Pressmeddelande

TCECUR kvartalsrapport första kvartalet 2023

15 May, 2023 kl 12:30 CET Regulatory

TCECUR presenterar bolagets delårsrapport för första kvartalet 2023.
 

FÖRSTA KVARTALET 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 148 386 TSEK (91 314).
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16 067 TSEK (6 670), motsvarande en marginal på 10,8% (7,3%).
• Resultat efter skatt uppgick till 5 167 TSEK (830).
• Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,55 kr  (0,09 kr).
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
  ​​​​​​

• LåsTeam tecknar ramavtal med Västfastigheter värt ca 6 MSEK.
• LåsTeam Sverige AB har fått fortsatt förtroendet att leverera säkerhet till ett IT-företag. Avtalet är värt 4 MSEK.
• Mysec tar nya ordrar till ett värde om 6,1 miljoner kronor till Björkhagaskolan i Tumba.
• Per Asplund utses till ny VD i dotterbolaget Mysec.
• Sectragon har erhållit tre ordrar på 13,5 MSEK till ett större logistikföretag i Sydsverige, K-märkta Norra Latin i Stockholm och ett byggbolag i Kiruna med LKAB som byggherre.
• AWT erhåller ytterligare beställningar för drygt 10 MSEK från en av världens ledande amerikanska biltillverkare.
• Tommy Lundqvist lämnar TCECURs styrelse på egen begäran på grund av sjukdom.
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
  ​​​​​​

• TC Connect Norge sluter avtal med Holmenkollen som sträcker sig över tre år med option på ytterligare två år och har ett värde på ca 0,5 MNOK årligen.
• Styrelsen har beslutat om att genomföra en riktad emission, för betalning av tilläggsköpeskilling i förvärvet av Sectragon AB, som är villkorad av efterföljande godkännande från bolagstämman.
• TC Connect AS och Sporveien ingår avtal värt 20 MNOK som löper över tre år plus årlig automatisk förlängning.

VD HAR ORDET
 
FÖRSTA KVARTALET 2023

 
Samtliga bolag i koncernen utvecklades starkt under första kvartalet, vilket sammantaget ger ett mycket bra resultat. Det är särskilt glädjande då det första kvartalet normalt präglas av en säsongsmässigt lägre försäljning. Vi levererar en organisk tillväxt på 34% och en förbättring av vårt operativa resultat (EBIT) med 577% från 1,3 MSEK till 9,0 MSEK. Det visar styrkan i vår affärsmodell och hållbarheten i våra portföljbolag.
 
Viktiga faktorer för framgång är också att vi klarar av att jobba mot en starkt växande kundbas där vi lyckats väl med integrationen av nyförvärvade bolag. Utöver det har vi en god förmåga att hantera utmaningar och att tidigt plocka upp marknadstrender.
 
Trots en oroväckande omvärld med geopolitiska spänningar och en hög inflationstakt utvecklas TCECUR starkt. Nettoomsättningen landade på 148,4 MSEK (91,3), vilket är en ökning med 63%. Här skapar våra återkommande intäkter en betydande stabilitet. Koncernens årliga avtalsbundna återkommande intäkter – service, underhåll och hostingavtal – ökade med 9% och låg vid periodens slut på 51,6 MSEK.
 
Orderingången under kvartalet ökade med 77% till 170,3 MSEK (96,3). 
 
Koncernens rörelseresultat (EBITDA) följde den kraftiga tillväxten och ökade med 141% till 16,1 MSEK (6,7). EBIT ökade med 577% till 9,0 MSEK (1,3). Därmed landande vinstmarginalerna EBITDA på 10,8%, en ökning med 3,5 procentenheter och EBIT på 6,0%, vilket är en ökning med 4,6 procentenheter.
 
Kassalikviditeten är fortsatt mycket god med 33,7 MSEK (61,8) i kassan plus outnyttjade checkkrediter på totalt 25,0 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 11,3 MSEK (10,7).
 
VÅRA AFFÄRSSEGMENT

 
SÄKER KOMMUNIKATION

 
Under det första kvartalet fortsatte den starka tillväxten inom segmentet. Nettoomsättningen ökade med 51% till 46,0 MSEK (30,4). Orderingången ökade med 18% och landade på 50,7 MSEK (42,9). Orderstocken är fortsatt hög och var vid kvartalets utgång 82,5 MSEK (84,2).
 
Vi ser en fortsatt god efterfrågan för segmentet. Framförallt från större projekt gällande säkra kommunikationslösningar och inomhustäckning till samhällskritiska myndigheter och verk i Sverige och i Norge.  Det är glädjande att den ökande efterfrågan omfattar avancerad säker datakommunikation i tillägg till  traditionell röstkommunikation som vi historiskt levererat till våra kunder i segmentet.

 
GLOBALA SÄKERHETSSYSTEM

 
Efter ett mycket bra fjärde kvartal fortsatte AWT att växa starkt även under årets första kvartal. Nettoomsättningen växte med 54% till  23,0 MSEK (14,9). Orderingången ökade med hela 71% till 22,4 MSEK (13,1).
 
Försäljningen i våra nystartade bolag i Norge och Finland har tillsammans omsatt 1,9 MSEK under kvartalet. Det är mycket glädjande att våra medarbetare där fått en bra start på både försäljning och leveranser. Som tidigare nämnts har nyetableringarna gjorts efter önskemål från några av våra största kunder i Norden, däribland en amerikansk biltillverkare, som nu expanderar kraftigt på den nordiska marknaden. Orderstocken vid kvartalets utgång var fortsatt hög med 27,5 MSEK (15,5) i orderboken.
 ​​​​
NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM
 
Segmentet för nationella säkerhetssystem växte med 73% under det första kvartalet till 79,4 MSEK (46,0). Den organiska tillväxten landade på 17%. De under 2022 förvärvade bolagen Sectragon och Kungslås omsatte tillsammans 25,8 MSEK under kvartalet och växte organiskt proforma med 44%.
 
Orderingången under kvartalet var mycket god och växte med 141% till 97,2 MSEK (40,4).  Under kvartalet har vi fått större beställningar inom de ramavtal som tecknades 2022 med bland annat Botkyrka, Västfastigheter och Stockholms Hamnar. Utöver det har vi fått ett antal nya beställningar till flertalet skolor och kommuner i landets storstäder, Stockholm och Göteborg. Orderstocken vid kvartalets utgång var 100,8 MSEK (47,4) en ökning med 113%. 
 
UTSIKTER

 
TCECUR är en entreprenörsdriven säkerhetskoncern med hög tillväxt som verkar i en snabbt växande bransch. Relationerna till kunderna är oftast långa och en betydande del av intäkterna är repetitiva. Tillväxten drivs både organiskt och genom förvärv av handplockade, stabila och lönsamma bolag med erfarna ledningar. Värdeskapande sker genom lönsam tillväxt, effektiv korsbefruktning och skalfördelar mellan koncernens bolag.
 
Våra dotterbolag drivs med stor självständighet för att behålla entreprenörskraften. Vi utvärderar löpande potentiella bolagsköp med fokus på nya digitala lösningar och en fortsatt geografisk expansion både i Norden och globalt. Våra bolag är väl positionerade på en fortsatt växande marknad. Med stabila finanser, god lönsamhet och positiva kassaflöden har vi en attraktiv långsiktig och värdeskapande tillväxtstrategi för våra anställda och ägare.
 
Första kvartalet blev en bra start på 2023 och vi är nöjda med utvecklingen som helhet. Den svagare konjunkturen till trots ser vi inga tecken på att marknaderna för säkerhetssystem eller säker kommunikation håller på att bromsa in. Våra bolag har fullt fokus på leveransen av vunna projekt och på nya affärer. Vi ser att arbetet med att integrera förvärvade bolag i TCECUR ger resultat både på kort och längre sikt och ger mycket goda samarbeten mellan våra bolag. Tillsammans är vi, som TCECUR, starkare än varje bolag var för sig exempelvis genom samarbeten i gemensamma kundprojekt, utväxling av erfarenheter, bemanning och inköp.
 
Vi har under kvartalet tagit fram en TCECUR Playbook, som är en praktisk verktygslåda för bolagen att nyttja för att bli ännu vassare på alltifrån projekthantering och effektiv kostnadskontroll till rörelsekapital med syfte att vi blir ett ännu bättre och effektivare bolag i framtiden. Operationell effektivitet är ett av våra tre strategiska initiativ för koncernen. Ett starkt engagemang bland alla våra medarbetare med fokus på våra kunder, kreativitet och professionell service ger oss goda förutsättningar att fortsatta vår tillväxtresa under kommande kvartal. Detta bekräftas också av vår stora orderstock, som vid utgången av kvartalet var totalt på 210,7 MSEK (147,1).
 
Behovet av säkerhet och trygghet är kanske viktigare i dag än tidigare. Våra bolag jobbar dagligen med att hjälpa våra kunder att hitta nya, innovativa och effektiva helhetslösningar inom säkerhet och säker kommunikation. Vårt erbjudande av en väl sammansatt portfölj av bolag inom nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation är unik på marknaden.
 
KLAS
ZETTERMAN
VD och koncernchef, TCECUR
 

TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2023 kl. 12.30.

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Delårsrapport 1 2023