Pressmeddelande

TCECUR – delårsrapport tredje kvartalet 2020

19 October, 2020 kl 13:30 CET Regulatory

TCECUR presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2020, 1 juli - 30 september.

 
Nyckeltal tredje kvartalet
 

Nettoomsättningen uppgick till 38 972 TSEK (45 616).
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 084 TSEK (2 728), motsvarande en marginal på 13.0% (6.0%).
- Resultat efter skatt uppgick till 2 180 TSEK (-726).
- Resultat per aktie uppgick till 0,46 kr (-0,15 kr).
 

Väsentliga händelser under kvartalet      
 

- I juli 2020 erhåller Mysec en order om ca 5 MSEK från ICA.
- TC Connect AS tecknar ramavtal med Helsetjenestens driftsorganisasjon för Nödnett HF (HDO) värderat till 25-30 MNOK.
- Liselott Byström tillträder i september rollen som CFO i TCECUR.
- I september 2020 vinner AWT affärer om ca 8 MSEK från en av världens största revisionsorganisationer.
 
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång      
   

- TCECUR förvärvar Automatic Alarm och genomför en garanterad företrädesemission om 25,3 MSEK.
- TCECUR Sweden AB (publ) byter aktieslag och ISIN-kod i Euroclear Sweden AB.
 
VD har ordet  
   

Tredje kvartalet
 
Omsättningen för det tredje kvartalet landade på 39,0 MSEK (45,6), vilket är något lägre än samma period 2019 och beror, liksom tidigare kvartal, främst på den planerade anpassningen av verksamheten i Norge. Norge påverkade omsättningen med -
6,1 MSEK i kvartalet, och således var försäljningen för bolagets övriga verksamheter i nivå med 2019 under det säsongsmässigt lugnare tredje kvartalet. Orderingången under kvartalet var god och betydligt över fjolåret. Årsvärden på koncernens service- och underhållsavtal ökande 5% under kvartalet och är 17% högre än 2019. 

 
Det är mycket glädjande att rapportera att koncernens rörelseresultat (EBITDA) fortsätter att förbättras och uppgår till 5,1 MSEK, vilket motsvarar en ökning med
86% eller 2,4 MSEK jämfört med samma period 2019. Rörelseresultatet efter avskrivningar EBIT uppgår till 2,6 MSEK vilket är en ökning med 2,2 MSEK.

 
Kassalikviditeten är fortsatt god med 9,7 MSEK i kassan vid kvartalets slut.   

 
Perioden januari-september

 
Omsättningen för perioden uppgår till 126,6 MSEK (143,5). Av minskningen på totalt 16,9 MSEK svarade anpassningen av verksamheten i Norge för
 19,9 MSEK. Detta innebär att övriga bolag ökade omsättningen med 3,0 MSEK eller 3,5 % i organisk tillväxt för perioden.

 
Rörelseresultatet (EBITDA) för årets första nio månader är
10,0 MSEK (3,5) och efter avskrivningar (EBIT) 3,0 MSEK (-3,5). Dessa resultat har påverkats av de planerade engångskostnaderna i Norge som uppgick till 2,0 MSEK under årets två första kvartal.

 
Bolagen

 
AWT har haft en väldigt positiv utveckling hittills i år med flera betydande orders till globala storföretag. I augusti anställdes
Elinna Tann som försäljningsansvarig i Asien. Vi ser nu en spännande utveckling framför oss med att bygga den internationella organisationen vidare, med tillväxt både i Asien och Europa under kommande kvartal.

 
Mysec
visar en mycket stabil utveckling efter bl.a. storordern till ICAs nya e-handelslager i Brunna, Stockholm. Den totala orderstocken är ca 30% över Q3 2019, med bra kundaktiviteter hos bolagets viktigaste kunder.

 
TC
Connect Norge har nu avslutat omställningsarbetet som påbörjades under 2019, och bolaget visar ett positivt rörelseresultat (EBIT) på ca 13 % under kvartal 3 i år, vilket är mycket glädjande efter förra årets lönsamhetsproblem. 
Efter att TC Connect Norge under Q3 signerade ett flerårigt ramavtal med HDO, så har nu projektarbete påbörjats med flera sjukhus.
 
TC
Connect i Sverige hade ett något svagare tredje kvartal än under 2019, vilket troligtvis kan förklaras av pandemin. TC Connect Sverige lyckas ändå med ett bra resultat samt teckna ett antal nya supportavtal, vilka ökar  den årliga supportstocken med över 1,6 MSEK.

 
Nytt förvärv –
Automatic Alarm  

 
Med 
Automatic Alarm gör vi ett spännande förvärv som passar utmärkt in i vår affärsmodell och tillväxtstrategi.  En bra entreprenörsdriven ledning och ett mycket kompetent team gör att vi är övertygade om att bolaget kommer att fortsätta sin fina utveckling. Dessutom är Automatic Alarms klassiska logga – Polisskölden, en extra krydda med affären. Det är med stor glädje vi presenterar detta för våra aktieägare, och vi vill också passa på att välkomna Automatic Alarms 30 medarbetare till TCECUR.

 
Automatic
Alarm har under de senaste 5 åren växt under god lönsamhet med ca 13% per år, och vi ser att  bolaget fortsatt växa även under årets första 9 månader.

 
Utsikter

 
Koncernen, våra anställda och kunder påverkas liksom det övriga samhället alltjämt av pandemin. Vi ser trots dessa omständigheter att samtliga av våra
bolag utvecklas väl och visar god  lönsamhet. Orderboken inför det fjärde kvartalet är 38,1 MSEK, vilket är  betydligt högre än vid samma tidpunkt 2019.

 
Med en välfylld orderbok, god efterfrågan från våra kunder, nyförvärvet av
Automatic Alarm och en säkerställd emission, så har vi  skapat en sund och stabil plattform för TCECURs  fortsatta tillväxt. Vi har nu goda förutsättningar att avsluta  året starkt och att stå väl rustade inför det kommande året  2021.
 
Klas Zetterman
VD och Koncernchef TCECUR

 

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.  
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

 
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl. 13.30 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Q3-20