Pressmeddelande

Kallelse till bolagsstämma TCECUR Sweden AB (publ)

22 April, 2019 kl 13:52 CET Regulatory

Aktieägarna i TCECUR Sweden AB (publ), 559102-0184, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23:e maj 2019 klockan 15.00 Plats: Scandic Victoria Tower Kista. 

 
Anmälan m.m.
 
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 16:e maj 2019.
  • dels senast torsdagen den 16:e maj 2019 klockan 12.00 anmäla sig skriftligen per brev till TCECUR Sweden AB (publ), Torshamnsgatan 30A, 164 40 Kista, per e-post till henrik.nordin@tcecur.se . Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer samt bör ange uppgift om eventuellt biträde (högst 2 stycken). 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett torsdagen den 16 maj 2019.
 
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.
 
Ärenden          

1. Öppnande av stämman
 
2. Val av ordförande vid stämman
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 
4. Godkännande av dagordning
 
5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

8. Beslut om: a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelse samt revisorer

11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman har föreslagits att Tommy Lundqvist föreslås till ordförande vid stämman.  
Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden: Styrelsearvode föreslås utgå med 300 000 kronor till ordförande och med 100 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Punkt 10 - Val av styrelse samt revisorer

Förslag:

Omval av Petter Lundgren, Ole Oftedal och Malin Jonsson, Lars Wennberg och Tommy Lundqvist till styrelseledamöter. Tommy Lundqvist föreslås utses fortsatt till styrelsens ordförande.

Till revisor föreslås omval av Finnhammars Revisionsbyrå AB med Jonas Forsberg som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2019.  

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier vid företagsförvärv alternativt riktad emission. Emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av företag samt anskaffning av kapital för finansiering av företagsförvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden och emissioner inom ramen för bemyndigandet ska högst få ske med aktier motsvarande ett marknadsvärde om 40 000 000 SEK.
 
Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 11 i dagordningen krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Samtliga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast en vecka före stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt ovan sänds till aktieägare som begär det.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast en vecka före stämman. Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.tcecur.se. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.                                   

Stockholm i april 2019

Styrelsen
 
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, AWT och Mysec Sweden AB.     
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.   
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:  
Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcecur.se
https://tcecur.com 
 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release