Pressmeddelande

TCECUR:s företrädesemission kraftigt övertecknad

02 December, 2021 kl 09:15 CET Regulatory

TCECUR Sweden AB (publ):s (”TCECUR” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier av serie A (”Aktier”) med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 26 november 2021. Sammanställningen visar att intresset var stort och Företrädesemissionen tecknades till 176,4 procent, varav 98,4 procent med stöd av teckningsrätter. TCECUR tillförs ca 55,5 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats Aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 26 november 2021 och sammanställningen visar att 1 705 150 Aktier, motsvarande 98,4 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 1 353 435 Aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 78,1 procent för ett sammanlagt intresse om 176,4 procent. Företrädesemissionen är därmed kraftigt övertecknad och inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. TCECUR tillförs därmed totalt ca 55,5 MSEK före emissionskostnader genom Företrädesemissionen. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,8 MSEK. Besked om tilldelning av Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats Aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 11 november 2021.

”Det är väldigt glädjande att konstatera att TCECUR:s aktieägare visar stort förtroende för oss och vill fortsatt vara en del av vår tillväxtresa. Vi är övertygade om att vår strategi att förvärva utmärkta, nischade teknikbolag inom säkerhetsbranschen fortsatt kommer vara en framgångsfaktor. Genom att våra dotterbolag tillåts agera med entreprenöriell frihet men med de fördelar en större koncern i ryggen ger får vi en stark fördel i marknaden”, säger Klas Zetterman, VD TCECUR.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 433 416,25 SEK till sammanlagt 2 167 082,00 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 1 733 665 Aktier till sammanlagt 8 668 328 aktier, varav 8 568 328 av serie A och 100 000 av serie B.

Handel med BTA

Betald tecknad aktie (”BTA”) som erhålles genom teckning i Företrädesemissionen kommer handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Handel i BTA kommer att pågå fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering beräknas ske omkring vecka 50, 2021.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Schjødt är finansiell respektive legal rådgivare till TCECUR i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR

+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se

https://tcecur.com 

Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2021 kl. 09:15 CET.

Om TCECUR

TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av Access World Technic AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Lamport Sweden AB, Mysec Sweden AB, LåsTeam Sverige AB, RF Coverage AB, TC Connect AS och TC Connect Sweden AB.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i TCECUR. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna Aktier i TCECUR sker endast genom det EU-tillväxtprospekt som TCECUR har upprättat.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i TCECUR har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Dokument och länkar

Ladda ner: Release