Företrädesemission

TCECUR Sweden AB (publ) genomför en garanterad företrädesemission om 25,3 MSEK för att finansiera en del av köpeskillingen i samband med förvärvet av Automatic Alarm i Stockholm AB.

Den 1 oktober 2020 tillträddes 100% av aktierna i Automatic Alarm i Stockholm AB och förvärvet är ett led i TCECURs tillväxtstrategi.

Automatic Alarm erbjuder säkerhetslösningar med fokus på kvalitet och hög servicenivå inom inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, brandlarm, lås och större kundanpassade projekt. Företagets verksamhet bedrivs med hög kvalitet och dess uppdragsgivare är främst inom offentlig sektor samt fastighets- och byggföretag.

Automatic Alarm har under de senaste fem åren uppvisat en lönsam tillväxt på över 13 % per år. Bolagets omsättning uppgick under det senast fastställda räkenskapsåret 2019 till ca 38 MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) om drygt 2,7 MSEK. Med Automatic Alarm medräknat bedöms TCECUR-koncernens rörelseresultat proforma före avskrivningar uppgå till omkring 15,8 MSEK (EBITDA) och omsättningen till 235 MSEK räknat rullande tolv månader fram till den 30 juni 2020 i den nu befintliga koncernstrukturen.

Transaktionen sker till en total maximal köpeskilling om 27 MSEK. Förvärvet sker på skuldfri basis. Köpeskillingen består av en kontantbetalning om 20 MSEK och resultatbaserade tilläggsköpeskillingar motsvarande maximalt 7 MSEK.

För att finansiera kontantdelen av köpeskillingen i Transaktionen och för att stärka balansräkningen inför potentiella ytterligare förvärv har styrelsen i TCECUR Sweden AB beslutat om en företrädesemission om högst 1 407 252 A-aktier. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs TCECUR cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader och aktiekapitalet ökar med 351 813,00 SEK.

För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Företrädesemissionen har, Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 11 juni 2020, åtagit sig att emittera ytterligare högst 55 556 nya A-aktier motsvarande 1,0 MSEK Genom en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för aktier i Övertilldelningsemissionen kommer att vara detsamma som priset i Företrädesemissionen det vill säga 18,00 SEK / A-aktie.

Investerarträffar

I samband med förträdesemissionen kommer TCECURs VD Klas Zetterman att presentera bolaget på Aktiespararnas event Aktiedagen digitalt, den 19 oktober kl 18.00

Presentationen kan ses live på http://www.aktiespararna.se/tv/live samt kommer i efterhand att finnas tillgänglig på TCECURs hemsida. 

Emissionsvillkor i sammandrag

Emissionsvolym: 25,3 MSEK

Övertilldelningsoption: 1,0 MSEK

Teckningskurs: 18,00 SEK per A-aktie.

Teckningsperiod: 16–30 oktober 2020

Handel med teckningsrätter: 16–28 oktober 2020

Handel med btu: 16 oktober 2020 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket

Hur tecknar jag aktier i TCECUR Sweden AB (publ)?

Alternativt skriva ut teckningssedeln ovan, fylla i uppgifterna, scanna och maila den till emissioner@partnerfk.se. Vid anmälan överstigande 15 000 euro ska även kopia på ID-handling bifogas.