågan av våra helhetslösningar inom säker kommunikation kommer att fortsätta öka även under kommande kvartal.

 
NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

 
Efter en svag inledning på året så ökade försäljningen för segmentet nationella säkerhetssystem under kvartalet rejält med hela 129,9% till 70,2 MSEK (30,5) och den organiska tillväxten proforma under kvartalet var även den hög med 34,4%. Sectragon och LåsTeam bidrog starkt till den organiska tillväxten proforma. Leveranstiderna för vissa systemkomponenter framförallt inom brand- och passersystem är fortsatt utmanande och ett antal större kundprojekt är därför försenade. Orderingången under det andra kvartalet var mycket god med 101,0 MSEK (26,7) i nyvunna ordrar och orderstocken var 78,2 MSEK (36,0) vid kvartalets utgång. Nyförvärvade Sectragon bidrar med över 40 MSEK i vunna ordar under kvartalet och har därigenom fått en kanonstart i koncernen.

 
UTSIKTER

 
Med en rekordhög orderbok på totalt 188,1 MSEK (95,0) vilket är 98,1% högre än ifjol, så ser vi med tillförsikt fram emot en fortsatt tillväxt under 2022. 

 
Det är inspirerande att se att alla våra segment växer med god lönsamhet under kvartalet och att de nyförvärvade bolagen Sectragon och Kungslås bidrar direkt med stark och lönsam tillväxt. 

 
Vår strategi är att alla bolag i koncernen skall visa god lönsam tillväxt och vi söker förvärv inom våra tre affärssegment. Vi söker bra företag med gott ledarskap. För att attrahera framgångsrika entreprenörer erbjuder vi en unik kombination av kontant köpeskilling, direkt ägande i börsnoterade TCECUR, tydliga synergier inom koncernen och en långsiktig gemenskap och personlig utveckling inom den snabbt växande säkerhetsbranschen. Vårt erbjudande har hittills visat sig framgångsrikt vid konkurrens om förvärvsobjekten och vi analyserar löpande nya förvärv inom alla tre affärssegmenten.  

 
Konflikten i Ukraina är fortfarande ett orosmoln och skapar en orolig omvärld. Detta och den ökande inflationen ger oss nya utmaningar att ta oss an. Trots dessa utmaningar ser vi att koncernen och våra bolag är väl positionerade på en fortsatt växande marknad med stabila finanser, god lönsamhet och en attraktiv långsiktig tillväxtstrategi för våra anställda och ägare.

 
Behovet av säkerhet och trygghet är kanske viktigare idag än på länge och våra bolag jobbar dagligen med att hjälpa våra kunder med hitta nya, innovativa och effektiva helhetslösningar inom säkerhet och säker kommunikation.  

 
Vårt erbjudande av en väl sammansatt portfölj av bolag inom nationella- och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation är unik på marknaden.

 
KLAS ZETTERMAN

VD och koncernchef,
TCECUR

 
TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.

  
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR 
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se 
https://tcecur.com   

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2022 kl. 15:10 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Delårsrapport 2 2022