Pressmeddelande

TCECUR beslutar om riktad emission för betalning av tilläggsköpeskilling, villkorad av bolagstämmans godkännande

06 April, 2023 kl 10:30 CET Regulatory

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SIGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PBUBLICERANDE ELLER DISTRUBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.
 
Styrelsen för TCECUR Sweden AB (publ.) (”TCECUR” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om att genomföra en riktad emission, för betalning av tilläggsköpeskilling i förvärvet av Sectragon AB, som är villkorad av efterföljande godkännande från bolagstämman. Sammanlagt har styrelsen beslutat om att emittera 93 804 aktier.

Riktad kvittningsemission till säljaren av Sectragon AB

Som offentliggjordes genom pressmeddelande 6 maj 2022 har Bolaget ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Sectragon AB (”Sectragonavtalet”). Bolaget har under 2022 tillträtt aktierna i Sectragon AB. Tilläggsköpskillingen uppgår enligt Sectragonavtalet totalt till ett värde om 9 000 000 SEK och inkluderar en kombination av cirka 4 959 184 SEK i kontanta medel och nyemitterade aktier i TCECUR till ett värde motsvarande 4 040 816 SEK. Teckningskursen av de nyemitterade aktierna bestämdes till ett bestämt pris utifrån marknadsvärde i TCECUR vid tidpunkten för ingående av Sectragonavtalet, dvs. under maj 2022.

Styrelsen i TCECUR har, villkorat av bolagstämmans godkännande, beslutat om en riktad emission till säljaren av Sectragon AB, Anton & Niklas AB, org. nr 559263-2615, om 93 804 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om 23 451 kronor.

Teckningskursen i emissionen har fastställts i enlighet med villkoren i Sectragonavtalet och grunden för teckningskursen är förhandlingar på armlängds avstånd med tecknaren i det aktieöverlåtelseavtal som ingicks mellan tecknaren och Bolaget avseende dess förvärv av Sectragon AB och har beräknats utifrån aktiens marknadsvärde då Bolaget förvärvade Sectragon AB. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts. Betalning ska erläggas genom kvittning vid teckning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den beslutade emissionen är att fullgöra de villkor som anges i Sectragonavtalet. Styrelsens bedömning är att det är till fördel för samtliga aktieägare och Bolaget att Bolaget följer sina åtaganden i enlighet med Sectragonavtalet. Genom den idag beslutade emissionen, villkorat av att bolagstämman godkänner den riktade emissionen till Anton & Niklas AB, är tilläggsköpeskillingen till den del som avser nyemitterade aktier i TCECUR för säljaren enligt Sectragonavtalet reglerad.

Bolagstämma

Årsstämman i TCECUR avser att behandla ärendet om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission till säljaren av Sectragon AB. Kallelse till årsstämman kommer att meddelas i ett separat pressmeddelande.

Utspädningseffekt

Genom styrelsens beslut och förutsatt att bolagstämman godkänner styrelsens beslut om emission till Anton & Niklas AB kommer antalet aktier i Bolaget att ökas med totalt 93 804 och aktiekapitalet med 23 451 kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare beräknas uppgå till cirka 1,0 procent.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com

Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2023 kl. 10:30 CET.

Dokument och länkar

Ladda ner: Release