Pressmeddelande

Kommuniké från TCECUR Sweden ABs (publ.) årsstämma 2023

15 May, 2023 kl 10:08 CET Regulatory

TCECUR Sweden AB (publ.), 559102-0184, höll idag måndagen den 15:e maj 2023 årsstämma, varvid följande beslut togs:

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Därtill beslutade årsstämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Årsstämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

Styrelsearvode fastställdes till 750 000 kronor, varav 400 000 kronor till ordförande och 350 000 kronor sammanlagt att fördelas mellan övriga styrelseledamöter. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Årsstämman beslutade om omval av Ole Oftedal, Håkan Blomdahl och Martin Zetterström till styrelseledamöter samt nyval av Jonas Arvidsson. Som styrelsens ordförande omvaldes Ole Oftedal.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och om ett teckningsoptionsprogram genom emission av teckningsoptioner enligt förslaget i kallelsen till årsstämman 2023.

Årsstämman beslutade att godkänna kvittningsemissionen av högst 93 804 aktier av serie A till Anton & Niklas AB, org. nr 559263-2615 enligt förslaget i kallelsen till årsstämman 2023.

TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.


För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

Dokument och länkar

Ladda ner: Kommuniké från årsstämma 2023