BOLAGSSTYRNING

BOLAGSORDNING FÖR TCECUR SWEDEN AB (PUBL)

Org.nr 559102-0184
Bolagsordning – antagen på bolagsstämma den 9 maj 2018

§ 1

Bolagets firma är TCECUR Sweden AB (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3

Bolaget ska genom dotterföretag bedriva utveckling, försäljning, installation och service av produkter och tjänster inom säker kommunikation och säkerhetssystem, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 562 500 kronor och högst 2 250 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 2 250 000 stycken och högst
9 000 000 stycken.

§ 5

Styrelsen ska bestå av 3–8 ledamöter.

§ 6

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen, avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 8

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. Val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).