Pressmeddelande

TCECUR - delårsrapport andra kvartalet 2021

16 August, 2021 kl 15:50 CET Regulatory

TCECUR presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2021, 1 april – 30 juni.

ANDRA KVARTALET 2021
 
- Nettoomsättningen uppgick till 65 869 TSEK (42 618).
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 799 TSEK (3 377), motsvarande en marginal på 8,8% (7,9%).
- Resultat efter skatt uppgick till 1 521 TSEK (677).
- Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,24 kr (-0,14 kr).
 
FÖRSTA HALVÅRET 2021
 
- Nettoomsättningen uppgick till 124 280 TSEK (87 593).
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9 422 TSEK (4 905), motsvarande en marginal på 7,6% (5,6%).
- Resultat efter skatt uppgick till 1 230 TSEK (-1 943).
- Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,20 kr (-0,41 kr).
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 
- Mysec vinner ett avtal att leverera ett större kamerasystem Svea hovrätt på drygt 2 MSEK.
- TCECUR startar ett nytt dotterbolag: LAMPORT - en unik helautomatisk larmförmedlingstjänst.
- Årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier till ett marknadsvärde om högst 75 MSEK för att möjliggöra ytterligare förvärv.
- Mysec erhåller en order från Botkyrka kommun på drygt 3 MSEK.
- TC Connect AS signerar ett ramavtal med Statens Vegvesen, beräknat värde är ca 2,2 MNOK.
- TCECUR förvärvar RF Coverage AB och stärker därmed bolagets  strategiska position inför kommande teknikskiften och ökande efterfrågan av inomhustäckning.
- TC Connect AB var en av vinnarna av flerårigt ramavtal för leverans av produkter och tjänster till Rakel.
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
 
- AWT har erhållit ytterligare beställningar av säkerhetssystem för ett av världens ledande streamingföretag. Totala ordervärdet uppgår till ca 5 MSEK och avser integrerade passersystem och övervakning i Stockholm och Milano med leverans under andra halvan av 2021.
- TC Connect Sweden AB har valts som leverantör till Skatteverket av Rakel produkter och tjänster, nu när Skatteverket går in i Rakelnätet. Avtalet löper på 2 år med option att förlängas upp till 4 år, och är initialt uppskattat till ca 2 MSEK exklusive eventuella tillägg och förlängningsoptioner.
- TCECUR gör sitt största förvärv hittills genom att förvärva LåsTeam Sverige AB, ett ledande säkerhets-företag framförallt i Västsverige men även i Stockholm. LåsTeam omsätter ca 90 MSEK årligen med god lönsamhet. Tillträde sker den 16 augusti 2021 och finansieras med egna medel, banklån och en riktad emission till säljarna enligt befintligt bemyndigande från årsstämman.
 
 
VD har ordet
 
ANDRA KVARTALET
 
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 65,9 MSEK (42,6), vilket är 54,6% högre än 2020 och med en organisk tillväxt på 21,3%. Koncernens omsättning från avtalsbundna återkommande intäkter (service och underhållsavtal) ökade under perioden med 29,1% till 45,3 MSEK (35,1) på årsbasis.
 
Utöver den fina omsättningstillväxten, så hade koncernen en mycket stark orderingång på 74,2 MSEK (55,9) en ökning med 32,8% jämfört med samma period 2020.
 
Koncernens rörelseresultat EBITDA visar på en fortsatt ökning på 71,7% till 5,8 MSEK (3,4). Rörelseresultatet efter avskrivningar EBIT uppgår till 2,6 MSEK (1,3).
 
Kassalikviditeten är mycket god med 6,9 MSEK (12,5) i kassan plus tillgänglig checkkredit på 17,8 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet var 2,2 MSEK (3,2). Under kvartalet amorterades banklån på 2,1 MSEK och det gjordes en kontant förvärvsfinansiering av RF Coverage AB på 8,7 MSEK.
 
VÅRA AFFÄRSSEGMENT
 
Koncernens 3 affärssegment: nationella säkerhetssystem, internationella säkerhetssystem och säker kommunikation utvecklades alla väl under den andra kvartalet. Under det andra kvartalet fördelade sig försäljningen enligt följande: (se fördelningen i bifogad rapport)
 
SÄKER KOMMUNIKATION
 
Segmentet för säker kommunikation fortsätter att utvecklas väl i en stabil marknadssituation. Försäljningen ökade under kvartalet till 23,3 MSEK (21,5) främst tack vare förvärvet av RF Coverage (RFC) medan försäljningen i TC Connect bolagen i Sverige och Norge var planenligt i nivå med föregående år. Vårt goda samarbete med samhällskritiska organisationer i både Sverige och Norge, som till exempel statliga myndigheter, kommuner, energi- och transportföretag har lett till en växande orderstock med 35,4% varav 22,8% organiskt.
 
Under kvartalet förvärvades RFC och vi välkomnar varmt våra nya kollegor till TCECUR. Förvärvet av RFC är ett led i TCECURs förvärvsstrategi och adderar mycket kunnig personal och teknisk kompetens inom krävande täcknings- och GPS lösningar. RFCs årsomsättning uppgår till ca 20 MSEK med god lönsamhet. Vi etablerar oss nu som ett av de ledande företagen i branschen för säker kommunikation och ser goda möjligheter till synergier mellan RFC och TC Connect bolagen både i Sverige och Norge genom fortsatt produktutveckling och högre säljkapacitatet för att bl a möta kundernas behov av ny teknik (t.ex. Rakel G2, 5G).
 
NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM
 
Vi ser en fortsatt hög efterfrågan generellt på marknaden för säkerhetssystem och under kvartal 2 ökade försäljningen till 30,5 MSEK (10,7) med en organisk tillväxt på 72,4%. Under kvartalet slutfördes flera större projekt samtidigt vilket gjort att det varit en mycket hög aktivitetsnivå i bolagen. Orderingången under kvartalet var stark och orderstocken växer med 35,1% jämfört med föregående år. Generellt ser vi fortsatt en mycket bra aktivitet på marknaden och ett bra inflöde av nya förfrågningar. TCECUR har som ambition att vara aktiv i den konsolidering som pågår i branschen, där mindre specialiserade och regionala säkerhetsföretag går ihop med större rikstäckande företag, för att bättre kunna leverera tjänster till våra större nationella kunder i olika delar av landet.
 
INTERNATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM
 
AWT hade en stark tillväxt på 15,2% till 12,0 MSEK (10,5) under kvartal 2 genom att leverera globala säkerhetslösningar till snabbt växande multinationella företag i bl a Europa, Asien och USA som sätter stort värde på hög säkerhet och övervakning. Tack vare AWTs unika kompetenser och erfarenheter av avancerade tekniska lösningar, som möter kundernas höga krav på samordnade globala säkerhetssystem, ser vi en stadigt inkommande ström av förfrågningar och serviceuppdrag. För att möta den ökande efterfrågan fortsätter vi expansionsplanerna att bygga vårt globala team vidare och professionella leveranser med höga kvalitetskrav.
 
UTSIKTER
 
Utöver den starka tillväxten under kvartal 2, så har koncernen en välfylld orderbok inför årets tredje kvartal på 95,0 MSEK (71,1), vilket är 33,6% högre än 2020 och 21,1% högre än vid årets början. Vi ser en fortsatt positiv utveckling med intressanta projekt och god efterfrågan från våra kunder inom samtliga affärssegment.
 
De förstärkningar av organisationen som gjordes tidigare i år, tillsammans med ytterligare förbättringar i vår operationella effektivitet genom samverkan mellan våra bolag, kommer bidra till en fortsatt gynnsam utveckling för koncernen.
 
Förutom en stark tillväxt, förbättringar och investeringar i våra portföljbolag, så arbetar vi aktivt med förvärv. Med en stabil finansiell position, nära samarbete med vår huvudbank och huvudägare har årsstämman nu  bemyndigat styrelsen att besluta om nyemission av aktier till ett marknadsvärde om högst 75 MSEK för att möjliggöra ytterligare förvärv.
 
Klas Zetterman
VD och Koncernchef TCECUR Sweden AB

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se

 
​​​​​​​TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av sju dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Lamport Sweden AB och RF Coverage AB.
 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021 kl. 15.50
 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Delårsrapport 2 2021