Pressmeddelande

TCECUR Sweden AB (publ.) offentliggör prospekt

11 November, 2021 kl 14:00 CET Regulatory

Det prospekt som styrelsen för TCECUR Sweden AB (publ) (”TCECUR” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier av serie A med företrädesrätt för TCECUR:s aktieägare om cirka 55,5 MSEK (”Företrädesemissionen”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

 
Prospekt

 
Det prospekt som TCECUR har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar och anmälningssedlar kan erhållas från TCECUR och Erik Penser Bank samt kommer hållas tillgängliga på TCECUR:s webbplats (www.tcecur.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (
www.fi.se).

 
Finansiell information

 
Med anledning av den komplexa finansiella information som ingår i prospektet har TCECUR tillgängliggjort årsredovisningarna för de senaste två åren avseende de förvärvade dotterbolagen Automatic Alarm i Stockholm AB, RF Coverage AB och LåsTeam Sverige AB på TCECUR:s webbplats.

 
Tidplan för Företrädesemissionen

12 – 26 november 2021        Teckningsperiod

12 – 23 november 2021        Handel i teckningsrätter

12 november 2021 –             Handel med BTA fram till att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen, vilket beräknas ske omkring vecka 50, 2021

1 december 2021                 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
 
Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • För varje aktie i Bolaget som innehades på avstämningsdagen den 10 november 2021 erhölls en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie av serie A.
  • Teckningskursen uppgår till 32,00 SEK per nyemitterad aktie av serie A. Betalning ska ske kontant.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden 12 – 26 november 2021.
  • Genom Företrädesemissionen kommer TCECUR, vid full teckning, tillföras ca 55,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser uppgående till 28,8 MSEK och garantiåtaganden uppgående till 26,6 MSEK från Bolagets huvudägare, Arbona AB. Ersättningen för lämnade garantiåtaganden uppgår till tre procent.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
 
I samband med Företrädesemissionen har TCECUR erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare uppgående till ca 28,8 MSEK, motsvarande ca 52,0 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med Bolagets huvudägare, Arbona AB, uppgående till ca 26,6 MSEK, motsvarande ca 48,0 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår med tre procent på garanterat belopp för garantiåtagandet. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtagande.

 
Rådgivare

 
Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Schjødt är finansiell respektive legal rådgivare till TCECUR i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com 
 
Om TCECUR

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.
Koncernen består av Access World Technic AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Lamport Sweden AB, Mysec Sweden AB, LåsTeam Sverige AB, RF Coverage AB, TC Connect AS och TC Connect Sweden AB.

 
VIKTIG INFORMATION

 
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i TCECUR. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i TCECUR sker endast genom det EU-tillväxtprospekt som TCECUR har upprättat.

 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i TCECUR har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.

Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 14:00 CET.

Dokument och länkar

Ladda ner: Release