Pressmeddelande

Förslag till bolagsstämma för TCECUR AB

22 May, 2019 kl 09:13 CET Regulatory

Som en följd av betydande ägarförändringar föreslår de största ägarna Mertiva AB, Arbona AB och ledningen i TCECUR, som tillsammans representerar ca 56 % av röster och kapital, en ny styrelse.
 
Förslaget innebär att styrelsen består av färre ledamöter och lägre arvoden vilket innebär att kostnaden för styrelsen kommer att minska och en ägarledd styrelse med en gemensam målbild, vilket kommer att gagna bolaget.

 
Följande förslag till dagordningspunkterna gällande Punkt 9 samt Punkt 10 ges till bolagsstämman som hålls den 28 maj 2019:
 
Förslag till Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 
Styrelsearvode föreslås utgå med 150 000 kronor till ordförande och med 75 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.
 
Förslag till Punkt 10 – Val av styrelse samt revisorer
 
Omval av Tommy Lundqvist som fortsatt styrelseledamot. Tommy Lundqvist föreslås utses fortsatt till styrelsens ordförande.
 
Nyval av sytelseledamot Håkan Blomdahl styrelseordförande i Mertiva AB och Arbona AB, samt Martin Zetterström VD i Arbona AB.
 
Som suppleant till styrelsen föreslås Ole Oftedal VD i Tcecur AB.
 
Till revisor föreslås omval av Finnhammars Revisionsbyrå AB med Jonas Forsberg som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2019.   
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se,.     
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99   
ole.oftedal@tcecur.se 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release